Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire sau modifica in orice fel valoarea de inventar a cladirii are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii,  înstrăinării  construirii sau modificarii.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

 • în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
 • certificatul de înmatriculare al societăţii;
 • actul de dobândire a proprietăţii clădirii;
 • planuri cadastrale dupa caz;
 • nota contabila si balanta de verificare aferenta lunii cand s-a efectuat inregistrarea.
 • în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
 • nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;
 • procesul verbal de recepţie finală;
 • nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul Urbanism si Amenjarea Teritoriului;
 • autorizatia de construire
 • în cazul înstrăinării unei clădiri vor prezenta în original şi copie, actul de înstrăinare al clădirii.
 • în cazul reevaluării clădirii se vor prezenta următoarele documente:
 • raportul de reevaluare al imobilului în original
 • nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care s-a efectuat reevaluarea

Termenul de depunere a declaraţiilor privind stabilirea impozitului pe clădiri în

urma reevaluarii este 31.01.2011.

În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de ... lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.

În cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătoreşti, data dobândirii este data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Impozitul pe clădiri, precum şi obligaţiile de plată accesorii acestuia, datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a clădirii, reprezintă sarcina fiscală a părţii care înstrăinează. În situaţia în care prin certificatul fiscal eliberat de către compartimentul de specialitate se atestă existenţa unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial până la prezentarea documentului în original privind stingerea obligaţiilor respective.

Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:

 • în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri  vor prezenta în original şi copie:
 • autorizaţia de construire ;
 • procesul verbal de finalizare a lucrărilor ;
 • nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;
 • nota de regularizare emisă de Primăria Municipiului Tulcea – Serviciul Urbanism si Amenjarea Teritoriului;
 • în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
 • autorizaţia de demolare ;
 • procesul verbal de demolare.
 • nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;

Pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

   a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

   b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

   c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.

Procesele verbale de receptie se întocmesc de structurile de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, si servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

Data dobândirii/construirii clădirii, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991, determină concomitent următoarele:

   a) datorarea impozitului pe clădiri;

   b) diminuarea suprafeţei de teren pentru care se datorează impozitul pe teren cu suprafaţa construită la sol a clădirii respective.

Pentru clădirile dobândite/construite, înstrăinate, demolate, distruse sau cărora li s-au adus modificări de natura extinderii, îmbunătăţirii ori distrugerii parţiale a celei existente, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădiri se recalculează de la data de întâi a lunii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construită, înstrăinată, demolată, distrusă sau finalizată modificarea.

Contribuabilii persoane juridice sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului pe clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

   a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

   b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;

   c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.

   d) intervin schimbări privind numele şi prenumele, în cazul contribuabilului - persoană fizică sau schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului - persoană juridică.

Impozitul şi taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, respectiv:

 • rata I, până la data de 31 martie inclusiv;
 • rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv;

Impozitul şi taxa anuală pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul şi taxa pe clădiri cumulat.

În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în ziua lucrătoare imediat următoare.

Neplata în termenele scadente atrage şi plata majorărilor de întârziere, stabilite prin hotărâri ale guvernului.

Bonificaţie

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe cladiri către bugetul local până la data de 31 martie 2011 pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 5%.

Sancţiuni

Constituie contravenţii următoarele fapte:

 • depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
 • nedepunerea declaraţiilor fiscale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si orice alte modificari;
 • refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
 • refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta  de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.

Contravenţia prevazută la lit. a)  se sancţionează astfel:

- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;
- Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.

Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.e) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Serviciu plati taxe online Serviciu local de plati taxe online Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor Transport de persoane si marfuri in regim TAXI pe raza Municipiului Tulcea Linia Verde a Primariei Municipiului Tulcea