HCL 01/2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2014
     
HCL 02/2014 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 03/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 04/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. ENERGOTERM S.A TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 05/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 06/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2014 AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 07/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 08/2014

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2014
     

HCL 09/2014

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE DINTRE CONSILIUL LOCAL TULCEA ŞI S.C. MONSSON POWER S.R.L. ÎN VEDEREA CONSTRUIRII ŞI EXPLOATĂRII UNEI CENTRALE DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ŞI ELECTRICE ÎN COGENERARE
     

HCL 10/2014

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL ,, CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN INCINTĂ GRĂDINIŢA NR. 3 ŞI SEMINARUL TEOLOGIC, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 11/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SISTEM DE APĂ POTABILĂ DIN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A COFINANȚĂRII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 12/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI DIN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU DIN MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A COFINANȚĂRII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 13/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENURILOR AFERENTE DRUMURILOR STRADALE DS 258 IN SUPRAFATA DE 1.621 MP, DS 583 IN SUPRAFATA DE 1327 MP, DS 330 IN SUPRAFATA DE 604 MP SI DS 220 IN SUPRAFATA DE 937 MP, SITUATE IN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA - SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 14/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1.082 MP, AFERENT ALEII LEBEDELOR, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 15/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII EGRETEI, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 185 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 1.704 MP LA 2.055 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 16/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII LEBEDEI, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 203 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 600 MP LA 962 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 17/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII PLAUR, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 228 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 3.800 MP LA 13.154 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 18/2014

PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFETEI DE TEREN AFERENTA STRAZII PLOPILOR, SITUATA IN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, INREGISTRATA LA POZITIA 227 DIN INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC, CONFORM MASURATORILOR TOPO CADASTRALE, DE LA 9.200 MP LA 14.820 MP, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 19/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “INTRAREA PLAUR” TRONSONULUI DE DRUM CARE INTERSECTEAZA STRADA PLAUR SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 20/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2.394 MP, AFERENT SEGMENTULUI DE DRUM INTRAREA PLAUR, IN VEDEREA INREGISTRARII IN CARTEA FUNCIARA
     

HCL 21/2014

PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 4.467 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. PRISLAV NR. 173, ZONA DALLCO, INREGISTRAT IN CF NR. 6991/N, AVAND NUMARUL CADASTRAL 2524, APROBAT SPRE VANZARE IN BAZA HCL NR.94/2012
     

HCL 22/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE CIMITIR ORTODOX”, EXTRAVILAN, T 35, P 707, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 0,5 HA IN TRUP IZOLAT
     

HCL 23/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE SI CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE 4 MW”, EXTRAVILAN, T48, A890, T48, A892,T 49, A895, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 8,65 HA IN TRUP IZOLAT « PARC FOTOVOLTAIC 2 »
     

HCL 24/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”POPAS TURISTIC”, EXTRAVILAN, ELIZEULUI F.N., T68, PD 2046, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 2 665.00 MP IN TRUP IZOLAT « PETRESCU»
     

HCL 25/2014

PRIVIND MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE A PROIECTELOR ŞI SOLICITĂRILOR PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ŞI PENTRU CULTELE RELIGIOASE RECUNOSCUTE DE LEGE, CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CE VOR BENEFICIA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 50/28.03.2013
     

HCL 26/2014

PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 27/2014

PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 4 DIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 120/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 28/2014

PENTRU APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2014
     

HCL 29/2014

PRIVIND COMPLETAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ REALIZATE DE UNA DINTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIA BENEFICIARĂ DE AJUTOR SOCIAL CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU ANUL 2014, APROBAT PRIN H.C.L. NR.190/19.12.2013
     

HCL 30/2014

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL 31/2014

PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAŢIEI MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR A S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA
     

HCL 32/2014

PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA CU SUMA DE 1.700.000 LEI
     

HCL 33/2014

PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONĂRII SERVICIILOR DE RECUPERĂRI CREANTE DE CĂTRE S.C.ENERGOTERM S.A.TULCEA
     

HCL 34/2014

PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PENTRU ACORDAREA EŞALONĂRII LA PLATĂ A IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI A ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 35/2014

PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2014, PENTRU ACORDAREA UNEI SUBVENŢII ASOCIAŢIEI MÂINI ÎNTINSE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 34/1998 PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENŢII ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
     

HCL 36/2014

PENTRU APROBAREA TARIFELOR MINIME, FĂRĂ TVA, ACTUALIZATE SI INDEXATE, PRIVIND ÎNCHIRIEREA ŞI CONCESIONAREA TERENURILOR ŞI A SPAŢIILOR CU ALTA DESTINAŢIE DECAT CEA DE LOCUINŢA, AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 37/2014

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CU JUDEțUL TULCEA PRIN CONSILIUL JUDEțEAN TULCEA ŞI DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ TULCEA ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ŞI REALIZĂRII INVESTIŢIEI „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE PENTRU TINERI SPECIALIŞTI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE”
     

HCL 38/2014

PENTRU ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA PENTRU REALIZAREA IN COMUN A PROIECTULUI “DEPOLUAREA DEPOZITULUI NECONTROLAT DE DESEURI INDUSTRIALE”
     

HCL 39/2014

PENTRU MODIFICAREA POZITIILOR NR. 32 SI 33 DIN ANEXA NR.1 LA HCL NR.190/2004 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
     

HCL 40/2014

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 882 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. BALIZEI FN SI DAREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA IN VEDEREA REALIZARII CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII
„ ALICE”
     

HCL 41/2014

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 46,14MP, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, INCINTA “PARC MONUMENT STR. GLORIEI”, CATRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEODEZIE SI GEOECOLOGIE MARINA-GEOECOMAR, PENTRU AMPLASARE PILON GEODINAMIC, PANOU DE COMANDA SI PANOURI FOTOVOLTAICE
     

HCL 42/2014

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 656 MP SITUAT IN TULCEA, STR.BARAJULUI FN, PENTRU DEPOZIT DE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI APROBAREA: STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE
     

HCL 43/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 9,64 MP, SITUAT IN TULCEA, STR. PODGORIILOR, NR. 14, BL. 10, SC. B, AP. 1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU CONSTRUIRE BALCON SI APROBAREA PUD “CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE SI INCHIDERE BALCON”
     

HCL 44/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”INSTALATIE CU UTILIZARE BIOGAZ, RETELE DE RACORD ELECTRIC SI TERMIC, DRUMURI SI PLATFORME ”, EXTRAVILAN, SOSEAUA TULCEA-MURIGHIOL KM 4-5 TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 47533 MP IN TRUP IZOLAT
     

HCL 45/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “INTRAREA VICTORIEI” TRONSONULUI DE DRUM CARE INTERSECTEAZA STRADA VICTORIEI SI PROPRIETATEA SITUATA PE STRADA TRANDAFIRILOR NR.10 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL
     

HCL 46/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII “ALEEA MAHMUDIEI ” TRONSONULUI DE DRUM DIN INTERSECTIA CU STRADA VITICULTURII CUPRINS INTRE CANALUL COLECTOR APE PLUVIALE SI PROPRIETATILE PRIVATE SI INCLUDEREA IN
     

HCL 47/2014

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “EXTINDERE CANALIZARE ŞI REABILITARE REŢELE APĂ STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI INCLUSIV ALEILE ŞI INTRARILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE IMOBILE SITUATE ÎN PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL) MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 48/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL “EXTINDERE REŢEA CANALIZARE PLUVIALĂ STR. TABEREI ŞI MĂRIREA CAPACITĂŢII DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE DIN ZONA INTERSECŢIEI STR. ISACCEI CU STR. CONSTRUCTORILOR, MUNICIPIUL TULCEA “ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 49/2014

PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ șI CANALIZARE DIN JUDEțUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L. NR. 263/27.09.2007, PRIN ACT ADIŢIONAL
     

HCL 50/2014

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI DE PERSONAL ALE DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 51/2014

PRIVIND APROBAREA ÎNFIINŢĂRII CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII ”ALICE” ÎN SUBORDINEA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ TULCEA, ASIGURAREA CONTRIBUŢIEI DE MINIM 9% DIN COSTUL TOTAL AL SUBPROIECTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT”, PRECUM ŞI ASUMAREA COSTURILOR DE FUNCŢIONARE A CENTRULUI PENTRU O PERIOADĂ DE 5 ANI ŞI A MENŢINERII DESTINAŢIEI CLĂDIRII CONSTRUITE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE PE O PERIOADĂ DE MINIM 10 ANI DE LA DAREA ÎN FUNCŢIUNE
     

HCL 52/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI SI ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CU ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA ÎN VEDEREA ELABORĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „FESTIVALUL TRADIŢIILOR PESCĂREŞTI DELTAICE”
     

HCL 53/2014

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN MUNICIPIUL TULCEA, STR. VICTORIEI NR. 101, APROBAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE, APROBAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A IMOBILULUI PENTRU ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNUI CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII INTEGRATE PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI
     

HCL 54/2014

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 268/2010 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 113, 66 HA, POLDERUL ZAGHEN, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.8/2011 SI HCL NR.37/2011
     

HCL 55/2014

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014
     

HCL 56/2014

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV - 2013
     

HCL 57/2014

PRIVIND EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢĂ ÎN SUMĂ DE 24.358 LEI, PE ANUL 2014
     

HCL 58/2014

PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL DIRECŢIEI DE POLIŢIE LOCALĂ TULCEA
     

HCL 59/2014

PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA MUNICIPIULUI TULCEA SI INCLUDEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A BUNULUI MOBIL REPREZENTAND BUSTUL MAJESTATII SALE REGELE MIHAI AL ROMANIEI
     

HCL 60/2014

PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 39,75 MP, SITUAT IN TULCEA, STR.1848 NR.15, BL.7, SC.C, AP.6, DIN CARE, SUPRAFAŢA DE 33,75 MP SE CONCESIONEAZĂ PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE LABORATOR ANALIZE MEDICALE SI APROBAREA PUD “EXTINDERE LABORATOR ANALIZE MEDICALE”
     

HCL 61/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE MAGAZIN WINMARKET ”, STR.BABADAG NR.1, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE
     

HCL 62/2014

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT ”, STR.MIRON COSTIN NR.32, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 63/2014

PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     

HCL 64/2014

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119 DIN 26.07.2013 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA ŞI A INSTITUŢIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 231 DIN 19.12.2013
     

HCL 65/2014

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI DE PERSONAL ALE DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     

HCL 66/2014

PRIVIND INTERZICEREA PESCUITULUI ÎN LACUL CIUPERCA PÂNĂ PE DATA DE 31.12.2014 PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI, CONSERVĂRII ŞI REGENERĂRII RESURSELOR ACVATICE VII
     

HCL
92/2014

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL
93/2014

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
     

HCL
94/2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     

HCL
95/2014

Privind constatarea pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare acordată contribuabilului S.C. SCUT S.A. TULCEA în baza H.C.L. nr. 131/26.09.2013
     

HCL
96/2014

Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 32 din 27 februarie 2014 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Transport Public S.A. Tulcea cu suma de 1.700.000 lei
     

HCL
97/2014

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA, PRIN CONSILIUL LOCAL TULCEA, CU JUDEŢUL TULCEA, PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA ŞI CU ASOCIAŢIA RO-PESCADOR TULCEA, ÎN VEDEREA ELABORĂRII ŞI IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „OBIECTIV TURISTIC SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL”
     

HCL
98/2014

Privind includerea in pretul de vanzare a imobilelor cu destinatia de locuinta, supuse vanzarii in baza HCL nr.102/2004, a costurilor lucrarilor de reparatii efectuate dupa data aprobarii preturilor stabilite prin rapoarte de evaluare
     

HCL
99/2014

Privind aprobarea casării unor bunuri-mijloace fixe scoase din funcţiune, care aparţin domeniului privat al Municipiului Tulcea
     

HCL
100/2014

Pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Vlad Tepes nr.9, de la 598,81 mp la 668 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL
101/2014

Pentru modificarea si completarea art.8 din HCL nr. 102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea si revocarea HCL nr.12/2009
     

HCL
102/2014

Privind vanzarea imobilelor cu destinatia de locuinte construite din fondurile statului, actualilor chiriasi
     

HCL
103/2014

Privind preluarea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romania-Film", in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea a imobilului “Cinematograful Tineretului”, situat in Tulcea, str. Babadag nr. 4A
     

HCL
104/2014

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA “COSAŞULUI” TRONSONULUI DE DRUM CARE DESERVEŞTE LOTURILE CE FAC OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE LOCUINŢE“, TULCEA , STRADA ISACCEI F.N., APROBAT PRIN H.C.L. NR. 180/2009 ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL
105/2014

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     

HCL
106/2014

Privind aprobarea implementării proiectului „Achiziţie ambarcaţiune deservire zona FLAG”, în vederea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional pentru Pescuit – Axa prioritară 4, măsura 2, acţiunea 1, indicator 4
     

HCL
107/2014

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR.11/30.01.2014 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SISTEM DE APĂ POTABILĂ DIN ZONA FLAG ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A COFINANȚĂRII DIN PARTEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 108/2014

-
     

HCL 109/2014

-
     

HCL 110/2014

-
     

HCL 111/2014

-
     

HCL 112/2014

-
     

HCL 113/2014

-
     

HCL 114/2014

-
     

HCL 115/2014

-
     

HCL 116/2014

-
     

HCL 117/2014

-
     

HCL 118/2014

-
     

HCL 119/2014

-
     

HCL 120/2014

-
     

HCL 121/2014

-
     

HCL 122/2014

-
     

HCL 123/2014

-
     

HCL 124/2014

-
     

HCL 125/2014

-
     

HCL 126/2014

-
     

HCL 127/2014

-
     

HCL 128/2014

-
     

HCL 129/2014

-
     

HCL 130/2014

-
     

HCL 131/2014

-
     

HCL 132/2014

-
     

HCL 133/2014

-
     

HCL 134/2014

-
     

HCL 135/2014

-
     

HCL 136/2014

-
     

HCL 137/2014

-
     

HCL 138/2014

-
     

HCL 139/2014

-
     

HCL 140/2014

-
     

HCL 141/2014

-
     

HCL 142/2014

-
     

HCL 143/2014

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     

HCL 144/2014

-
     

HCL 145/2014

-
     

HCL 146/2014

-
     

HCL 147/2014

-
     

HCL 148/2014

-
     

HCL 149/2014

-
     

HCL 150/2014

-
     

HCL 151/2014

-
     

HCL 152/2014

-
     

HCL 153/2014

-
     

HCL 154/2014

-
     

HCL 155/2014

-
     

HCL 156/2014

-
     

HCL 157/2014

-
     

HCL 158/2014

-
     

HCL 159/2014

-
     

HCL 160/2014

-
     

HCL 161/2014

-
     

HCL 162/2014

-
     

HCL 163/2014

-
     

HCL 164/2014

-
     

HCL 165/2014

-
     

HCL 166/2014

-
     

HCL 167/2014

-
     

HCL 168/2014

-
     

HCL 169/2014

-
     

HCL 170/2014

-
     

HCL 171/2014

-
     

HCL 172/2014

-
     

HCL 173/2014

-
     

HCL 174/2014

-
     

HCL 175/2014

-
     

HCL 176/2014

-
     

HCL 177/2014

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL 2015
     

HCL 178/2014

-
     

HCL 179/2014

-
     

HCL 180/2014

-
     

HCL 181/2014

-
     

HCL 182/2014

-
     

HCL 183/2014

-
     

HCL 184/2014

-
     

HCL 185/2014

-
     

HCL 186/2014

-
     

HCL 187/2014

-
     

HCL 188/2014

-
     

HCL 189/2014

-
     

HCL 190/2014

-
     

HCL 191/2014

-
     

HCL 192/2014

-