ANUNT IMPORTANT

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Art. 28 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,  art. 39 şi 40 din Metodologia nr. 1/1997  pentru aplicarea unitară a Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Codul Familiei

           Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre soţi.  Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar. Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. Termenul de 10 zile se calculează de la data când s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.  Primarul municipiului, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele documente:

a) actul de identitate, în original şi copie (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);

b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenupţial);

d) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:

- certificatul de deces al fostului soţ;

- certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960);

- certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare.

Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:

a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate;

b) încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea sau după expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate;

c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei;

d) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială  îşi are domiciliul, pentru minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani;

e) pct. 1- în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, dovadă eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei;

pct. 2- cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie. Documentele prevăzute la pct. 1 şi 2 trebuie să fie însoţite, obligatoriu,  de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa;

f) procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi;

g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.

 -----------------------------------------------------------------------

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIA UNUI CETĂŢEAN STRĂIN PE TERITORIUL ROMÂNIEI

IACTUL DE IDENTITATE în original şi copiedupă cum urmează :

1. Cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European trebuie să  facă dovada identităţii cu documentul de identitate sau paşaportul emise de statul ai căror cetăţeni sunt, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

2. Străinii din statele terţe  trebuie să facă dovada identităţii şi a dreptului de şedere, după cum urmează:

 1. cu paşaport emis de statul al cărui cetăţean este, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; atât paşaportul, cât şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
 2. cu paşaport emis de statul al cărui cetăţean este, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
 3. cu paşaport emis de statul al cărui cetăţean este, însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;

3. Apatrizii care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României  se legitimează cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

4. Străinii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România trebuie să facă dovada identităţii şi a dreptului de şedere, după cum urmează:

 1. cu document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 şi legitimaţia de şedere/permis de şedere temporară sau permanentă, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei;
 2. cu documentul  de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară (protecţie umanitară condiţionată), însoţit de legitimaţia de şedere/permisul de şedere temporară sau permanentă, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

5. Străinii solicitanţi de azil în România  trebuie să facă dovada identităţii şi a dreptului de şedere cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

Aceste documente fac dovada identităţii, a adresei de reşedinţă sau de domiciliu pe teritoriul României şi atestă existenţa dreptului de şedere în România, precum şi durata şi scopul pentru care a fost acordat acest drept.

Nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României următoarele documente:

 1. documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea „IDENTITATE DECLARATĂ”;
 2. documentul care face dovada statutului de tolerat;
 3. decizia de returnare.

În situaţia în care ofiţerul de stare civilă delegat are dubii cu privire la autenticitatea datelor înscrise în documentele de identitate şi de călătorie prezentate de către viitorul soţ cetăţean străin, este obligat să solicite relaţii, în scris, la Oficiul Român pentru Imigrări sau la formaţiunile sale teritoriale, cu privire la identitatea solicitanţilor şi autenticitatea documentelor prezentate.

II. CERTIFICATUL DE NAŞTERE  în original, copie şi traducere legalizată care vor fi în mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, după caz, dacă acesta nu este cetăţean al vreunui stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică.

III. CERTIFICATUL MEDICAL PRIVIND STAREA SĂNĂTĂŢII (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători - certificat prenupţial);

 IV.  ACTE, ÎN ORIGINAL ŞI ÎN COPII TRADUSE ŞI LEGALIZATE, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul, care  vor fi în mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, după caz, dacă acesta nu este cetăţean al vreunui stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică.

Aceste acte pot fi:

- certificatul de deces al fostului soţ;

- certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;

V.  DOVADA PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ, PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA. Aceasta poate fi:

1. dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;

2.  cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.

Documentele prevăzute la pct. 1 şi 2 trebuie să fie însoţite, obligatoriu,  de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

IMPORTANT: Lipsa dovezii constituie atât o condiţie de fond, cât şi un impediment la încheierea căsătoriei, care poate atrage după sine nulitatea căsătoriei.

 

VI. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română.

--------------------------------------------------------------------------

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI EXTRASELOR DE CĂSĂTORIE ÎNTOCMITE

DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

Art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 63 din Metodologia nr. 1/1997

CERERE TRANSCRIERE CASATORIE

DOCUMENTE NECESARE 

 • cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu al solicitantului în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială autentificată. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate aceasta se depune la ultimul domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut niciodată domiciliu în România, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
 • actul de identitate în original şi copie:
 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară - buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie;
 • pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate -  paşaport şi dovadă din care să rezulte ultimul domiciliu avut în ţară, eliberată de serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la ultimul domiciliu avut în ţară, necesară în vederea stabilirii cu exactitate a primăriei competente să primească cererea. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se legitimează cu paşapoarte expirate sau titluri de călătorie, şi sunt în imposibilitate de a se legitima cu un document valabil vor solicita S.P.C.L.E.P. de la ultimul domiciliu eliberarea unei dovezi din care să rezulte cum figurează înregistraţi în R.N.E.P., în baza dovezii şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, se va face legitimarea persoanelor de către oficiile de stare civilă;
 • persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de depunere a jurământului de credinţă, eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţenilor, adresează cererea de transcriere a certificatelor sau extraselor de căsătorie procurate din străinătate la Direcţia de Stare Civilă – Sector 1, Bucureşti; persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, vor adresa cererea primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere;
 • dovada privind statutul juridic faţă de statul român în cazul în care nu pot face dovada cetăţeniei române;
 • certificatul sau extrasul de căsătorie în original care să conţină APOSTILA, conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau supralegalizat, după caz;

ATENŢIE:

a. Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

b. Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE ŞI CONVENŢII bilaterale este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

c. Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute la lit. a. sau b. se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;

 • copia certificatului sau extrasului de căsătorie;
 • traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de căsătorie, de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 • procura specială autentificată  (cu specificarea: “PENTRU TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI SAU EXTRASULUI DE CĂSĂTORIE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC”) şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul sau extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie, autentificate de un notar public (din ţară ori din străinătate) sau de oficiul consular român;
 • documente justificative pentru completarea unor rubrici (copii ale certificatelor de naştere);
 • taxa extrajudiciară de timbru în valoare de  2 LEI.

 

     NOTĂ:

1. Traducerea, procura, declaraţiile cu privire la numele soţilor după căsătorie, autentificate de  un notar public din străinătate vor fi date în conformitate cu pct. 3  lit.   a, b şi c.

   2. Neprezentarea certificatelor de stare civilă sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civilă de la locul de domiciliu, pentru transcriere în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni (art.44,alin. 3 din Legea nr. 119/1996) constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă, sancţionate  cu amendă dela 100 până la 200 lei (art.  66 alin. 1 lit.e şi alin. 2 din Legea nr.119/1996, republicată).

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR PRIVIND CĂSĂTORIA ÎNCHEIATĂ ÎN STRĂINĂTATE ŞI DESFĂCUTĂ PRIN DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN STRĂINĂTATE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN  STRĂINĂTATE