Stare Civila


ANUNT IMPORTANT

 

Sediul Serviciului Stare Civilă

Biroul Stare Civilă - funcţionează în subordinea SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, şi are în principal următoarele atribuţii: 

          A) - asigură înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în registrul de naştere, căsătorie, deces şi eliberează certificate de stare civilă.

          B) - primeşte documente legale privind cererile de oficiere a căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă, asigură realizarea acestei oficieri în cadru solemn prevăzut de lege şi eliberează certificatul de căsătorie tinerilor în cauză, în limitele competenţelor delegate de Primar.

          C) - face propuneri pentru acordarea dispensiei pentru căsătorie în cazurile prevazute de lege.

          D) - eliberează persoanelor îndreptăţite, duplicate după certificatele de stare civilă în caz de pierderi, distrugeri, furt sau alte situaţii care au condus la dispariţia actelor originale 

          E) - întocmeşte lunar buletine statistice pe categorii de acte de stare civilă pe care le transmite la direcţia de Statistică

          F) - ţine evidenţa naşterilor, căsătoriilor şi deceselor în indexe anuale şi asigură refacerea registrelor de stare civilă pierdute sau distruse

          G) - asigură întocmirea actelor de naştere pentru: copilul găsit (în termen de 30 de zile de la data găsirii) , copilul abandonat în spital, copilul nascut viu şi decedat; copilul născut mort.

          H) - atribuie, înscrie şi gestionează codul numeric personal pentru copii născuţi vii .

          I) - înaintează poliţiei locale buletinele de identitate a persoanelor decedate şi Centrului Militar judeţean livretele militare pentru decedaţii care posedau astfel de documente

          J) - operează în documentele de evidenţă a stării civile schimbările intervenite, dovedite cu sentinţe judecătoreşti rămase definitive sau acte administrative legale privind stabilirea filiatei, tagada paternităţii , declarare deces pe cale judecatorească, adopţia, divorţul, schimbarea numelui sau încuviinţarea purtării numelui. Toate asemenea modificări se vor comunica organelor prevăzute de lege a ţine evidenţa lor.

               - asigură scrierea corectă a actelor de stare civilă şi citirea corectă a acestora în faţa declarantului/solicitantului.

               - asigură întocmirea opisului alfabetic pe an calendaristic pentru naşteri, căsătorii, decese.

               - este interzis să se faca ştersături, răzuiri, prescurtări sau adăugări în cuprinsul actelor de stare civilă.

          K) - întocmeşte documentaţia legală de transcrierea în registrul de stare civilă româneşti a actelor de stare civilă întocmite în străinătate şi operează menţiuni cu aprobarea organelor competente.

           L) - face propuneri pentru introducerea din oficiu de acţiuni la instanţa de judecată, în vederea rectificării, anulării, completării actelor de stare civilă, a unor menţiuni sau altor înregistrări eronate în cadrul acestora.

          M) - promovează recurs, şi dacă este cazul memoriu pentru recurs extraordinar împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate netemeinice şi nelegale, care modifică statutul civil al unei persoane (adopţii, etc.).

          N) - întocmeşte documentele pe linie de stare civilă necesare deschiderii acţiunilor de procedură succesorală de catre cei îndreptaţiţi prin lege

          O) - constată şi sancţionează potrivit prevederilor legale faptele ce constituie contravenţii la regimul stării civile.

          P) - realizează reconstituirea registrelor de stare civilă pierdute sau distruse, total sau parţial.

          R) - gestionează certificatele de stare civilă şi asigură eliberarea acestora la cerere.

          S) - asigură păstrarea documentelor de stare civilă cu regim special şi confidenţialitatea datelor şi faptelor de stare civilă cu care intră în contact. Pastrează arhiva de stare civilă şi asigură securitatea, conservarea şi folosirea legală a acesteia.