DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

Art. 17 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată

art. 30 din Metodologia nr. 1/1997  pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996

cu privire la actele de stare civilă

Întocmirea actului de naştere se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, sau după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrative teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul

 • Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; 
 • Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă – original şi copie;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor, dacă sunt căsătoriţi – original şi copie;

 

       În urma înregistrării naşterii, certificatul de naştere se eliberează numai părinţilor sau reprezentantului legal pe baza actului de identitate cu termen de valabilitate neexpirat.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 • 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

       Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, dată pe declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se va menţiona motivul întârzierii.

Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele întocmirii actului de naştere.

 

      Nedeclararea naşterii în termenele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la150 Lei (art. 66 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată).

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, de către persoanele împuternicite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi poliţişti anume desemnaţi.   Dispoziţiile privind contravenţiile se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

-------------------------------------------------------------------------

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI A EXTRASELOR DE NAŞTERE ÎNTOCMITE

DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

Art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 63 din Metodologia nr. 1/1997

CERERE TRANSCRIERE NASTERE

DECLARATIE DOMICILIU MINOR

 

DOCUMENTE NECESARE TRANSCRIERE

 1. cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu al solicitantului, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. Pentru cetăţenii români cu domiciliu în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Minorii peste 14 vor solicita transcrierea în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore. În cazul în care părinţii au domicilii diferite, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului;
 2. actul de identitate în original şi copie:
  1. pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară - buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;
  2. pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate - paşaport şi dovadă din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară, necesară în vederea stabilirii cu exactitate a primăriei competente să primească cererea. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în R.N.E.P., în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă;
  3. persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de depunere a jurământului de credinţă, eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţenilor, adresează cererea de transcriere a certificatelor sau extraselor de naştere procurate din străinătate la Direcţia de Stare Civilă – Sector 1, Bucureşti; persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, vor adresa cererea primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere;
  4. dovada privind statutul juridic faţă de statul român în cazul în care nu pot face dovada cetăţeniei române;
 3. certificatul sau extrasul de naştere în original care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau supralegalizat, după caz;

 

ATENŢIE:

a.  Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

b. Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

c. Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute la lit. a. sau b. se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. copia certificatului sau extrasului de naştere;
 2. traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de naştere, de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 3. procura specială autentificată  (cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE NAŞTERE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”) şi traducerea autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 4. declaraţia privind domiciliul minorului - în situaţia în care părinţii minorului au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea certificatului sau extrasului va da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă delegat, cu privire la domiciliul minorului. În cazul în care transcrierea este solicitată prin împuternicit, declaraţia cu privire la domiciliul minorului va fi dată de către părintele care solicită transcrierea la un notar public (din ţară ori din străinătate) sau la oficiul consular român, dacă în cuprinsul împuternicirii nu se face referire la acest aspect (Circulara nr.  580975/11.06.2009 a I.N.E.P.);
 5. documente justificative pentru completarea unor rubrici (copii ale certificatelor de stare civilă ale părinţilor);
 6. taxa extrajudiciară de timbru în valoare de  2 LEI.

 

     NOTĂ:

1. Traducerea, procura, declaraţia de domiciliu, autentificate de un notar public din străinătate vor fi date în conformitate cu pct. 3 lit. a., b. şi c.

 2. Neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni (art.44,alin. 3 din Legea nr. 119/1996) constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă, sancţionate  cu amendă dela 100 până la 200 lei (art.  66 alin. 1 lit. e şi alin. 2 din Legea nr.119/1996, republicată).