DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

Art. 35 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,

art. 48 din Metodologia nr. 1/1997  pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996

cu privire la actele de stare civilă, republicată

 

             Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, oraşului sau după caz comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.

Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

 O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele documente:

a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări;

b) actul de identitate al celui decedat;

c) livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute la lit. b) şi c), va declara, în scris, motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.

            Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.  În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces. În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

             Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român, de origine română sau originar din România, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria în a cărei raza administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea. Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorităţi.

Când nu a fost eliberat un certificat de deces sau decesul nu a fost înregistrat, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului.

Notă:

Nedeclararea decesului în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 lei Lei ( art. 66 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată).

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari, de către persoanele împuternicite prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi poliţişti anume desemnaţi.   Dispoziţiile privind contravenţiile se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR /EXTRASELOR DE DECES ÎNTOCMITE

DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

Art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, şi art. 63 din Metodologia nr. 1/1997

DOCUMENTE NECESARE 

 • cererea de transcriere se depune la primăria de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată sau la primăria de domiciliu al solicitantului, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată . Pentru solicitanţii cu domiciliul în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
 • actul de identitate în original şi copie al solicitantului:
 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară - buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;
 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate - paşaport şi dovadă din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară, necesară în vederea stabilirii cu exactitate a primăriei competente să primească cererea. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în R.N.E.P., în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă;
 • pentru cetăţenii străini - actul de identitate sau paşaportul (pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene), paşaportul ( pentru cetăţenii altor state sau pentru persoana fără cetăţenie);
 • certificatul sau extrasul de deces în original care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau supralegalizat, după caz;

 

ATENŢIE:

a. Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

b. Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

c. Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute la lit. a. sau b. se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

 • copia certificatului sau extrasului de deces;
 • traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de deces, de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 • procura specială autentificată în original (cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE DECES ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”) şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 • documente justificative pentru completarea unor rubrici (copii ale certificatelor de stare civilă ale decedatului);
 • actul de identitate al decedatului  şi copie (dacă există);
 • dovadă privind statutul juridic faţă de statul român în cazul în care nu pot face dovada cetăţeniei   române a decedatului;
 •  taxa extrajudiciară de timbru în valoare de  2 lei.

 

 

     NOTĂ:

1. Traducerea şi procura, autentificate de un notar public din străinătate vor fi date în conformitate cu pct. 3 lit.   a, b şi c.

   2. Neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni (art.44,alin. 3 din Legea nr. 119/1996) constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă, sancţionate  cu amendă dela 100 până la 200 lei (art.  66 alin. 1 lit.e şi alin. 2 din Legea nr.119/1996, republicată).