HCL 1/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 2/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 3/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 4/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016 şi a anexelor de fundamentare a acestuia
     
HCL 5/2016 privind aprobarea Bugetului de Venituri i Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2016
     
HCL 6/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 7/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Tulcea pe anul 2016
     
HCL 8/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
la activităţile finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2016
     
HCL 9/2016 privind aprobarea bugetului fondurilor externe
nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2016
     
HCL 10/2016 privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi
pentru acoperirea deficitului Sectiunii de Dezvoltare înregistrat
la sfârşitul anului 2015
     
HCL 11/2016 privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv
suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar
2016 - 2017
     
HCL 12/2016 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE REPREZENTARE A
S.C AQUASERV S.A.
     
HCL 13/2016 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea
energiei termice produsă pe bază de gaze naturale şi de CLU în municipiul Tulcea
de către S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 14/2016 privind aprobarea tarifelor activitii de salubrizare i întreinere spaii verzi în municipiul
Tulcea executat de S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea
Co
     
HCL 15/2016 privind aprobarea tarifului pentru colectarea i transportul la rampa ecologic a deeurilor
menajere, inerte, vegetale, animaliere i voluminoase de la populaie
     
HCL 16/2016 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea i procesarea la
rampa ecologic a deeurilor menajere i comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la
persoanele juridice din municipiul Tulcea
C
     
HCL 17/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE SALUBRIZARE STRADAL DE PE RAZA
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 18/2016 pentru aprobarea tarifelor privind curarea i transportul zpezii de pe cile
publice din municipiul Tulcea i meninerea în funciune a acestora pe timp de
polei sau de înghe
Con
     
HCL 19/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITII DE GESTIONARE I SUPRAVEGHERE A
ANIMALELOR FR STPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 20/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L I
EUROCONTAINERE DE 1.1 MC
     
HCL 21/2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la
Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi
desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea
     
HCL 22/2016 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL
PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN MUNICIPIUL
TULCEA APROBAT PRIN H.C.L. NR.166/2008, MODIFICAT ŞI COMPLETAT PRIN
H.C.L. NR.89/2011
     
HCL 23/2016 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL
PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN
MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L NR.143/2014, MODIFICAT ŞI
COMPLETAT PRIN H.C.L. NR.54/2015
     
HCL 24/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢILOR CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN GRUPA 932- ALTE ACTIVITĂŢI
RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE POTRIVIT CLASIFICĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN
ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN –REV.2, ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 25/2016 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE
REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII “OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”-
cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit 2007-2013
     
HCL 26/2016 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului
în suprafaţă de 1853 mp, situat in Tulcea, strada ing.Dumitru Ivanov FN
     
HCL 27/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE SPAŢIU
COMERCIAL P+1”, STR. RADU NEGRU NR. 51 ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM AFERENT
     
HCL 28/2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ANSAMBLU
REZIDENŢIAL - BLOCURI DE LOCUINŢE P+4+M ”, INTRAVILAN TULCEA,
STR. SCULPTOR ION JALEA NR.1 SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT
     
HCL 29/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA PALTINILOR ”, ACCESULUI RUTIER ŞI PIETONAL DE
UTILITATE PUBLICĂ DIN ZONA REZIDENŢIALĂ T67, P 2035, INTRODUS ÎN INTRAVILAN PRIN PLANUL
URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 143/2015
ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 30/2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor
sociale furnizate de către Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea
     
HCL 31/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Cimitirelor
municipale “Eternitatea” şi “Eternitatea nou” aparţinând domeniului public al
municipiului, situate în Tulcea, strada Eternităţii nr.31, respectiv strada
Viticulturii nr. 6A, a tarifelor şi taxelor pentru activităţile şi serviciile prestate în
incinta cimitirelor
     
HCL 32/2016 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI
SELECŢIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR ROMANE, CU PERSONALITATE
JURIDICA, CARE INFIINTEAZA SI ADMINISTREAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA ÎN
MUNICIPIUL TULCEA ÎN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL,
CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998 STABILITĂ PRIN ANEXA NR. 1 A HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119/28.11.2012
     
HCL 33/2016 PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE
DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 34/2016 privind aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor și de soluționare a
situațiilor identificate în ceea ce privește acordarea stimulentului educațional
pentru copiii din grădinițe care provin din familii defavorizate
     
HCL 35/2016 privind executarea silit a creanelor bugetare individualizate în titluri executorii,
emise anterior datei de 30.09.2011, în baza unor hotrâri judectoreti definitive
     
HCL 36/2016 privind dezmembrarea imobilului, aparţinând domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare chiriaşilor
în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, strada Vlad Ţepeş nr.5A, cu număr cadastral
40054, înscris în cartea funciară 40054 UAT Tulcea
     
HCL 37/2016 privind dezmembrarea imobilului, aparţinând domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare chiriaşilor
în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, strada Păcii nr.88, cu număr cadastral 40590,
înscris în cartea funciară 40590 UAT Tulcea
     
HCL 38/2016 privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă de 14 mp, situat în Tulcea, strada Păcii nr.66, bl.176, sc.B, ap.2
     
HCL 39/2016 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în Tulcea, strada Bravilor FN,
pentru amplasare cutie stradală
     
HCL 40/2016 privind darea în folosinţă gratuită către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în Tulcea, strada Isaccei nr.102,
pentru amplasare stâlp
     
HCL 41/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/31.08.2005
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 1.600
mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinat amenajării unei pieţe
agroalimentare, strada Viitorului, în spatele blocului B1-B2, şi aprobarea: PUD-
“AMENAJARE PIAŢĂ”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini şi a
Instrucţiunilor de participare la licitaţie
     
HCL 42/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA ARŢARILOR ”, TRONSONULUI DE DRUM CARE SE
INTERSECTEAZĂ LA EST CU STRADA ARŢARILOR ŞI LA VEST CU PROPRIETĂŢI PRIVATE ŞI
INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 43/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “ALEEA PIAŢA VECHE”, TRONSONULUI DE DRUM SITUAT ÎNTRE
BLOCUL I 6 AVÂND NUMĂRUL POŞTAL 23 ŞI BLOCUL I 5 A AVÂND NUMĂRUL POŞTAL 15 ŞI
INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 44/2016 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2016
     
HCL 45/2016

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     
HCL 46/2016


pentru modificarea şi completarea art.
4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60/30.04.2015
privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca
membru asociat în Asociaţia pentru Dezvoltarea Intercomunitară –
Investiţiile Teritoriale Integrate Delta Dunării

 

     
HCL 47/2016

PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 48/2016

PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE
AL  MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI  DOCTOR ÎN BIOLOGIE MUNTEANU ION,
PERSONALITATE ŞTIINŢIFICĂ, ACADEMICĂ ŞI MORALĂ

     
HCL 49/2016


privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local

pe
trimestrul IV - 2015

     
HCL 50/2016
privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016
     
HCL 51/2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

 la
activităţile finanţate integral sau parţial


                   din venituri proprii pe anul 2016

     
HCL 52/2016


Pentru
aprobarea convenției privind plata
comisioanelor aferente


garanției emise de Eximbank
România


în cadrul proiectului de
investiții


„Reabilitarea și extinderea
sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”

     
HCL 53/2016


Privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului
Tulcea pe anul 2016,


pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 54/2016


Privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al Municipiului
Tulcea pe anul 2016,


pentru acordarea unei subvenții Parohiei “Sf. Nicolae
Tulcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea
unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 55/2016

privind
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliului Local al Municipiului Tulcea
cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Comuna Beidaud prin
Consiliul Local al Comunei Beidaud în vederea realizării Festivalului
Internaţional al Păstoritului, ediţia a XIV-a

     
HCL 56/2016

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.
NR. 19/2016 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI
SUPRAVEGHERE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

 

     
HCL 57/2016

PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU
LUCRĂRILE EFECTUATE CU PERSOANE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU
MODIFICĂRILE șI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
, ÎN
MUNICIPIUL TULCEA

     
HCL 58/2016

PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII
DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

 

     
HCL 59/2016


privind modificarea
numărului de burse şi cuantumul acestora


 acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2015-2016, aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local nr.

199/17.12.2015

     
HCL 60/2016


privind
modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
pentru anul 2016

 

     
HCL 61/2016


privind
modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, aprobate prin

Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi
completările ulterioare

     
HCL 62/2016


privind  aprobarea înfiinţării Unității Mobile de Recuperare
în subordinea Direcţiei


de Asistenţă şi Protecţie Socială, a Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei


de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

     
HCL 63/2016


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE
A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII

,, ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,
MUNICIPIUL TULCEA ”

     
HCL 64/2016


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE
A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII

,, ÎMBUNĂTĂȚIREA
INFRASTRUCTURII DE DRUMURI ÎN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,
MUNICIPIUL TULCEA ”

     
HCL 65/2016


privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 2635mp, aparţinând
domeniului privat
al
municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţe proprietate privată cu credit
ipotecar,  situat în Tulcea, strada Spitalului nr.46A, cu număr cadastral
30283, înscris în cartea funciară 30283 UAT Tulcea

     
HCL 66/2016

privind darea în
folosinţă gratuită către

Agenţia Naţională pentru Locuinţe a

terenului situat în Tulcea, strada 1848 nr.14A, în suprafaţă de

6677mp -
lotul 2, lotul 3 şi lotul 5, respectiv de
4466mp - lotul 1, în vederea realizării de locuinţe pentru tineri

     
HCL 67/2016

privind  trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Tulcea a Navei de Comandament „Locotenent Comandor Vasile Paun” şi 
preluarea acesteia în administrarea Direcţiei de Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu
     
HCL 68/2016


pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2011 privind concesionarea prin licitaţie
a terenului în suprafaţa de 4.434,50 mp, aparţinând domeniului public al
municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – Casa Albastră Tulcea, pentru
realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de oportunitate,
Caietului de sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ
“Concesionare teren pentru amplasare terenuri de sport, nocturnă, fotbal,
tenis, volei, parcuri de joacă pentru copii” şi a Regulamentului local de
urbanism aferent

 

     
HCL 69/2016


pentru modificarea listei terenurilor
transmise în administrarea S.C. AGROPIEŢE S.A. Tulcea aprobată prin Anexa
nr. 7 a H.C.L. nr. 59/30.03.2006 privind constituirea S.C. AGROPIEŢE S.A.
prin reorganizarea Direcţiei Administraţiei Pieţelor Tulcea

 

     
HCL 70/2016

PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN LA NIVELUL
MUNICIPIULUI TULCEA ŞI A CAIETULUI DE SARCINI
     
HCL 71/2016


pentru modificarea şi completarea Contractului nr. 23515 / 24.08.2006

privind
delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din
Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L.
nr. 328/24.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 72/2016

privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Stadionului  Delta,
situat în Tulcea, strada Tineretului nr. 2 şi a tarifelor de închiriere a
bunurilor din patrimoniul acestuia

     
HCL 73/2016privind

aprobarea închirierii


terenurilor din domeniul public al municipiului Tulcea date în admnistrarea
S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi a tarifelor de închiriere a acestor
terenuri

     
     
HCL 74/2016


PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI
LOCALE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA SI FUNCTIONAREA PE TERMEN MEDIU SI LUNG A
SERVICIULUI  DE SALUBRIZARE SI DE GESTIONARE A DESEURILOR IN MUNICIPIUL
TULCEA

 

     
     
HCL 75/2016

privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”,
situat în Tulcea,
şoseaua
Tulcea – Murighiol, km 1
şi a
tarifelor ce vor fi utilizate la acest obiectiv

     
HCL 76/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Consorţiul pentru Promovarea
Municipiului şi Judeţului Tulcea în
vederea realizării proiectului ”
ART-CREATOR – Tulcea în Cartea
Recordurilor”

     
HCL 77/2016


privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural
„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectelor “
Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XIV-a

şi

 ”Cunoaşte
Tulcea, du-i renumele în lume”

     
HCL 78/2016

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în vederea realizării
proiectelor “
Concursul Internaţional
de Interpretare Instrumentală George Georgescu, ediţia a XXIV-a”, „Concursul
Naţional Constantin Găvenea, ediţia a XX-a” şi „Concursul Naţional Alexandru
Ciucurencu, ediţia a XXVI-a”

     
HCL 79/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Clubul Sportiv
Municipal Danubiu Tulcea
în
vederea realizării proiectelor „Dezvoltarea boxului feminin tulcean 2016”,
„Formarea şi dezvoltarea luptelor la nivel de juniori 2016“, „
Pregătire
centralizată în vederea participării la campionatul naţional de viteză
juniori 2016” şi

„Dezvoltarea atletismului tulcean -
2016”

     
HCL 80/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Clubul Sportiv Şcolar
Tulcea
în vederea realizării
proiectelor „Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor  şi
juniorilor prin practicarea jocului sportiv – Volei” şi „Performanţă în
handbal”

     
HCL 81/2016


PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ

     
HCL 82/2016


PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ

     
HCL 83/2016

privind anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori, persoane juridice,

radiaţi din Registrul Comerţului
şi scăderea societăţilor
comerciale radiate

 din
evidenţa fiscală

     
HCL 84/2016

privind darea în
folosinţă gratuită către
S.C. Enel  Distribuţie Dobrogea S.A. a
terenului în suprafaţă de 2 mp, situat în Tulcea, strada Barajului nr.50,
pentru amplasarea a doi stâlpi

     
HCL 85/2016


privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 209mp, aparţinând domeniului
privat
al municipiului
Tulcea, cu destinaţia de spaţiu comercial şi bloc de locuinţe situat în
Tulcea, strada Viitorului nr.87, cu număr  cadastral 37457, înscris în
cartea funciară 37457 UAT Tulcea

     
HCL 86/2016


privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 12,40 mp, situat
în Tulcea, strada Gavrilov Corneliu
nr.310, bl.D9,
sc.B, ap.3

     
HCL 87/2016


privind inventarierea în domeniul privat al municipiului
Tulcea a terenului în suprafaţă de 230 mp, situat în Tulcea, strada
Orizontului nr.94, fostă str. Orizontului nr.2C

     
HCL 88/2016


privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului
în suprafaţa de 73,44 mp situat în Tulcea, strada Viticulturii nr.2, în faţa
restaurantului Rustic şi atribuirea acestuia prin închiriere pentru
destinaţia de parcare auto

     
HCL 89/2016


privind
modificarea
şi completarea
HCL nr.60/2000
privind concesionarea suprafeţei de 6mp şi aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu
“Amenajare cabinet medical
psihologie” strada Isaccei nr.31, bl. I8, sc.B, ap.1, Tulcea

     
HCL 90/2016

pentru aprobarea Regulamentului privind
pescuitul recreativ în Lacul Ciuperca situat în Tulcea, str. Isaccei

     
HCL 91/2016

pentru aprobarea
Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public sau privat al
municipiului Tulcea în vederea amplasării de terase sezoniere

     
HCL 92/2016

privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului social  ”Unitatea Mobilă de Recuperare”

     
HCL 93/2016


Privind modificarea şi completarea
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a
Municipiului Tulcea prin concesiune nr. 1135/14.01.2008, prin act adiţional

     
HCL 94/2016


privind modificarea
numărului de burse şi cuantumul acestora

 acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2015-2016,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.

199/17.12.2015

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/30.03.2016

     
HCL 95/2016


PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDEŢUL TULCEA, CU COMPANIA
NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAŢI
ŞI CU
S.C. DELTANAV S.A. TULCEA ÎN VEDEREA
REALIZĂRII ÎN COMUN A STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL,,DEZVOLTAREA PORTULUI TULCEA
’’

HCL 96/2016

PRIVIND CONFERIREA
TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE AL  MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI DOCTOR
VICTOR
-HENRICH BAUMANN,
PERSONALITATE A COMUNITĂŢII ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE

     
HCL 97/2016

PRIVIND CONFERIREA
TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE AL  MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI

ROMAN JORA, PERSONALITATE A VIEŢII
CULTURALE DOBROGENE

     
HCL 98/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

     
HCL 99/2016


privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea


 cu Asociaţia
Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România în vederea realizării proiectului „Festivalul de C
ARTE
Danubius – ed. a IV-a”

     
HCL 100/2016

privind asocierea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea cu
Institutul de
Cercetări Eco – Muzeale
”Gavrilă Simion”

Tulcea în vederea realizării
proiectului

“Parcul arheologic
Aegyssus II”

     
HCL 101/2016


pentru modificarea
articolului 2, alineatul (1), litera l) a Hotărârii Consiliului Local  al
Municipiului  Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi
actualizarea hotărârilor în

domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate efectuat

 cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi
completările ulterioare

     
HCL 102/2016

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     
HCL 103/2016


privind modificarea  şi completarea
organizării şi funcţionării
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular
preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv
suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2016 – 2017, aprobate
prin articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
11/01.02.2016

     
HCL 104/2016


privind
modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, aprobate prin

Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu modificările şi
completările ulterioare

     
HCL 105/2016


pentru rectificarea suprafeţei şi aprobarea dezmembrării terenului aferent
imobilului,


aparţinând domeniului privat

al municipiului Tulcea cu
destinaţia de locuinţă,

scos la
vânzare chiriaşilor în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea,strada Mahmudiei nr.65, în vederea înregistrării în cartea funciară

     
HCL 106/2016


privind inventarierea
în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenuluiîn suprafaţă de 3398 mp, situat în Tulcea, strada Cascadei FN

     
HCL 107/2016


pentru
modificarea
şi completarea
HCL nr.139/24.09.2015
privind
acordul de principiu pentru
vânzarea directă către SC Tomi Auto Best SRL, a terenului în suprafaţă
totală de 209,40 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului,


situat în Tulcea, strada Viitorului nr.87

     
HCL 108/2016

privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafaţă de

20,20
mp, situat în Tulcea, strada 1848 nr.5, bl.4, sc.E, ap.6,
concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
extindere
spaţiu comercial cu acces din exterior şi
aprobarea  PUD “
Amenajare şi
extindere spaţiu
comercial cu acces din exterior

     
HCL 109/2016


privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 4,20mp, situat în Tulcea,

str.1848 nr.5, bl.4, sc.D, ap.2, concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
sediu firmă cu acces din exterior şi aprobarea PUZ
”Amenajare sediu
firmă cu extindere şi acces din exterior”cu Regulamentul local de urbanism aferent

     
HCL 110/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN APARTAMENT ÎN CABINET
STOMATOLOGIC PARŢIAL ŞI ACCES DIRECT DIN EXTERIOR PRIN BALCON EXISTENT
”, STR. SLT. GAVRILOV
CORNELIU 


NR. 322, BL. 9, SC. A, PARTER ŞI A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 111/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”SCHIMBARE
DESTINAŢIE DIN GARAJ ÎN LOCUINŢĂ ŞI EXTINDERE ”, STR. MIHAI VITEAZU  NR.16,
INTRAVILAN TULCEA

     
HCL 112/2016


PRIVIND ÎNSUŞIREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA A RAPORTULUI DE  INFORMARE  ŞI  CONSULTARE  A  PUBLICULUI  PENTRU 
DOCUMENTAŢIA „PLAN  DE  MOBILITATE  URBANĂ  DURABILĂ, MUNICIPIUL TULCEA” NR.
13917 DIN 11 MAI 2016

     
HCL 113/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA
MĂRULUI”, TRONSONULUI DE DRUM CARE SE INTERSECTEAZĂ LA EST CU STRADA
LIVEZILOR ŞI LA VEST CU DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI ŞI INCLUDEREA ÎN
NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 114/2016 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII ”ALEEA GEMMA”,
TRONSONULUI DE DRUM CARE SE INTERSECTEAZĂ LA SUD CU STRADA ISACCEI ŞI LA
NORD CU PROPRIETĂŢI PRIVATE ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 115/2016PRIVIND   APROBAREA

 COMPONENŢEI 
NOMINALE  A COMISIEI TEHNICEDE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM  A MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 116/2016PRIVIND APROBAREA  PRELUNGIRII TERMENULUI DE FINALIZARE   A PROIECTULUI„REABILITĂRI ŞI DOTĂRI INVESTIŢIONALE ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII COLEGIUL
AGRICOL N. CORNĂŢEANU, MUNICIPIUL TULCEA”

HCL 1/2016 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI ALEGERII MEMBRILOR COMISIEI DE

VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 2/2016 PRIVIND CONSTATAREA REZULTATULUI VALIDĂRII MANDATELOR DE

CONSILIERI ALEŞI LA ALEGERERILE LOCALE DIN 05 IUNIE 2016, CE COMPUN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 3/2016 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 4/2016 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 5/2016 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 6/2016 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI
MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 7/2016 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 8/2016 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA

URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “RECONSTRUCŢIA

ECOLOGICĂ ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA BIOSFEREI

TRANSFRONTALIERE DELTA DUNĂRII ROMÂNIA/UCRAINA”
HCL 9/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

 

     
HCL 10/2016

privind
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu
Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea în vederea realizării Festivalului - Concurs Internaţional
de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, ediţia a XXIV-a

 

     
HCL 11/2016


privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural
„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectului “
Festivalul de muzică bună – ediţia a II-a

 

     
HCL 12/2016

privind
aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi
solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele
religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în
Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la
Bugetul Local

 

     
HCL 13/2016

pentru
aprobarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind
proiectele şi solicitările pentru activităţi nonprofit de interes local şi
pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară
activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare
nerambursabilă de la Bugetul Local

 

HCL 14/2016

privind scutirea de la
plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu  şi a impozitului
pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor
persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim
brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul
2016 

 

HCL 15/2016


privind aprobarea  Organigramei şi a 
Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă


şi Protecţie Socială și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare


al Centrului de Îngrijire, Supraveghere
și Educație Timpurie ”Sibell”

 

     
HCL 16/2016


privind acordul de principiu pentru
externalizarea serviciului de curăţenie


 din cadrul S.C. Agropieţe S.A. Tulcea
 

     
HCL 17/2016

Privind aprobarea Actului Adiţional nr. 8 la Contractul de Delegare a
Gestiunii prin concesiune

a activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente
fitosanitare în Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010

 

     
HCL 18/2016


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
EXTINDERE
REŢEA APĂ POTABILĂ ÎN ZONA VĂRĂRIEI BALTĂ, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

 

     
HCL 19/2016


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“CONSOLIDARE RAVENĂ STR.
TIMPURI NOI NR. 10 A, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

 

HCL 20/2016


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REFACERE SISTEM RUTIER STR.
CRĂIŢELOR, STR. LILIACULUI, STR. BRÂNDUŞEI, STR. COLINEI, STR. BUJORULUI,
STR. LALELELOR, STR. CRINULUI, ALEEA SPICULUI, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

 

HCL 21/2016


privind acceptarea donaţiei făcută
municipiului Tulcea şi inventarierea în


domeniul public al municipiului Tulcea a
terenului în suprafaţă de 3040 mp,


nr. Cadastral 41132, carte
funciară 41132,
în vederea amenajării
unor căi de acces

 

     
HCL 22/2016


privind alipirea terenului în suprafaţă de 85 mp,

număr  cadastral 40651,

cu terenul în suprafaţă de 3mp,

număr cadastral 40949,

aparţinând domeniului privat

al municipiului Tulcea, situate în
Tulcea, strada Viitorului nr.87, pentru destinaţia de

spaţiu depozitare

 

     
HCL 23/2016


privind aprobarea raportului de evaluare
pentru terenul aprobat


spre vânzare către SC Tomi Auto Best SRL în
baza
HCL nr.139/24.09.2015,


modificată
şi completată prin HCL nr.107/26.05.2016

 

     
HCL 24/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE REŢELE TERMICE
SECUNDARE ETAPA A VI-A, MUNICIPIUL TULCEA”

 

     
HCL 25/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE REŢEA TERMOFICARE
AGENT PRIMAR ÎNTRE S.I.P. ŞI CARTIER VEST, MUNICIPIUL TULCEA”

 

HCL 26/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “EXTINDERE REŢEA CANALIZARE
PLUVIALĂ STR. TABEREI ŞI MĂRIREA CAPACITĂŢII DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE
DIN ZONA INTERSECŢIEI STR. ISACCEI CU STR. CONSTRUCTORILOR, MUNICIPIUL
TULCEA”

 

HCL 27/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR URBANE,
INFRASTRUCTURA PUBLICĂ URBANĂ, ZONA URBANĂ VEST, MUNICIPIUL TULCEA, COD SMIS
7901”

 

     
HCL 28/2016


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE ACHIZIŢIONATE ŞI RECEPŢIONATE
ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE “AUTOBUZE PENTRU TRANSPORT PUBLIC URBAN,
3 (TREI ) BUCĂŢI  - LOTUL 1 ŞI 1 (UNA) BUCATĂ – LOTUL 2”

 

     
HCL 29/2016

privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului a terenului
în suprafaţă
de 12,25mp, situat în Tulcea,
str.Cicoarei nr.7, bl.10, sc.A, ap.2,

concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
extindere
balcon şi aprobarea  PUZ


Extindere
Balcon
cu Regulamentul local de
urbanism aferent

 

     
HCL 30/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SCHIMBARE
DESTINAŢIE DIN BIROURI ÎN HOTEL”, STR.BABADAG NR.127, INTRAVILAN TULCEA ŞI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

     
HCL 31/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”
COMPLEX
SERVICE 
ŞI
ÎNTREŢINERE AUTO”, STR.ISACCEI NR.127 A, INTRAVILAN TULCEA ŞI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
HCL 32/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
HALE
PRODUC
ŢIE
INDUSTRIALĂ ŞI DESFACERE, SPAŢII ADMINISTRATIVE, ÎMPREJMUIRE”, EXTRAVILAN
TULCEA, T 28, P 647 V,  A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI
INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 11.382,00 MP

 

HCL 33/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”
EXTINDERE
LOCUIN
ŢĂ
P+1E CU SPAŢIU COMERCIAL ”, STR.1848 NR.11 A, INTRAVILAN TULCEA
ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 34/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
AMENAJARE
ZON
Ă
PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINŢE , SPAŢII DE PRODUCŢIE, PRESTĂRI SERVICII ŞI
ALTE ASEMENEA”,  F 12, EXTRAVILAN TULCEA, T 22, P  336,   A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE
21.077,00 MP

 

     
HCL 35/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”MODERNIZARE
FERM
Ă VEGETALĂ ”, ŞOSEAUA
TULCEA AGIGHIOL KM 8 , INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM AFERENT

 

     
HCL 36/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
ANSAMBLU REZIDEN
ŢIAL”,
EXTRAVILAN TULCEA, T 61, A  1775/9 A1775/10,   A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 4396,00 MP

 

     
HCL 37/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
LOTIZARE ŞI
CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE ”, EXTRAVILAN TULCEA, T 29, A  2327,   A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A
SUPRAFEŢEI DE 20.000 MP
HCL 38/2016


PENTRU  REVOCAREA DISPOZIȚIILOR

ART. 28, ALIN. (4) DIN REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITĂŢILE
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN MUNICIPILUL TULCEA APROBAT PRIN  H.C.L. NR.
279/2009

 

HCL 39/2016PRIVIND   APROBAREA

 COMPONENŢEI 
NOMINALE  A COMISIEI TEHNICEDE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM  A MUNICIPIULUI TULCEA

 

     
HCL 40/2016


PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
ART. 1 DIN H.C.L. NR. 19 DIN 27.01.2011 PRIVIND ÎNFIINŢAREA COMISIEI LOCALE
DE ORDINE PUBLICĂ TULCEA

 

     
HCL 41/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 42/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L.

NR. 203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 43/2016


PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR PENTRU S.C. SERVICII PUBLICE S.A.TULCEA

APROBATĂ PRIN
H.C.L. NR. 195/25.06.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

HCL 44/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L.  NR.
267/27.09.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 45/2016

PRIVIND
DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN
CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR  PENTRU  S.C.  TULCEA GAZ S.A.

 

HCL 46/2016


PRIVIND DESEMNAREA
REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CADRUL ADUNĂRII
GENERALE A ACŢIONARILOR  PENTRU  S.C.  AQUASERV S.A

 

HCL 47/2016

Pentru
modificarea și completarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local nr.
28/13.02.2015 privind asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la
același nivel a activităților proiectului  “Centru Multifuncțional Sofia”
finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al
Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014
pe întreaga
perioadă de sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la terminarea
finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și
echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului

 

     
HCL 48/2016


privind trecerea din domeniul
public al municipiului Tulcea şi din administrarea Consiliului Local al
municipiului Tulcea în domeniul public al statului şi în administrarea
Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Tulcea a suprafeţei utile de 13,73 mp, aferentă camerei nr.14 din corpul de
clădire C3 a imobilului situat în Tulcea, strada Spitalului nr.2

HCL 49/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
HCL 50/2016


PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPONENTEI ADUNARII GENERALE A
ACTIONARILOR PENTRU S.C. SERVICII PUBLICE S.A.TULCEA

APROBATĂ PRIN
H.C.L. NR. 195/25.06.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
 

     
HCL 51/2016

PRIVIND APROBAREA
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL „REFACERE SISTEM RUTIER- DRUM
ACCES CĂTRE OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL, ŞOSEAUA
TULCEA-MURIGHIOL KM 1” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI 

 

     
HCL 52/2016

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”

CONSTRUIRE IMOBIL CU REGIM DE IMALTIME PARTER +1 ETAJ, FUNCTIUNEA DE MAGAZIN
RETAIL, REALIZARE PARCAJE LA SOL, AMENAJAREA INCINTEI CU SPATII VERZI
PLANTATE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, REALIZARE ACCESE, AMPLASARE MIJLOACE
PUBLICITARE, AMPLASARE POST TRAFO, SISTEMATIZARE VERTICALA A TERENULUI,
AMPLASARE COPERTINE PARASOLAR, AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE, BRANSAMENTE
UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN , ORGANIZARE DE SANTIER

”, STRVICTORIEI NR.99, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM AFERENT
     
HCL 53/2016

PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

HCL 54/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

     
HCL 55/2016


privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local


pe
trimestrele I şi II - 2016

HCL 56/2016

privind anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori, persoane juridice,

radiaţi din Registrul Comerţului
şi scăderea societăţilor
comerciale radiate

din evidenţa fiscală

HCL 57/2016

privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei de Întreţinere şi Administrare
Patrimoniu Tulcea

     
HCL 58/2016


privind
aprobarea organigramei, statului de functii si de personal ale Directiei de
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea

HCL 59/2016


pentru modificarea și completarea art.3 din
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.60/30.04.2015 privind
participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca membru
asociat în Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Investițiile
Teritoriale Integrate Delta Dunării

     
HCL 60/2016


privind completarea cu patru
poziţii, respectiv 16, 17, 18 şi 19 a  anexei

nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local  Tulcea nr. 185/23.12.2014 pentru înlocuirea
anexei nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Local  Tulcea nr. 112 din 25.09.2008
prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local în municipiul Tulcea
 

     
HCL 61/2016

PENTRU
MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII  CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 65/2008 
PRIVIND
SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL ÎN MUNICIPIUL TULCEA

     
HCL 62/2016

privind
trecerea din domeniul privat al municipiului Tulcea în domeniul public  al
municipiului a imobilului situat în Tulcea, strada Nicolae Bălcescu nr. 16C
şi schimbarea destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu

 

     
HCL 63/2016

privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1.050 mp, situat
în Tulcea, stradaUzinei
nr.2


şi transmiterea fără plată a acestuia în proprietatea Parohiei


“Sf
ântul
Mare Mucenic Mina
HCL 64/2016


pentru modificarea şi completarea
art.8 din H.C.L. nr. 102/2004 privind vânzarea către chiriaşi a imobilelor
cu destinaţia de locuinţă, aflate în domeniul privat


al municipiului Tulcea, cu
modificările şi completările ulterioare

 

     
HCL 65/2016


privind acordul de principiu
pentru vânzarea către actualii concesionari ai suprafeţelor de teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie
decât cea de locuinţă

HCL 66/2016

privind
acordul de principiu pentru vânzarea către actualii concesionari ai
suprafeţelor de teren aflate în cotă indiviză cu municipiul Tulcea,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie
decât cea de locuinţă

HCL 67/2016

privind
acordul de principiu pentru vânzarea către Nichiforov Mariana a terenului în
suprafaţă de 288 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în
 Tulcea, str. Azaleei nr. 28

     
HCL 68/2016

pentru
rectificarea suprafeţei de teren a imobilului, aparţinând domeniului privat
al municipiului Tulcea cu destinaţia de locuinţă, scos la vânzare
chiriaşilor în temeiul HCL nr.102/2004, situat în Tulcea, str.9 Mai nr.7, de
la 140,18 mp la 150 mp, în vederea înregistrării în cartea funciară

 

HCL 69/2016


privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă totală de 13.881 mp,
aferent
digului învecinat cu faleza municipiului Tulcea

 

     
HCL 70/2016


privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă  de 3.859 mp, aferent aleii de acces situată în municipiul 
Tulcea, Zona Est, „Vechile Solarii”

 

     
HCL 71/2016


privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă
de 1.192 mp,
aferent
parcării publice situată în Tulcea, strada Spitalului nr.2

 

     
HCL 72/2016


privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului Tulcea a terenurilor în suprafaţă de 881 mp, fiecare,
aferente drumurilor de exploatare DE 647 şi DE 649, situate în extravilanul
municipiului Tulcea, T43

 

     
HCL 73/2016


privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în
suprafaţă de 476 mp, aferent sediului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
din România, Filiala Tulcea, situat în Tulcea, Aleea Crucii Roşii, nr.1.

 

HCL 74/2016


privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă de 259 mp,
aferent
parcării publice situată în Tulcea, peste drum de


Orăşelul copiilor, strada Isaccei
FN

 

     
HCL 75/2016


privind inventarierea în domeniul public al municipiului
Tulcea a terenului


în suprafaţă de 95 mp, aferent aleii comune de acces
situată în municipiul Tulcea,

strada
Eroilor în dreptul numărului 47

HCL 76/2016


privind
inventarierea în domeniul public
al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Tulcea,
str.Eternităţii nr.31 şi alipirea acestuia cu terenul în suprafaţă de 300
mp, CF 34922, situat în Tulcea, str.Eternităţii nr.31

 

HCL 77/2016


pentru stabilirea comisiei de
evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a


contestaţiilor privind
concesionarea sau
închirierea
bunurilor din domeniulpublic şi privat al municipiului Tulcea
 

     
HCL 78/2016


pentru
modificarea si completarea art.1 din HCL 45/2004 privind aprobarea
criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a
locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale

 

HCL 79/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”MANSARDARE
LOCUINTA EXISTENTA, EXTINDERE SI IMPREJMUIRE STRADALA”, STR.SABINELOR NR.98,
INTRAVILAN TULCEA

 

     
HCL 80/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”CONSTRUIRE
LOCUINTA P+1 SI IMPREJMUIRE ”, STR.AVRAM IANCU  NR.49, INTRAVILAN TULCEA

 

     
HCL 81/2016


privind acordarea unei prestaţii financiare
excepţionale


pentru copiii înscriși în programul 
Centrului de zi “Aproape de tine”


Asociația Mâini Întinse

 

     
HCL 82/2016


privind
darea în folosinţă gratuită către
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacualtură a terenul în suprafaţă de
17,50 mp aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea,
str.ing.Dumitru Ivanov FN, pentru amplasare punct de conexiune şi punct de
transformare care deservesc obiectivul de investiţii « Bursa de Peşte »

 

     
HCL 83/2016

PRIVIND
DESEMNAREA  REPREZENTANŢILOR  CONSILIULUI LOCAL  TULCEA  ŞI  PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI TULCEA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII COMISIEI DE CONCURS PENTRU
OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCTDIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA
 

HCL 84/2016privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

     
HCL 85/2016privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016

 

HCL 86/2016

PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDEȚUL
TULCEA ȘI CU COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME
S.A. GALAȚI ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A
STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL
,,DEZVOLTAREA PORTULUI
TULCEA”

 

HCL 87/2016

privind acordarea unui sprijin financiar în
valoare de 20.000 lei

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din
România - Filiala Tulcea

 

     
HCL 88/2016

              PRIVIND ACORDAREA UNUI
AJUTOR DE URGENŢĂ

HCL 89/2016

pentru modificarea
şi completarea
HCL nr. 75/15.04.2016
privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Obiectivului turistic „SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”,
situat în Tulcea,
şoseaua
Tulcea – Murighiol, km 1
şi a tarifelor

ce vor fi utilizate la acest obiectiv

 

     
HCL 90/2016


pentru modificarea HCL nr.
106/26.05.2016 privind inventarierea
în
domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 3398 mp,
situat în Tulcea,strada Cascadei FN

 

     
HCL 91/2016


pentru modificarea HCL nr.
109/26.05.2016
privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 4,20mp, situat în Tulcea,

str.1848 nr.5, bl.4, sc.D, ap.2,
concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
sediu firmă cu acces din exterior şi aprobarea PUZ
“Amenajare sediu
firm
ă cu
extindere şi acces din exterior
cu
Regulamentul local de urbanism aferent

     
HCL 92/2016


privind aprobarea rapoartelor de evaluare
pentru terenurile aprobate


spre vânzare în baza


H.C.L. nr.114/24.04.2008
 

     
HCL 93/2016


privind aprobarea rapoartelor de evaluare
pentru locuinţele construite din


fondurile statului,
aparţinând domeniului privat al
municipiului Tulcea,
aprobate spre
vânzare actualilor chiriaşi

în baza HCL nr.102/18.06.2014

 

HCL 94/2016


privind concesionarea prin
încredinţare directă
a
terenurilor în suprafaţă de 881 mp fiecare, aferente drumurilor de
exploatare DE 647 şi DE 649, aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea, situate în extravilanul municipiului Tulcea, T43

     
HCL 95/2016


privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 27,00mp, situat în Tulcea,

str. Isaccei nr.13, bl.I5, sc.B,
ap.2,

concesionarea acestuia prin încredinţare
directă
pentru
extindere
spaţiu comercial cu acces din exterior şi
aprobarea  PUZ “
Amenajare
spaţiu comercial cu extindere şi acces din exterior

cu
Regulamentul local de urbanism aferent

HCL 96/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”TRANSFORMARE
CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CLINICĂ STOMATOLOGICĂ
”, STR.
TOAMNEI NR.7  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

HCL 97/2016


PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE
SI COMBATERE A ÎNZĂPEZIRII  ŞI POLEIULUI PE TIMP
FRIGUROS ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN PERIOADA NOIEMBRIE 2016-MARTIE 2017

 

     
HCL 98/2016


privind
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
pentru anul 2017

 

     
HCL 99/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L.

NR. 203/26.07.2007, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

HCL 100/2016

PRIVIND
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONENŢEI ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR 
PENTRU S.C. AGROPIEŢE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007,
CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

     
HCL 101/2016

PRIVIND DESEMNAREA
ADMINISTRATORULUI SPECIAL ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII ATRIBUŢIILOR PREVĂZUTE DE
LEGE ÎN TIMPUL PROCEDURII DE FALIMENT PENTRU DEBITORUL  ASOCIAŢIA SPORTIVĂ
FOTBAL CLUB “DELTA” TULCEA

 

HCL 102/2016PRIVIND  APROBAREA

 PERIOADEI
DE VALABILITATE A DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

 

HCL 103/2016

privind
asocierea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu
Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea
în vederea
realizării spectacolelor „Să ne cunoaştem istoria prin tradiţii”
spectacol dedicat zilei de 14 noiembrie - ziua Dobrogei”, „1
decembrie - Sărbătoarea naţiunii” și „Uniţi în cuget şi simţiri” - 

Spectacol dedicat zilei de 24 ianuarie – Ziua unirii Principatelor Române

 

     
HCL 104/2016

PRIVIND
CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMN
ULUI
HEREA GABRIEL-COSTEL
DIN
PARTEA PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

HCL 105/2016


privind aprobarea numărului de
burse şi cuantumul acestora


 acordate elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat


în anul  şcolar 2016-2017

 

     
HCL 106/2016


pentru modificarea şi completarea
HCL nr. 23/28.07.2016
privind
aprobarea raportului de evaluare pentru terenul aprobat spre vânzare către
SC Tomi Auto Best SRL în baza


HCL nr.139/24.09.2015, modificată
şi completată prin HCL nr.107/26.05.2016

 

     
HCL 107/2016


pentru modificarea şi completarea
HCL nr. 93/27.10.2016
privind
aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuinţele construite din fondurile
statului,
aparţinând
domeniului privat al municipiului Tulcea,

aprobate spre vânzare actualilor chiriaşi în
baza HCL nr.102/18.06.2014

 

HCL 108/2016


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
CLĂDIRE DE BIROURI
”, ŞOSEAUA TULCEA AGIGHIOL KM 8,
T258, P4321  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

     
HCL 109/2016


PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII
”ALEEA SERELOR ”,

TRONSONULUI
DE DRUM SITUAT ÎNTRE


STRADA PRISLAV LA SUD ŞI ZONA DE
PROTECŢIE A DIGULUI LA NORD ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL
MUNICIPIULUI TULCEA

 

HCL 110/2016

pentru
modificarea şi completarea HCL nr. 110/30.07.2015

privind
inventarierea în domeniul privat
al municipiului a terenului în suprafaţă

de 7mp, situat în Tulcea,

strada
Păcii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2
şi
concesionarea acestuia prin încredinţare directă

pentru acces la spaţiu comercial
existent

 

HCL 111/2016
PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI DE DEMARARE A PROCEDURII DE SELECŢIE  PENTRU 
MEMBRII CONSILIILOR DE ADMINISTRAŢIE ALE SOCIETĂŢILOR LA CARE CONSILIUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ESTE ACŢIONAR MAJORITAR
     
HCL 112/2016PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOMNULUI                               
CIUREANU CONSTANTIN DIN PARTEA  PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

HCL 113/2016


PRIVIND 
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL
MUNICIPIULUI TULCEA NR.

2 PENTRU
ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE ,
PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE
ARHITECTURĂ

     
HCL 114/2016


privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL 115/2016


privind rectificarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2016
 

HCL 116/2016


privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2017

     
HCL 117/2016


privind stabilirea condițiilor de majorare a
impozitului


pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe
raza municipiului Tulcea

HCL 118/2016


privind aprobarea procedurii de acordare a
eşalonării la plata obligaţiilor restante datorate bugetului local al
Municipiului Tulcea

     
HCL 119/2016


privind aprobarea Procedurii de publicare a
listelor debitorilor


care
înregistrează obligații
fiscale restante la bugetul local al
Municipiului Tulcea

     
HCL 120/2016

privind anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitori, persoane juridice,

radiaţi din Registrul Comerţului
şi scăderea societăţilor
comerciale radiate


din evidenţa fiscală

HCL 121/2016


privind
acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie
Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea în
anul 2017

     
HCL 122/2016


privind  aprobarea tarifelor pentru  serviciul public de
întreţinere,


 administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare,
asigurat de S.C. Agropieţe S.A., începând cu 01.01.2017

HCL 123/2016


 


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
“ÎMPREJMUIRE
CU GARD OBIECTIV TURISTIC SAT  PESCĂRESC TRADIŢIONAL” ZONA ZAGHEN –LOT 1 DIN
DJ 222C
ŞI A
INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

HCL 124/2016


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
CONSOLIDARE
RAVENĂ STRADA TIMPURI NOI, NR. 10, ETAPA A II-A, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 125/2016


PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE PENTRU
OBIECTIVUL
REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 126/2016

privind
aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
,
pentru anul 2017

HCL 127/2016

privind aprobarea


Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social A
sistență
și îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități
     
HCL 128/2016

privind constituirea Grupului Local de susţinere şi promovare a egalităţii 
de gen şi de şanse
     
HCL 129/2016


Pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 336/29.11.2006 privind aprobarea constituirii
Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea
problemelor sociale care privesc copiii

HCL 130/2016


PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE  A ASOCIATIILOR SI
FUNDATIILOR ROMANE, CU PERSONALITATE JURIDICA, CARE INFIINTEAZA SI
ADMINISTREAZA UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA ÎN MUNICIPIUL TULCEA ÎN VEDEREA
ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL, CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.
34/1998 STABILITĂ PRIN ANEXA NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119/28.11.2012, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.32/01.02.2016

     
HCL 131/2016


PRIVIND APROBAREA
„STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A
MUNICIPIULUI TULCEA”, 2016-2030

HCL 132/2016

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII  ”INTRAREA VEST”,TRONSONULUI DE DRUM/INTRARE CARE SE INTERSECTEAZ
Ă


LA SUD CU STRADA ALUNIŞULUI  ŞI LA NORD CU ALEEA METALURGIŞTILOR  ŞI 
INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
HCL 133/2016


PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORUL DE
STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA