Registrul Agricol

Biroul Registrul Agricol face parte din structura organizatorică a direcţiei administraţiei Publice Locale, se subordonează directorului acestei direcţii şi are următoarele atribuţiuni :

          1. Coordonează activităţile de înscriere în registrul agricol a datelor ce privesc gospodăriile populaţiei care deţin terenuri agricole şi animale pe bază de declaraţii ale deţinătorilor şi proprietarilor de teren şi animale.

          2. Ţine evidenţa nominală şi centralizată pe municipiu privind numărul gospodăriilor, numărul clădirilor de locuit şi a construcţiilor gospodăreşti, a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi animală, a diverselor utilaje folosite în agricultură, efectivele de animale şi modul de folosinţă a terenurilor.

          3.Realizează sondaje aleatoare la un număr de 10- 15 % din gospodăriile în evidenţa privind suprafeţele cultivate si producţiile obţinute pe culturi, precum şi pentru efectivele de animale şi producţia animalieră la un numar de minim 5% din gospodăriile crescătoare de animale.

          4.Efectuează legalizarea semnăturilor privind contractele ce se încheie în scopul cultivării plantelor şi a valorificării produselor vegetale, precum şi a contractelor de creştere, îngrăşare şi predarea de animale sau de produse animaliere.

          5.Eliberează adeverinţe de proprietate şi carnete de producator la cererea solicitanţilor

          6.Primeşte , verifică şi prezintă comisiei de aplicare a legii fondului funciar toate documentele în vederea luării unei hotărâri cu Legea nr. 18/1991 si Legea nr.169/1997

          7.Înaintează în termen legal documentele comisiei municipale de fond funciar la comisia judeţeană şi după aprobare eliberează adeverinţele de proprietate conform cu dispoziţiile legale şi le înmânează cetăţenilor, odată cu hotărârile luate de aceasta.

          8.Se îngrijeste de ridicarea de la OCAOTA a titlurilor de proprietate pe care le înmânează proprietarilor desemnaţi şi participă cu delegaţi la punerea în posesie.

          9.Transmite documentele cerute de Judecătorie privind atribuirea în proprietate a terenurilor.

          10.Avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturi agricole în vederea despăgubirilor legale.

          11.Sprijină recesamântul animalelor şi gospodăriilor populaţiei.

          12.Organizează şi ţine evidenta cupoanelor valorice pentru agricultură şi se implică în soluţionarea situaţiilor ivite în acest domeniu.