CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI TULCEA


Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor


OBIECTIVELE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR AL
MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN ANUL 2013


A. BAZA LEGALĂ


- O.G.R. nr. 84/30.08.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G.R. nr. 97 din 14 07. 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 119 din 16.10.1996, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G.R. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

- O.G.R. nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003;

- Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

- O.G.R. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002;

- Legea nr. 677 din 21.11.2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Legea nr. 544 din 12.10.2001, privind accesul la informaţiile de interes public;

- Hotărârea Guvernului României Nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

- Hotărârea Guvernului României Nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.P.C.L.E.P.;

- Dispoziţiile directorului general al D.E.P.A.B.D.;

- Dispoziţiile Primarului Municipiului Tulcea.

B. PRINCIPALELE DOMENII DE RESPONSABILITATE- evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;

- informatică;

- stare civilă;

- analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.


C. STRUCTURILE CARE EXECUTĂ ACTIVITĂŢILE PLANIFICATE- Biroul Evidenţă Informatizată a Persoanei: Compartiment evidenţă persoane, Compartiment prelucrare date, Compartiment ghişeu şi Compartiment staţie mobilă);

- Compartimentul Arhivă;

- Biroul Stare Civilă;

D. PRIORITĂŢILE ACTIVITĂŢII DE PLANIFICARE


- realizarea concordanţei dintre obiectivele stabilite, sarcinile de îndeplinit şi posibilităţile de care dispun structurile din cadrul S.P.C.L.E.P.;

- identificarea şi promovarea unor forme şi metode eficiente de monitorizare a disfuncţiilor pe linie de evidenţă şi stare civilă, şi după caz, înlăturarea acestora;

- optimizarea functionalităţii birourilor şi a compartimentelor din cadrul S.P.C.L.E.P., corespunzător unei evaluări raţionale a nevoilor şi resurselor.

E. OBIECTIVE :


1. OBIECTIV GENERAL

Creşterea gradului de operativitate a rezolvării cererilor cetăţenilor care au solicitat acte de identitate şi de stare civilă, încadrarea cu personalul necesar, creşterea gradului de acţiune cu staţia mobilă şi actualizarea permanentă a bazei de date.

2. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

2.1. Optimizarea activităţii de planificare, organizare si creşterea gradului de operativitate în rezolvarea cererilor cetăţenilor care solicită acte de identitate şi stare civilă, precum şi a celor ale căror acte de identitate sunt expirate, încadrarea cu personalul necesar şi creşterea gradului de acţiune cu staţia mobilă pentru a veni în sprijinul cetăţenilor în vârstă, netransportabili şi a celor cu venituri reduse;

2.2. Asigurarea fundamentării, standardizării şi normării activităţii de evidenţă a persoanelor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în domeniu;

2.3. Crearea condiţiilor tehnice şi logistice necesare producerii actelor de identitate(inclusiv a cărţii electronice de identitate), informatizării stării civile şi actualizării Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;

2.4. Continuarea îmbunătăţirii înzestrării la nivelul standardelor prin derularea programelor de achiziţionare si modernizare de echipamente şi tehnică specifică, ţinâd cont de Normele de înzestrare emise de D.P.A.B.D.

3. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CONTROL

- îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor specifice conform prevederilor Fişelor posturilor şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare;

- pregătirea de specialitate a personalului;

- activitatea de organizare, asigurarea cu personal, folosirea şi evidenţa acestuia;

- ordinea interioară şi disciplina;

- activitatea de management resurse umane;

- activitatea logistică;

- activitatea medicală;

- activitatea financiar-contabilă;

- activitatea de comunicaţii şi informatică;

- activitatea de secretariat, arhivă şi relaţii cu publicul;

- capacitatea de conducere şi stilul de muncă a personalului cu funcţii de conducere şi modul cum acestea se reflectă în activitatea structurilor Serviciului.


Şeful S.P.C.L.E.P. al
Municipiului Tulcea Cms. şef de pol. Jr. STĂNICĂ VASILE