Strada Păcii nr.20, cod poştal 820033Telefon centrală : 0240511440 sau 0240511441INTERIOR 180

Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului funcţionează în structura organizatorică a direcţiei Tehnice.

În principal atribuţiile acestui serviciu sunt următoarele :

1.Organizează primirea şi verificarea documentaţiilor tehnice în teren, depuse de solicitanţi pentru obţinerea de autorizaţii de construcţii şi certificate de urbanism, după care decide asupra cererilor formulate.

2. Urmareşte aplicarea întocmai şi raspunde de respectarea legalităţii la eliberarea certificatelor de urbanism si autorizaţiilor de construire.

3.Asigură evidenţa clară a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire emise.

4.Asigură verificarea şi inventarierea anuală sau ori de câte ori este necesar a construcţiilor cu caracter provizoriu şi permanent pe raza municipiului.

5.Realizează, împreună cu celelalte compartimente de specialitate, activităţi de depistare a terenurilor libere din municipiu.Verifică regimul juridic al acestora şi face propuneri pentru realizarea de obiective de utilitate publică, cu caracter social, construcţii de locuinţe sau obiective civile pentru satisfacerea cerinţelor publice.

6. Asigură întocmirea referatelor de specialitate pentru a fi prezentate la Comisia de avizare tehnică, conform legilor în vigoare.

7. Emite certificate de urbanism necesare circulaţiei imobilelor şi terenurilor.

8.Avizează documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform HG 834/1991.

9. Organizează banca de date urbanistice a municipiului şi urmăreşte reactualizarea continuă a datelor.

10.Avizează modul de realizare a investiţiilor în concordanţă cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate de Consiliul local.

11.Participă şi coordonează acţiunea de mobilare urbană a spaţiilor verzi, de înfiinţare de terenuri de sport, de joacă pentru copii şi platforme gospodăreşti.

12.Asigură măsuri de protecţie urbanistică a clădirilor şi monumentelor istorice, a rezervaţiilor arheologice şi a monumentelor naturii, colaborând în acest scop cu oragnismele specializate, abilitate prin lege.

14.Colaborează cu unităţile specializate la elaborarea lucrărilor de amenajare a teritoriului ,precum şi la actualizarea acestora.

15. Asigură asistenţa tehnica la activităţile de concesionare a terenurilor din proprietatea municipiului, schimburi de terenuri între persoane fizice şi Consiliul local, ieşiri din indiviziune cu statul şi altele.

16.Urmăreşte ca beneficiarii de autorizaţii de construcţii şi certificate de urbanism să achite taxele legale pentru eliberarea acestor documente.

17. Asigură asistenţa de specialitate la lucrările comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

18.Asigură recepţionarea lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primărie.

19. Asigură recepţionarea lucrărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de proiectare la care au fost comandate de primărie.

20. Asigură soluţionarea operativă a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor şi diverşilor agenţi economici, conform cu legislaţia în vigoare.

21.Poartă răspunderea pentru respectarea legalităţii în actele şi avizurile acordate în domeniul autorizaţii în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului muncipiului Tulcea.

22.Întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizaţiile de desfiinţare în cazul depistării construcţiilor nelegale.

23.Verifică şi controlează modul de aplicare al hotărârilor Consiliului local şi dispoziţiilor Primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, luând măsuri de intrare în legalitate.

24.Asigură sectorizarea municipiului şi repartizarea acestor sectoare pe inspectorii cu atribuţiuni de control asupra respectării normelor de disciplină în construcţii.

25.Constată şi încheie procese-verbale de contravenţie pentru nerespectarea normelor legale la regimul de construcţii şi utilizare a spaţiilor conform cu destinaţiile din autorizaţiile de construcţie şi a certificatelor de urbanism.

26.Asigură evidenţa clară a sancţiunilor aplicate la constatarea abaterilor de la disciplină în construcţii impuse de legislaţia în vigoare.

27.întocmeşte note de constatare în urma verificării în teren a cazurilor sesizate şi propune măsuri de intrare în legalitate conform legii nr. 50 /1991, republicată.

28.Întocmeşte un program trimestrial de control asupra respectării normelor de disciplină în construcţii, astfel că cel putin o dată pe trimestru să fie verificată fiecare stradă şi să se impună măsuri de intrare în legalitate.

29.Urmăreşte respectarea legalităţii privind activitatea de afişaj şi reclamă.

30.Urmăreşte modul de respectare a legalităţii în cazul organizărilor de şantier de bază sau provizorii şi dispune de măsuri pentru intrarea în legalitate.

31. Participă cu delegaţi la lucrările comisiei care analizează stadiul lucrărilor de construcţie cu surse de risc în exploatare şi face propuneri pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent.

32.întocmeşte diverse dări de seama statistice, rapoarte şi informări diverse şi le transmite la cei autorizaţi să le primească.