HCL 01/2013

PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013
     
HCL 02/2013 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL ŞI A MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI GHIONU OVIDIU DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 03/2013 PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI CHIRIAC IORDAN DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 04/2013 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 1/25.06.2012
     
HCL 05/2013 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI MAZUREAC IONELA DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 06/2013 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BĂDESCU MARIAN-CLAUDIU DIN PARTEA PARTIDULUI POPORULUI-DAN DIACONESCU, ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ TULCEA
     
HCL 07/2013 PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 08/2013 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 1 PENTRU STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 09/2013 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 3 PENTRU SERVICII PUBLICE ŞI COMERŢ
     
HCL 10/2013 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI DIN ANII PRECEDENTI PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE INREGISTRAT LA SFARSITUL ANULUI 2012
     
HCL 11/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE INTRETINERE, ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PIETELOR AGROALIMENTARE, ASIGURAT DE S.C. AGROPIETE S.A., PENTRU NOUL OBIECTIV ''PIATA AGROALIMENTARA NEPTUN''
     
HCL 12/2013 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA CA MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE ÎN CADRUL “ ASOCIAŢIEI PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI LITORAL – DELTA DUNĂRII ”
     
HCL 13/2013 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORGANIGRAMEI SI STATUTULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA, APROBATE PRIN H.C.L. NR. 53/29.03.2012, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L. 42/30.08.2012
     
HCL 14/2013 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.1 LIT.a) DIN H.C.L. 20/2012 PENTRU STABILIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND CONCESIONAREA SAU INCHIRIEREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 15/2013 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 74/31.03.2011 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEAA DOUA IMOBILE - IMOBILUL 5281 TULCEA, STR. ANTENEI FN - INTEGRAL SI IMOBILUL 397 TULCEA, STR. 1848 (INCINTA 02044) - PARTIAL , MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR. 152/30.06.2011
     
HCL 16/2013 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAL AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA VIITORULUI, NR. 12, BL. B1, SC. B, AP. 2, SI CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU ALEE ACCES LA SPATIUL COMERCIAL EXISTENT
     
HCL 17/2013 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAL AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1086MP, SITUAT IN TULCEA, STRADA BACULUI FN, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN LICITATIE PENTRU AMENAJARE PLATFORMA PENTRU INTRETINERE SI GARARE AMBARCATIUNI, APROBAREA : STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCTIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITATIE, PUZ "AMENAJARE PLATFORMA PENTRU INTRETINERE SI GARARE AMBARCATIUNI" SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 18/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z. ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ŞI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 1 EXTRAVILAN TULCEA, T260 A4238/25 SI A4238/7, T266 A4255/19 SI A 4255/4, T296 A4717/1, T 272 A4277/4 SI A4277/ ŞI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT , APROBATĂ PRIN HCL NR. 46/24.02.2011
     
HCL 19/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z . ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ŞI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 2” EXTRAVILAN TULCEA, T243 A4157/24 SI A4157/10, T263 A4245, T255 A4204/11 SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBATĂ PRIN HCL NR. 47/24.02.2011
     
HCL 20/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z . ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ŞI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 3” EXTRAVILAN TULCEA, T230 A3960 , T263 A4245, T262 A 4243, T260 A4238/12 SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBATĂ PRIN HCL NR. 48/24.02.2011
     
HCL 21/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ŞI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 4” EXTRAVILAN TULCEA, T292 A4696/2 , T293 A4704/2, T303 A 4759/9 SI REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM AFERENT, APROBATĂ PRIN HCL NR. 49/24.02.2011
     
HCL 22/2013 PRIVIND PRELUNGIREA CU 5 ANI A PERIOADEI DE VALABILITATE A DOCUMENTATIEI P.U.Z . ”PARC EOLIAN , STATIE DE TRANSFORMARE DE 400KV ŞI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 5” EXTRAVILAN TULCEA, T 302 A 4757/2 ŞI A 4757/17, T304 A4761/2, T303 A 4759/6 SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT, APROBATĂ PRIN HCL NR. 50/24.02.2011
     
HCL 23/2013 PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
     
HCL 24/2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
     
HCL 25/2013 PRIVIND MODIFICAREA NUMĂRULUI DE BURSE ȘI A CUANTUMULUI ACESTORA ACORDATE ELEVLIOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2012 - 2013
     
HCL 26/2013 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 500.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN VEDEREA SUSȚINERII ACTIVITAȚII DESFĂȘURATĂ DE ASOCIAȚIA SPORTIVĂ FOTBAL CLUB DELTA TULCEA ĂN PERIOADA MARTIE - IUNIE A ANULUI 2013
     
HCL 27/2013 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIIONĂRII SERVICIILOR DE REPREZENTARE JURIDICĂ A S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA
     
HCL 28/2013 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI NR. 12.420 / 26.04.2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE INTRETINERE, ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE A PIETELOR AGROALIMENTARE DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN CONCESIUNE, PRIN ACT ADITIONAL
     
HCL 29/2013 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE AL STRUCTURILOR DE VANZARE DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 30/2013 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 165/27.11.2008, MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 187/30.09.2009 ȘI H.C.L. NR. 90/31.03.2011
     
HCL 31/2013 PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI PENTRU LOCUINTELE TIP ANL, SITUATE IN TULCEA, DIN STR. IULIU MANIU NR. 28, AI CĂROR CHIRIAȘI, TITULARI DE CONTRACT, AU ÎMPLINIT PÂNĂ LA DATA DE 01.03.2013, VÂRSTA DE 35 ANI
     
HCL 32/2013 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.2 DIN HCL NR.278 / 25.10.2007 PRIVIND ATRIBUIREA PRIN CONCESIUNE A TERENULUI ÎN COTA INDIVIZĂ, CĂTRE TITULARII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINTELOR REALIZATE CU CREDIT IPOTECAR PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINTE, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA SPITALULUI FN
     
HCL 33/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.7 / 2007, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SUPRAFAȚA DE TEREN CONCESIONATĂ PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTA ȘI ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND VÂNZAREA DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 127 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PROGRESULUI FN, APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA, CONCESIONAT DE S.C. CONDOR S.R.L. BABADAG
     
HCL 34/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 342 / 2007 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE, A TERENULUI DIN DOMENIUL PRIVAT AL LOCALITĂȚII ÎN SUPRAFATĂ DE 2.100 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. BACULUI NR. 9, PENTRU AMENAJARE ACOSTARE NAVE FLUVIALE ȘI APROBAREA: STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETUL DE SARCINI ȘI INSTRUCȚIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 71 / 2009
     
HCL 35/2013 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA A IMOBILULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR. GĂRII NR. 32, BLOC 16 PARTER, CU O SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 78, 20 MP ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI ȘI CLUBUL PENSIONARILOR "SFATUL BĂTRÂNILOR" DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 36/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR. VITICULTURII NR.8 ȘI DAREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SI PROTECȚIE SOCIALĂ, PENTRU DESTINAȚIA DE CANTINĂ SOCIALĂ
     
HCL 37/2013 PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU ÎN ADMINISTRAREA S.C. AQUASERV S.A. TULCEA A TREI BĂRCI, APARȚINÂND DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII LA PUNCTELE DE CAPTARE APA DE SUPRAFAȚĂ DE LA TULCEA, SULINA ȘI MĂCIN
     
HCL 38/2013 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ A TREI BĂRCI, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN FAVOAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL "DANUBIU" TULCEA
     
HCL 39/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1361 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR.SLT. GAVRILOV CORNELIU FN ȘI ATRIBUIREA ACESTUIA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PAROHIEI "ADORMIREA MAICII DOMNULUI ȘI SF. DIMITRIE"
     
HCL 40/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENURILOR AFERENTE DRUMURILOR DE EXPLOATARE DE 3980 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9356 MP ȘI DE 4764 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2658 MP, SITUATE EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 41/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14.25 MP, SITUAT ÎN TULCEA, ALEEA CRISTINEI NR. 4, BL.4, SC.A, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMĂ ȘI APROBAREA PUD "AMENAJARE SEDIU FIRMĂ CU ACCES DIN EXTERIOR"
     
HCL 42/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 18.75mp, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PODGORIILOR NR. 59, BL.A, SC.B, AP.3A, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMĂ ȘI APROBAREA PUD "AMENAJARE SEDIU FIRMĂ CU ACCES DIN EXTERIOR"
     
HCL 43/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21.33mp, SITUAT ÎN TULCEA, STR. BABADAG NR 152, BL.16, SC. A, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMĂ ȘI APROBAREA PUD "AMENAJARE SEDIU FIRMĂ CU ACCES DIN EXTERIOR"
     
HCL 44/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22.80mp, SITUAT ÎN TULCEA, STR. CHIPAROSULUI NR.4, BL.4, SC. A, AP.3, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMĂ ȘI APROBAREA PUD "AMENAJARE SEDIU FIRMĂ CU ACCES DIN EXTERIOR"
     
HCL 45/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”STAȚIE 110KV SĂLBATICĂ 1&2 INTRARE –
IEȘIRE EGP ”, F 12 EXTRAVILAN T 185, P3156 TULCEA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ȘI INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 5200 MP ÎN TRUP IZOLAT "STAȚIE 110-BIDIDIA"
     
HCL 46/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DEPOZIT AGREGATE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII" STR.PRELUNGIREA TABEREI, TULCEA ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 47/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU "MODERNIZARE SI SUPRAETAJARE
CONSTRUCȚIE EXISTENTA" , Str.VIITORULUI NR.5, TULCEA
     
HCL 48/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.67/26.04.2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI ÎN PARC EOLIAN, TRASEU ELECTRIC, STAȚIE DE CONEXIUNI ȘI RACORD LA SEN" F12 EXTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA, T272 A 4277, DE4276, DE4270, DE4249, DE4240, DJ2038(DJ222 ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 49/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 19 DIN 27.01.2011 PRIVIND
ÎNFIINȚAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ TULCEA
     
HCL 50/2013 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIONAREA PROIECTELOR SOLICITĂRILOR PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ȘI PENTRU CULTELE RELIGIOASE RECUNOSCUTE DE LEGE, CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CE VOR BENEFICIA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL
     
HCL 51/2013 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA COMPONENȚEI ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR PENTRU S.C. AGROPIEȚE S.A TULCEA, APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 193/25.06.2007, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 265/27.09.2007, H.C.L. NR. 12/03.07.2008, H.C.L. NR. 74/28.08.2008, H.C.L. NR. 36/30.08.2012 ȘI H.C.L. NR. 121/28.11.2012
     
HCL 52/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA, PE ANUL 2013
     
HCL 53/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA, PE ANUL 2013
     
HCL 54/2013 PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA PE ANUL 2013 SI A ANEXELOR FUNDAMENTARE A ACESUIA
     
HCL 55/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. PE ANUL 2013
     
HCL 56/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL S.C. AQUASERV S.A. PE ANUL 2013
     
HCL 57/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     
HCL 58/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2013
     
HCL 59/2013 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2013
     
HCL 60/2013 PRIVIND APROBAREA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA CU SUMA DE 1.200.000 LEI
     
HCL 61/2013 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA S.C. AGROPIETE S.A. TULCEA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 705mp, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT IN TULCEA, STR. PACII PIATA PLUGARI
     
HCL 62/2013 PRIVIND INVENTARIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 33,60mp, SITUAT IN TULCEA, STR. 1848 NR. 17A, BL. 9, SC. C, AP. 2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN INCREDINTARE DIRECTA PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL SI SEDIU FIRMA SI APROBAREA PUD '' AMENAJARE SEDIU DE FIRMA SI EXTINDERE CU ACCES DIN EXTERIOR''
     
HCL 63/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL”, EXTRAVILAN, TARLA 61, PARCELA 1779, PARCELA 1791, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI DE 3,379 HA, NOUA SUPRAFATA A INTRAVILANULUI FIIND DE 1721,3681 HA
     
HCL 64/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA ”, F 12 EXTRAVILAN T 37 A 733/10 NC 35883, CF 35883/N, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INTRODUCEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 2,5 HA IN TRUP IZOLAT “LEX GREEN ENERGY –TULCEA 1”, NOUA SUPRAFATA A INTRAVILANULUI FIIND DE 1723,8891 HA
     
HCL 65/2013 PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIILOR CIVICE DE CARTIER IN CARTIERELE MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 66/2013 PRIVIND INFIINTAREA SI ORGANIZAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE ''VEZINA''
     
HCL 67/2013 PRIVIND INFIINTAREA SI ORGANIZAREA BIBLIOTECII ''PASII SPRE LUMINA'' IN SUBORDINEA DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA
     
HCL 68/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STAULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNTIONARE ALA DIRECTIEI DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA TULCEA
     
HCL 69/2013 PRIVIND INCLUDEREA ŞCOLII POSTLICEALE SANITARE “SFÂNTUL LUCA” ŞI A GRĂDINIŢEI “TICPITIC” ÎN REŢEAUA ŞCOLARĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 70/2013 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TULCEA” DOMNULUI ALBOTĂ MIHAI
     
HCL 71/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTULUI TEHNIC ”MODERNIZARE ŞI MONITORIZARE DE LA DISTANŢĂ A FUNCŢIONĂRII MODULELOR, PUNCTELOR ŞI CENTRALELOR TERMICE, CAF-ULUI ŞI STAŢIEI INTERMEDIARE DE RIDICARE A PRESIUNII” ÎN MUNICIPIUL TULCEA ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 72/2013 PRIVIND FOLOSIREA CU TITLU GRATUIT A BAZELOR SPORTIVE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, DE CATRE ASOCIATIA SPORTIVA FOTBAL CLUB ''DELTA'' TULCEA
     
HCL 73/2013 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.3 DIN H.C.L. NR.83/31.05.2012 PRIVIND
APROBAREA GARANTĂRII UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIILOR PUBLICE AFERENTE PROIECTULUI "REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA"
     
HCL 74/2013 PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEPOZITAREA ÎN MAGAZIE A PRODUSELOR, APROBAT PRIN PCT. II.4 DIN ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 31/24.02.2011 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ÎNTREŢINERE, ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PIEŢELOR AGROALIMENTARE, ASIGURAT DE S.C AGROPIEŢE S.A.
     
HCL 75/2013 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR ÎN SUMĂ DE 20.000 LEI DIN BUGETUL
LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA - FILIALA TULCEA ÎN VEDEREA EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE TERMOIZOLAŢIE EXTERIOARĂ A CLĂDIRII SITUATE ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ALEEA CRUCII ROŞII NR. 1
     
HCL 76/2013 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2013, PENTRU ACORDAREA DE SUBVENŢII, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.34/1998 PRIVIND ACORDAREA UNEI SUBVENŢII ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ, ASOCIAŢIEI MÂINI ÎNTINSE
     
HCL 77/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 61/11.04.2013 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA S.C AGROPIEȚE S.A. TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 705 MP, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PĂCII - PIAȚA PLUGARI
     
HCL 78/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1500 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. PRELUNGIREA TABEREI, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN LICITAȚIE, PENTRU DEPOZIT AGREGATE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI APROBAREA : STUDIULUI DE OPORTUNITATE, CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCȚIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
     
HCL 79/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A 3 LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5MP FIECARE, SITUATE ÎN TULCEA, STRADA UNIRII LATERAL BL. B2, STRADA ISACCEI, STATIE BUS PELICAN ȘI STRADA NAVALIȘTILOR LÂNGĂ DISPECERAT S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., ÎNCHIRIEREA ACESTORA PRIN LICITAȚIE PENTRU AMPLASARE DE CHIOȘCURI COMERCIALIZARE PRESĂ SI APROBAREA : CAIETULUI DE SARCINI ȘI A INSTRUCȚIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE
     
HCL 80/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25 MP, SITUAT ÎN TULCEA STR. BABADAG NR.2 BL.A1 PARTER COMERCIAL ȘI ÎNCHIRIEREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU AMENAJARE TERASĂ PERMANENTĂ AFERENTĂ RESTAURANTULUI PICADILLY
     
HCL 81/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6.00 MP SITUAT ÎN TULCEA, STRADA BABADAG NR.5, BL.1, LÂNGĂ CT 19 ȘI ÎNCHIRIEREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU AMPLASAREA UNUI AGREGAT DE PRODUCERE AER CONDIȚIONAT
     
HCL 82/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ”, STR.PORTULUI F.N., ZONA PORT INDUSTRIAL TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 83/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” SUPRAETAJARE SI EXTINDERE IMOBIL LOCUINTE DE SERVICIU ”, STR.ING.DUMITRU IVANOV, NR.18, TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 84/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE DECONECTARE/ DEBRANȘARE DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 137/26.05.2011, MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 105/31.05.2012
     
HCL 85/2013 PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 26 MARTIE 2013
     
HCL 86/2013 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     
HCL 87/2013 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 62/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A TERENULUI DE SUPRAFAȚĂ DE 33.60 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR. 1848 NR. 17A, BL. 9, SC. C, AP. 2, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU EXTINDERE SPATIU COMERCIAL ȘI SPAȚIU FIRMĂȘI APROBAREA PUD "AMENAJARE SEDIU FIRMĂ ȘI EXTINDERE CU ACCES DIN EXTERIOR"
     
HCL 88/2013 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     
HCL 89/2013 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA SI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 90/2013 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BRĂILA – GALAȚI – TULCEA – DUNĂREA DE JOS
     
HCL 91/2013 PRIVIND APROBAREA SCUTIRII / REDUCERII DE LA PLATA IMPOZITELOR DATORATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PE ANUL 2013
     
HCL 92/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “RACORD ELECTRIC BLOCURI LOCUINȚE STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 93/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “RACORD ELECTRIC BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 94/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “LUCRÃRI TEHNICO-EDILITARE BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 95/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSOLIDARE CLĂDIRE STR. MAHMUDIEI NR. 20, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 96/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE BLOCURI LOCUINȚE STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 97/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “L.T.E. BLOCURI LOCUINȚE STR. IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 98/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT – REPARAŢIA CORPULUI NAVEI CU ZBATURI REPUBLICA”, BUN CULTURAL CLASAT ÎN CATEGORIA “TEZAUR”, PRIN ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL NR.
2346/22.05.2008
     
HCL 99/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE STAŢIE REPOMPARE AGENT TERMIC PRIMAR, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 100/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CENTRALĂ TERMICĂ ȘCOALA NR. 5, STR. BABADAG NR. 136, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 101/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “TRECEREA PE GAZE NATURALE CENTRUL DE ZI PENTRU COPII “PAȘI SPRE LUMINĂ” STR. 14 NOIEMBRIE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 102/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “TRECEREA PE GAZE NATURALE A CT CASA DE PROTOCOL STR. 14 NOIEMBRIE, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 103/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “TRECEREA PE GAZE NATURALE CT CASA CĂSĂTORIILOR STR. GLORIEI, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 104/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPȚIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “REMODELARE URBANĂ ZONA TREI FÂNTÂNI, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 105/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENURILOR AFERENTE DRUMURILOR DE EXPLOATARE DE 3957 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6802 MP, DE 3963 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1160 MP, DE 4233 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2166 MP ȘI DE 3977 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2491, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 106/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44MP, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA NICOLAE BĂLCESCU NR.25
     
HCL 107/2013 PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIILOR FĂCUTE MUNICIPIULUI TULCEA ȘI INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC A MUNICIPIULUI TULCEA A DOUĂ LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 534,22 MP, SITUATE ÎN TULCEA, T61, A1790
     
HCL 108/2013 PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR. MAHMUDIEI NR.18-20, CĂTRE DIRECTIA DE POLIȚIE LOCALĂ ȘI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
     
HCL 109/2013 PRIVIND CASAREA, DESAFECTAREA ȘI SCOATEREA DIN INVENTARUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A CEASULKUI TERMINAL CU DOUĂ FEȚE SITUAT ÎN TULCEA, STR. ISACCEI LA INTRAREA ÎN ORAȘELUL COPIILOR, LÂNGĂ STAȚIA DE AUTOBUZ
     
HCL 110/2013 PRIVIND DECLARAREA CA LOCUINȚĂ DE NECESITATE A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR. GAVRILOV CORNELIU NR.308, SC.B, AP.1 ȘI ATRIBUIREA ACESTUIA FAMILIEI DASCĂLU GHEORGHE
     
HCL 111/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14,25 MP, SITUAT ÎN TULCEA, ALEEA CRISTINA NR.4, BL.4, SC.C, AP.1, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ PENTRU EXTINDERE SEDIU FIRMĂ ȘI APROBAREA PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR”
     
HCL 112/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE LOCUINȚĂ”,
STR.SABINELOR, NR.6, TULCEA
     
HCL 113/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,RECONFIGURARE ZONĂ URBANĂ, MUNICIPIUL TULCEA (ZONA HOTEL EGRETA)” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 114/2013 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PENTRU OBIECTIVUL ,,REABILITARE ȘI CONSOLIDARE CLĂDIRE GRÃDINIȚA NR. 3 ȘI SEMINARUL TEOLOGIC, MUNICIPIUL TULCEA” ȘI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 115/2013 PENTRU ACTUALIZAREA STUDIULUI PRIVIND STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 80/09.09.2008
     
HCL 116/2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013
     
HCL 117/2013 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANŢĂ, DE ASISTENŢĂ ŞI/SAU DE REPREZENTARE A DIRECŢIEI DE ÎNTREŢINERE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 118/2013 PRIVIND INTERZICEREA PESCUITULUI ÎN LACUL CIUPERCA PÂNĂ PE DATA DE 31.12.2013 PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI, CONSERVĂRII ŞI REGENERĂRII RESURSELOR ACVATICE VII
     
HCL 119/2013 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TULCEA ȘI A INSTITUȚIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 120/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA
     
HCL 121/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TULCEA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014
     
HCL 122/2013 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ARTICOLULUI 43 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA APROBAT PRIN HCL.NR.111/2012
     
HCL 123/2013 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI JUSTIȚIEI PRIN TRIBUNALUL TULCEA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR. PĂCII NR.83
     
HCL 124/2013 PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALA TULCEA, A IMOBILULUI SITUAT ÎN TULCEA, STR.14 NOIEMBRIE NR.24, APARTȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
     
HCL 125/2013 PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU VÂNZAREA DIRECTĂ CĂTRE CONCESIONARI A UNOR LOTURI DE TEREN APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 126/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 262 MP, SITUAT ÎN TULCEA, STR.VIITORULUI NR.FN ȘI ATRIBUIREA ACESTUIA PRIN ÎNCHIRIERE CĂTRE S.C. TELENA S.R.L., PENTRU AMENAJARE PARCARE AFERENTĂ UNITĂȚII HOTELIERE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
     
HCL 127/2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I - 2013
     
HCL 128/2013 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II - 2013
     
HCL 129/2013 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. AGROPIEȚE S.A TULCEA, PE ANUL 2013
     
HCL 130/2013 PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C ENERGOTERM S.A TULCEA CU SUMA DE 300.000 LEI
     
HCL 131/2013 PRIVIND ACORDAREA ÎNLESNIRILOR LA PLATA OBLIGAŢIILOR BUGETARE, SUB FORMA EŞALONĂRII LA PLATĂ, PENTRU CONTRIBUABILUL S.C. SCUT S.A. TULCEA
     
HCL 132/2013 PRIVIND ACORDAREA UNEI PRESTAŢII FINANCIARE EXCEPŢIONALE
     
HCL 133/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR DE ÎNCHIRIERE A STADIONLUI COSMA ZAIȚ, SITUAT ÎN TULCEA, STR. GRANITULUI NR.1, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, PENTRU ANTRENAMENTE ȘI ACTIVITĂȚI COMPETIȚIONALE SPORTIVE
     
HCL 134/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ARTICOLULUI 10DIN REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA ȘI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAȚIA AUTO PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL TULCEA ȘI A ANEXEI NR.2, APROBATE PRIN H.C.L NR.247/2011
     
HCL 135/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,RECONFIGURARE ZONĂ URBANĂ, MUNICIPIUL TULCE (ZONA HOTEL EGRETA)” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI
     
HCL 136/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ,,TRECEREA DE PE COMBUSTIBIL LICHID PE GAZE NATURALE A CT LICEUL DE ARTĂ GEORGE GEORGESCU, STR. BABADAG NR.138, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICII
     
HCL 137/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE”RACORDARE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE A ŞCOLII NR.8 CONSTANTIN GAVENEA ŞI A LICEULUI PEDAGOGIC” ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 138/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.SPITALULUI NR.31, BL.19, PARTER, APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR. 125/2013
     
HCL 139/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 104.801MP, SITUAT ÎN TULCEA, T233, P3976 - P3978 ȘI DAREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S.C AQUASERV S.A, ÎN VEDEREA APLASARII UNOR UNITĂȚI PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE EOLIANA
     
HCL 140/2013 PENTRU MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.10/27.01.2011 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI A INTRĂNDULUI DIN STRADA NEGRUZZI, ĂN SUPFAȚĂ DE 103MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN VEDEREA INTABULĂRII
     
HCL 141/2013 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN AFERENTE LOTURILOR 4 ȘI 6, SITUATE ÎN TULCEA, STR.VICTORIEI, NR.27 ȘI TRECEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, PENTRU DESTINAȚIA DE CALE DE ACCES
     
HCL 142/2013 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFEȚEI IMOBILULUI "ȘCOALA TUDOR VLADIMIRESCU-TEREN+CONSTRUCȚIE" APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, SITUAT ÎN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, CONFORM MĂSURATORILOR TOPO CADASTRALE, ÎN VEDEREA ÎNREGISTRARII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
     
HCL 143/2013 PRIVIND SOLICITAREA ADRESATĂ MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE PENTRU EMITEREA AVIZULUI CONFORM ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI IMOBILULUI "ȘCOALA TUDOR VLADIMIRESCU - TEREN + CONSTRUCȚIE" SITUATĂ ÎN TULCEA SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CABINET MEDICAL ȘI PUNCT DE LUCRU PENTRU POLIȚIA LOCALĂ TULCEA
     
HCL 144/2013 PRIVIND INCLUDEREA ÎN INTRAVILANUUL MUNICIPIULUI, CA TRUP IZOLAT, A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,689 HA DIN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA, TARLAUA 183, PARCELA 3149, CONCESIONAREA ACESTUIA PRIN LICITAȚIE PENTRU CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI APROBAREA : CAIETULUI DE SARCINI, INSTRUCȚIUNILOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE, PUZ "CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE" ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 145/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOCUINȚE P+M ”, EXTRAVILAN, TARLA 67, PARCELA 2035, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ȘI
INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 1025,00 MP
     
HCL 146/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ”, EXTRAVILAN, TARLA 36,A 729 , TULCEA, A REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM AFERENT ȘI INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI DE 8.338,00 MP
     
HCL 147/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ”, T 20 A 288 , INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 148/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE P+1E (ANSAMBLU REZIDENTIAL)”, STR.LIVEZILOR NR.48, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 149/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”SUPRAETAJARE CU UN NIVEL A CONSTRUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE ”, STR.SALCIILOR NR.8, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 150/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, STR.ISACCEI NR.102, INTRAVILAN TULCEA
     
HCL 151/2013 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN MUNICIPIUL TULCEA PRIN CONCESIUNE NR.20097/30.06.2005, PRIN ACT ADIȚIONAL
     
HCL 152/2013 PRIVIND MODUL DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES AL FURNIZORILOR DE RETELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 153/2013 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE
RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     
HCL 154/2013 PRIVIND VIRĂRILE DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE SUBDIVIZIUNI ALE CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL
     
HCL 155/2013 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     
HCL 156/2013 PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR PENTRU ENERGIA TERMICĂ PE BAZĂ DE GAZE NATURALE ȘI A PREȚURILOR PENTRU ENERGIA TERMICĂ PE BAZĂ DE COMBUSTIBIL CALOR ECONOMIC 3, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.A. SURCURSALA TULCEA
     
HCL 157/2013 PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR LOCALE PENTRU ENERGIA TERMICĂ PRODUSĂ PE BAZĂ DE GAZE NATURALE SI SITRIBUITĂ DE S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 158/2013 PRIVIND APROBAREA PREȚULUI LOCAL AL ENERGIEI TERMICE FACTURATE POPULAȚIEI ȘI ACORDAREA SUBVENȚIEI DIN BUGETUL LOCAL
     
HCL 159/2013 PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. AGROPIEȚE S.A TULCEA CU SUMA DE 100.000 LEI
     
HCL 160/2013 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMASAREA POZIȚIILOR 627, 628 ȘI 629 DIN "INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA" PRIVIND ÎNREGISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA NR.3
     
HCL 161/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA A IMOBILULUI SEMINARUL TEOLOGIC "IOAN CASIAN", SITUAT ÎN TULCEA, STRADA TOAMNEI NR.10
     
HCL 162/2013 PRIVIND INVENTARIEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28.038MP, SITUAT ÎN TULCEA, STRADA ING. DUMITRU IVANOV FN
     
HCL 163/2013 PRIVIND MODIFICAREA SUPRAFEȚEI DE TEREN, APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI, SITUAT ÎN TULCEA, STR.VIITORULUI NR.4, DE LA 1500MP LA 2269MP, CONFORM MĂSURĂTORILOR TOPO CADASTRALE ȘI ATRIBUIREA ACESTUIA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PAROHIEI "INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI"
     
HCL 164/2013 PENTRU ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TULCEA CU "ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV REAL RACING" PENTRU REALIZAREA ÎN COMUN A PROIECTULUI "CIRCUIT DE KARTING LA TULCEA"
     
HCL 165/2013 PRIVIND APROBAREA COLABORĂRII ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TILCEA ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL ÎN VEDEREA REABILITĂRII TERENULUI DE FOTBAL DIN CADRUL STADIONULUI DELTA TULCEA
     
HCL 166/2013 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „CONSTRUCŢIE
PATINOAR ARTIFICIAL- MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 167/2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE SALĂ DE ANTRENAMENTE CU SALA DE ANTRENAMENTE LUPTE ȘI ATLETICĂ GREA”, STR.ISACCEI NR.22A, INTRAVILAN TULCEA
     
HCL 168/2013 PRIVIND APROBAREA ,,STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI TULCEA, 2014-2020”
     
HCL 169/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.PROGRESULUI FN, APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR.33/2013
     
HCL 170/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.DIGULUI LOT 13 (DEBARCADERULUI NR.5), APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR.125/2013
     
HCL 171/2013 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TULCEA, STR.BACULUI NR.20, APROBAT SPRE VÂNZARE ÎN BAZA HCL NR.125/2013
     
HCL 172/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE ȘI ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL TULCEA EXECUTATĂ DE S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA
     
HCL 173/2013 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU PRESTAREA DE CĂTRE DIRECȚIA DE ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU TULCEA A SERVICIILOR DE IGIENIZARE, LA IMOBILELE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 180/2013 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2014