Birou Evidenţă Informatizată a Persoanei
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR       Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea este organizat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002.
      Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă.
      În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Tulcea este constituit, potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 şi din Legea nr. 13/2011.
      Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi a Hotărârii de Guvern nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
      Activitatea Serviciului Public Comunitar Local se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor este condus de un Şef serviciu numit sau eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea, în condiţiile Legii 188/1999, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
      Şeful serviciului are obligaţia de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă.
      Semestrial, şeful serviciului, verifică funcţionarii publici din subordine pe linia cunoaşterii atribuţiunilor, a temelor din programul anual de pregătire profesională precum şi a legislaţiei în domeniu.
      Pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Local Tulcea, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi dezvoltă relaţii de colaborare, control, ajutor şi îndrumare cu autorităţile publice, societăţi, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.
      Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor are atribuţii pe linie de:
a) evidenţă a persoanelor şi eliberarea actelor de identitate;
b) informatică;
c) stare civilă;
d) analiză, sinteză, secretariat, arhivă şi relaţii publice.

      Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor execută atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluţionarea cererilor cetăţenilor care au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă.
      În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea Serviciului are la bază relaţii de autoritate(ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control) potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.
      Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi structurile subordonate acesteia, în scopul organizării, menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a serviciului. Acelaşi tip de relaţii se stabilesc între şefii birourilor şi personalul subordonat acestora.
      Structura organizatorică şi personalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Tulcea sunt stabilite conform organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, avizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
       Structura organizatorică a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, este:
   - Birou Evidenţă Informatizată a Persoanei, care este alcătuit din următoarele structuri:
       - Compartiment Evidenţă Persoane;
       - Compartiment Prelucrare Date;
       - Compartiment Ghişeu ;
       - Compartiment Staţie Mobilă.
       - Compartiment Arhivă;
       - Birou Stare Civilă;

      Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, primeşte şi soluţionează cererile cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din Municipiul Tulcea cât şi din comunele repartizate prin hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale. Comunele pe care le deserveşte sunt: Beştepe, Ceatalchioi, Chilia-Veche, Frecăţei, Izvoarele, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Nalbant, Nufăru, Pardina, Sfântu Gheorghe, Somova, Valea Nucarilor şi Valea Teilor.
      La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, activitatea de control şi coordonare se realizează direct ori prin intermediul şefilor celor 2 birouri. De asemenea, în activitatea de control, pe domenii specifice de activitate, conducerea serviciului poate angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

            Extras din R.O.F. aprobat prin H.C.L. nr.113/2012