Serviciul Buget Contabilitate

Serviciul Buget-finanţe este subordonat direcţiei Economice şi are în principal urmatoarele atribuţiuni :

          1.întocmeşte şi elaborează la termenul scadent proiectul bugetului local al municipiului Tulcea, colaborând în acest scop cu toate direcţiile şi instituţiile din subordinea Consiliului local , pentru dimensionarea indicatorilor din bugetul local.

          2.Colaborează cu serviciile din Primărie în vederea stabilirii veniturilor proprii pe capitolele bugetului local.

          3.întocmeşte şi elaborează proiectul fondului de tezaur al Consiliului local.

          4.Asigură întocmirea contului anual de execuţie bugetară pe care îl prezintă spre însuşire directorului economic şi primarului.

          5.Urmăreşte permanent conturile de închidere ale execuţiei bugetare, stabilind măsurile necesare şi legale pentru buna gestionare şi executare a sumelor alocate de la bugetul local, pe diverse sectoare de activitate.

          6.întocmeşte bilanţul contabil, balanţa de verificare şi dările de seama lunare, trimestriale şi anuale.

          7.Elaborează planurile de cheltuieli înscrise în planurile anuale ale bugetului local.

          8. Urmăreşte încadrarea în plafoanele de cheltuieli şi modul de cheltuire a banilor.

          9.Asigură alimentarea conturilor ordonatorilor terţiari de credite şi urmarirea acestora , pentru a nu se crea imobilizări de fonduri.

          10.Analizează şi emite propuneri de rectificare a bugetului local precum şi asupra utilizării fondului de rezervă bugetară pe anul în curs, pe care le prezintă , pe cale ierarhică ordonatorului principal de credite.

          11.Analizează necesitatea, oportunitatea şi eficienţa angajării unor împrumuturi pentru acţiuni şi lucrari publice de interes local, pe care le prezintă spre analiză şi însuşire directorului economic.

          12.Asigură pe baza de documentaţii tehnico- economice, fondurile necesare pentru buna funcţionare a unităţilor din domeniul învaţamântului, asistenţei sociale, cultură şi sănătate, la nivelul creditelor aprobate prin bugetul local.

          13.Asigură furnizarea de date economice şi financiare pentru întocmirea raportului primarului Privind starea economică şi socială a municipiului Tulcea.

          14.Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile verificate pentru aprobare pe cale ierarhică, la ordonatorul principal de credite.

          15.Asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a cheltuielilor bugetare , situaţie pe care o prezintă directorului direcţiei economice.

          16.Întocmeşte lucrări de prognoză economico-financiară pe termen scurt şi mediu, la nivelul municipiului, în consens cu strategia de dezvoltare a localităţii, pe care le prezintă pe cale ierarhică ordonatorului principal de credite.

          17.Analizează documentaţiile depuse de societăţile comerciale subordonate Consiliului local, privind subventionarea unor servicii publice şi propune măsuri de soluţionare a acestora, conform cu prevederile legale în vigoare.

          18.Asigură exercitarea Controlului Financiar Preventiv asupra operaţiunilor financiar-contabile, stabilite de directorul direcţiei Economice.

          19.Asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului, cu respectarea confidentialităţii datelor şi documentelor.

          20.Asigură asistenţa la comisiile de specialitate, de pe lânga Consiliul local , la cererea acestora şi participă la şedinţele comisiilor, numai din dispoziţia directorului economic.

          21. Coordonează întocmirea unor dări de seama statistice, rapoarte şi informări şi le transmite celor în drept, la termenele scadente.

          22.Organizează inventarierea patrimoniului Primăriei, valorificarea rezultatelor obţinute şi asigură măsuri pentru recuperarea eventualelor lipsuri în gestiune de la cei vinovaţi.

          23.Asigură plaţile prin casierie a drepturilor cuvenite salariaţilor, consilierilor locali şi persoanelor asistate social .

          24.Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local, necesare functionalităţii serviciului şi efectuează centralizarea fundamentărilor primite de la toate compartimentele.