Documentele necesare pentru obţinerea Adeverinţei privind componenţa familială 

  1. Cerere;
  2. Certificate de stare civilă, în original şi copii legalizate;
  3. Dovada consimţământului expres, dat în formă autentică, al persoanelor ale căror date personale urmează să fie prelucrate, prezentată în original;

       Precizare:

4.    Fiecare persoană majoră va da o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să rezulte faptul că este de acord cu prelucrarea datelor personale, în temeiul Legii nr. 677/2001, şi comunicarea acestora către Ambasada sau Consulatul ţării în care solicită reîntregirea familiei.

  1. Declaraţia va cuprinde, dacă este cazul, şi consimţământul pentru prelucrarea datelor personale ale copiilor minori (sub 14 ani) aflaţi în întreţinere, iar copiii cu vârsta între 14-18 ani vor semna declaraţia în nume personal, asistati de părinte sau reprezentantul legal.

 Declaraţia poate fi făcută la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar public ( din ţară sau din străinătate).  Dacă declaraţia este făcută la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila conform Convenţiei de la Haga) şi tradusă în limba română;    

  1. Copia actului de identitate sau a paşaportului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate;
  2. Alte documente doveditoare, respectiv sentinţe de divorţ, decizii/dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă.
  3. Procura specială în original, după caz.

 

Adeverinţa se eliberează, în termenul prevăzut de lege, de Primăria în a cărei raza administrativ-teritorială îşi are domiciliul titularul, la solicitarea directă a acestuia sau a împuternicitului, prin procură specială, întocmită în aceleaşi variante ca şi declaraţia menţionată mai sus.

Adeverinţa va fi apostilată de Instituţia prefectului, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga, din 05.10.1961, modificată prin Legea nr. 52/2000