PROCEDURA ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ LA CERERE

 

             Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele  deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale.

Certificatele de stare civilă se eliberează numai cetăţenilor care posedă act de identitate. Cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi să solicite mai întâi formaţiunilor de evidenţă a persoanei eliberarea actului de identitate.

Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se vor elibera certificate pe baza paşaportului.

Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin primăria locului de domiciliu, obligaţia verificării identităţii persoanei revine ofiţerului de stare civilă care primeşte cererea.

Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează direct certificate de stare civilă. La rubrica "menţiuni" din certificatul de stare civilă se înscrie, după caz, "titularul este cetăţean ...." sau "soţul/soţia este cetăţean .....".

Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către primăriile care păstrează registrele respective şi, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 119/1996, de către D.E.PA.B.D. . La primirea solicitării de la D.E.P.A.B.D., ofiţerul de stare civilă identifică actul, completează certificatul de stare civilă sau îl dactilografiază şi îl expediază de îndată, împreună cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate menţiunile existente pe marginea acestuia.

Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificate de stare civilă vor adresa cererea primăriei în raza căreia au domiciliul sau reşedinţa, indicând localitatea unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea actului.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus.

Când există suspiciuni cu privire la sinceritatea celor declarate de solicitant, ofiţerul de stare civilă întocmeşte un referat, care se trimite, împreună cu cererea, unităţii de poliţie competente, pentru efectuarea de verificări.

Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de stare civilă, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice persoana care l-a solicitat, pe baza actelor de identitate ce le posedă.

În toate cazurile, pe cerere şi pe cotorul certificatului de stare civilă se trece seria şi numărul actului de identitate.

Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ştersături, adăugiri sau neconcordanţe cu privire la datele înscrise în ele, se reţin şi se trimit primăriei emitente în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat de stare civilă.