ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI TAXI

 

Transportatorul autorizat să desfăşoare serviciul de transport în regim de taxi prezintă următoarele documente:

a)  cerere;

b)  autorizaţia taxi;

c) certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, întreprindere familială/individuală sau persoană juridică, după caz;

d)  dovada deţinerii autoturismului deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

e)  cartea de identitate a autoturismului;

f)  certificatul de înmatriculare;

g)  certificatul de agreare valabil eliberat de R.A.R.;

h)  contractul de deservire pentru taxiul utilizat încheiat cu un dispecerat taxi autorizat;

i) asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autoturismul utilizat;

j)  raportul memoriei fiscale şi documente contabile din care sa reiasă venitul brut realizat pentru anul în curs.

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie.

    Taxa pentru prelungirea autorizaţiei taxi în valoare de 41 lei se plăteşte la Serviciul Impozite şi Taxe.

 

CONDIŢII  PENTRU  PRELUNGIREA  AUTORIZAŢIEI  TAXI

 

 

     O autorizaţie taxi sau o copie conformă deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiţii:

    a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi este deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

    b) sunt respectate prevederile prevăzute de legislaţia în vigoare dacă se înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;

    c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a suspendat autorizaţia taxi sau copia conformă respectivă în ultimii 5 ani;

    d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

    e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi.