DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Art. 6 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare                                  

      Cererea de schimbare a numelui se depune în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată, precum şi prin împuternicire avocaţială la primăria de domiciliu al persoanei care solicită schimbarea numelui, împreună cu următoarele documente:

 1. actul de identitate şi copie (buletin de identitate/carte de identitate/ carte provizorie sau paşaport cu domiciliu în străinătate+adeverinţă cu ultimul domiciliu avut în România eliberată de s.p.c.l.e.p. arondat, dovadă privind statutul juridic faţă de statul român în cazul în care nu poate face dovada cetăţeniei române);
 2. copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 3. un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 4. consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 5. consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt părinte, în cazul schimbării numelui de familie sau prenumelui copilului minor ( acesta nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti);
 6. copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor minori, precum şi atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută, pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească, de către tutore (mai corect este cuvântul încuviinţare);
 7. certificat de cazier judiciar al solicitantului ( este valabil 6 luni);
 8.  certificat de cazier fiscal al solicitantului  (este valabil 30 zile) - atenţie în cazul cetăţenilor români cu domiciliu în străinătate în locul cazierului fiscal se va depune o declaraţie autentificată din care să rezulte că nu au datorii faţă de statul român. Declaraţia va fi dată la un notar public în ţară sau dacă este dată în străinătate, la misiunea diplomatică a României din ţara de reşedinţă ori la un notar public străin (care va fi apostilată, supralegalizată, după caz);
 9. procura specială autentificată sau împuternicirea avocaţială, în original;
 10. orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale (ex: copii sentinţe civile de divorţ, sentinţe adopţie, etc., declaraţii notariale date de unele persoane din care să rezulte că solicitantul este cunoscut cu un anumit nume sau prenume date în formă autentică, copii a anumitor documente eliberate  de autorităţile străine sau române etc.);

   NOTĂ:  se vor solicita de către ofiţerul de stare civilă extrase pentru uz oficial de pe actele de naştere, şi după caz, de căsătorie, cu toate menţiunile existente pe marginea acestora (accent pe menţiunile referitoare la schimbările de nume intervenite anterior).

---------------------------------------------------------------------------

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE

SCHIMBARE A NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU PRENUMELUI ÎNREGISTRAT ÎN STRĂINĂTATE

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere şi/sau de căsătorie

 ale persoanei care solicită înscrierea schimbării numelui

 

  1. cererea se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la faptul că persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor pentru înscrierea menţiunii, cât şi a ridicării noilor certificate de la oficiile de stare civilă unde sunt înregistrate actele de stare civilă ale acestora;

2. actul de schimbare a numelui (din străinătate) cu apostila convenţiei de la Haga,  sau supralegalizată, după caz, în original şi copii  (o copie  va rămâne la cerere şi câte o copie la fiecare dintre actele de stare civilă în baza cărora au fost emise certificatele ce urmează a fi schimbate);

 a) În cazul în care schimbarea de nume şi/sau prenume s-a făcut printr-un act judecătoresc este necesară Sentinta  de recunoaştere  pe teritoriul României, la Tribunalul competent, în original (definitivă şi irevocabilă) a hotărârii străine - pentru sentinţele pronunţate în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România nu are încheiate tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei. Acestea vor fi înscrise prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă române FĂRĂ AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

            b) Hotărârile pronunţate într-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei, vor fi recunoscute de plin drept în România, fără a mai fi necesară recunoaşterea acestora de către tribunalul competent. Acestea se vor înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă române NUMAI CU AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

c) În cazul în care schimbarea de nume şi/sau prenume s-a făcut printr-un act administrativ se va înscrie în registrele de stare civilă române NUMAI CU AVIZUL DIRECŢIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE;

 

       3. traducere legalizată a actului de schimbare a numelui de un notar public (din ţară sau din străinătate) sau de oficiul consular roman, în original şi copii (o copie  va rămâne la cerere şi câte o copie la fiecare dintre actele de stare civilă în baza cărora au fost emise certificatele ce urmează a fi schimbate);

 1.  dovada privind statutul juridic faţă de statul român - în situaţia în care nu poate face dovada cetăţeniei române;
 2.  copia paşaportului străin;
 3.  copia paşaportului românesc, dacă există;
 4.  copii ale certificatelor de stare civilă ale persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii  (naştere/căsătorie);
 5.  procura specială autentificată , în original;
 6. extrase pentru uz oficial din actele de stare civilă, cu toate menţiunile existente pe marginea acestora (acestea se vor întocmi de ofiţerii de stare civilă).

 

 Traducerea şi procura, autentificate de un notar public din străinătate vor fi apostilate sau supralegalizate, după caz.

 

Pentru persoanele cu dublă cetăţenie (română şi străină) posesoare de paşapoarte eliberate de autorităţile străine cu numele/prenumele schimbat şi  care nu deţin actul de schimbare a numelui/prenumelui din străinătate, sunt aplicabile prev. art. 4 alin. 2 lit. b şi lit. e din O.G. nr. 41/2003. coroborate cu prev. art. 87 din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, în sensul urmării procedurii de schimbare a numelui pe cale administrativă.