ATRIBUŢIILE BIROULUI SPORT, CULTURĂ ŞI RELAŢII EXTERNE

 

Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe este subordonat viceprimarului II şi are următoarele atribuţii:
1. Coordonează, elaborează şi promovează programe de interes economic, social, cultural şi sportiv, colaborând în acest scop cu organizaţiile şi instituţiile din municipiu;
2. Întocmeşte calendarul manifestărilor culturale, artistice, ştiinţifice, religioase şi sportive ce se desfăşoară în municipiu aducându-şi contribuţia la buna desfăşurare a acestora;
3. Colaborează cu ONG-urile în vederea derulării unor programe sociale, de interes local, cu respectarea normelor impuse de Consiliul Local şi de primar;
4. Organizează diverse conferinţe, simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale, cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de Consiliul Local şi primar în domeniul social şi economic ;
5. Asigură logistica desfăşurării unor evenimente culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relaţii ştiinţifice cu instituţiile de profil din ţară şi din străinătate, în primul rând cu cele provenind din oraşele înfrăţite şi cu cele aflate în relaţii de parteneriat ;
6. Verifică şi avizeză documentaţia necesară decontării contravalorii serviciilor asigurate de prestator, precum şi înaintarea acesteia compartimentului financiar; 7. Colaborează cu alte compartimente în vederea organizării şi bunei desfăşurări a manifestărilor ştiinţifice, culturale, artistice şi omagiale organizate de către consiliul local şi Primărie;
8. Pregăteşte documentaţiile proiectelor de colaborare cu alte unităţi administrativ teritoriale, din ţară sau din străinătate ;
9. Mediatizează din timp evenimentele ce urmează a fi organizate de către instituţie: - anunţul va cuprinde informaţii privind tema evenimentului, data şi locul desfăşurării acestuia;
10. Transmite conducerii instituţiei invitaţiile primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizaţii politice sau culturale, pentru a lua parte la diferite manifestări interne şi internaţionale;
11. Invită delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române, cu aprobările necesare, şi asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a unor schimburi de experienţă sau documentare, în cadrul unor acorduri;
12. Asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul Buget, Contabilitate şi Biroul Administrativ, transportul, cazarea şi alte servicii necesare;
13. Traduce corespondenţa primită, documente, publicaţii şi asigură activitatea de translator pentru contactele oficiale;
14. Sprijină acţiunile de înfrăţire şi stabileşte relaţii directe între municipiile şi oraşele din ţară şi străinătate ;
15. Elaborează documentaţia necesară pentru vizitele în străinătate ;
16. Asigură evidenţa corespondenţei cu oraşele înfrăţite precum şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale ;
17. Asigură accesul liber, democratic şi transparenţa acţiunilor organizate de Consiliul Local şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea, precum şi accesul cetăţenilor la informatiile publice;
18. Sprijină constituirea grupurilor de lucru între ONG-uri şi Administraţia Publică Locală pentru elaborarea unor programe de dezvoltare în domeniul învăţământului, sănătăţii, culturii, mediului finanţate de la bugetul local în baza legii 350/2005, legea privind finanţările nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local;
19. Acordă finantări nerambursabile, în baza legii 350/2005, cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Tulcea;
20. Asigură funcţia de coordonare şi monitorizare a proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe;
21. Asigură legătura dintre Consiliul Local, primar şi organizaţiile cu caracter social din municipiul Tulcea, pentru realizarea obiectivelor înscrise de ONG-uri în planul de comunicare şi parteneriat al municipiului.
22. Propune conducerii instituţiei suspendarea spectacolelor, reprezentaţiilor şi a altor manifestări publice, care contravin normelor de drept ori atentează la bunele moravuri şi la ordinea publicã;
23. Prin Biroul Dunării, colaborează cu instituţii de profil din ţară şi străinatate în vederea dezvoltării turismului intern / internaţional, în care scop :
- elaborează strategii privind promovarea ecomoniei, turismului, culturii, sportului şi învăţământului;
- organizează întâlniri periodice cu agenţii economici din industrie, turism, cu instituţiile de sport, cultură, artă, invăţământ precum şi cu agenţii sistemului bancar;
- organizează întâlniri cu potenţialii investitori străini;
- acţionează pentru dezvoltarea shimbului de date, informaţii, publicaţii cu asociaţii şi organisme similare de profil din ţară şi străinătate;
- elaborează site-ul Biroului Dunării care va cuprinde activităţile economice, turistice şi manifestările cultural-artistice care se desfăşoară în municipiul Tulcea şi Delta Dunării;
- întocmeşte broşuri care să cuprindă evidenţa tuturor agenţilor economici din ţară şi străinătate cu care Biroul Dunării trebuie să colaboreze în elaborarea strategiilor de promovare;
- acţionează permanent pentru cunoaşterea zonelor şi traseelor turistice specifice municipiului Tulcea şi a Deltei Dunării;
- acţionează permanent pentru elaborarea de pliante, broşuri, filme documentare;
- promovează întâlniri ale tineretului şi a oamenilor de ştiinţă în scopul susţinerii parteneriatului şi cooperării internaţionale în domeniul ştiinţei, artei, culturii, economiei şi turismului;
- iniţiază şi organizează festivaluri, târguri şi expoziţii, încercând să dezvolte contactele existente în relaţii tradiţionale şi să coopereze cu oraşele şi regiunile de-a lungul Dunării, ca o contribuţie concretă pentru organizarea viitorului oraşelor şi regiunilor Europei.
24. Întocmeşte devizul de cheltuieli necesar pentru fiecare manifestare/acţiune care urmează a fi desfăşurată şi o prezintă primarului spre aprobare /avizare;
25. Organizează vizitele ce privesc domeniul activităţilor ştiintifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement şi însoţeşte delegaţiile care se deplasează în oraşele înfraţite şi partenere;
26. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor şi documentelor de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de seruiciu, potrivit legislaţiei în vigoare.
27. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului, ori primite de la şefii ierarhici.