- DIVORŢUL PRIN ACORDUL SOŢILOR-

Începând cu data de 25.12.2010, devin aplicabile prevederile Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin acordul soţilor nr: 2112516 din 17.12.2010 emisă de DEPABD Bucureşti în scopul aplicării,în mod unitar a dispoziţiilor art.II din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 714 din data de 26 octombrie 2010.

Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul  şi nu au copii minori, născuţi din căsatorie sau adoptaţi.

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi,în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie, sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, potrivit modelului anexat . În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că :

a) sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

b) nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;

c) niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;

d) nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

De asemenea, în cererea de divorţ soţii declară pe proprie rdspundere:

a)  adresa ultimei locuinţe comune;

b)  numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia, urmează sa-l poarte după desfacerea căsătoriei.

 La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente:

  1. certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
  2. documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
  3. declaraţie autentificată în faţa notarului public, în situaţia în care ultima locuintă comună, declarată  nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscrisă în actele de identitate.

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie, potrivit modelului stabilit în instrucţiune.

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie.

Dacă soţii nu se prezintă împreună pentru depunerea declaraţiei de stăruinţă, se mai poate acorda un termen, de pană la 30 de zile calendaristice, la cererea motivată a unuia dintre soţi. Cererea va fi însoţită de documente care să ateste motivele temeinice invocate.

Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul prevazut  (30 de zile), dosarul de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat .

Dosarul de divorţ se clasează în aceleaşi condiţii şi în următoarele cazuri:

  1. dacă, după scurgerea termenului stabilit la depunerea cererii, nici unul din soţi nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorţ;
  2. dacă nici unul din soţi nu se prezintă pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunţa la divorţ, la termenul stabilit la depunerea cererii;
  3. dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ;
  4. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
  5. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;

f) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ,  care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim 15 zile calendaristice.

Certificatul de divorţ se întocmeşte în trei exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe  bază de semnătură, pe cererea de divorţ, în registrul de evidente a certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.

În caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul, aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul din foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

CERERE DIVORT