Direcţia Tehnică

Direcţia Tehnică este subordonata viceprimarului. Activităţile specifice direcţiei sunt repartizate pe compartimente funcţionale din structura sa organizatorică şi sunt conduse de Directorul direcţiei care, împreună cu şefii serviciilor şi birourilor subordonate, răspunde de ducerea la îndeplinire eficient şi în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare, a programelor de dezvoltare urbanistică a municipiului, de întreţinerea si gospodărirea patrimoniului Consiliului local, de protecţie a mediului şi are în principal, urmatoarele atibuţiuni :

          1. Elaborează strategia de dezvoltare urbană şi edilitar-gospodărească a municipiului Tulcea, precum şi în domeniul amenajării teritoriului cu respectarea elementelor tradiţionale locale. Programele elaborate în aceste domenii sunt supuse dezbaterii publice şi Consiliului local spre aprobare.

          2.Elaborează programe de măsuri pentru asigurarea creşterii calităţii vieţii, precum şi refacerii ecosistemului ecologic al zonei municipiului Tulcea.

          3.Asigură măsuri pentru aplicarea normelor legale şi tehnico-edilitare pentru amenajarea şi folosirea eficientă a terenului din intravilan şi teritoriul administrativ al municipiului, respectarea perimetrului construibil şi a regimurilor de construcţie.

          4.Organizează şi conduce la zi banca de date privind cadastrul edilitar şi imobiliar al municipiului. 

          5.Organizează şi exercită activitaţi de control privind disciplina în construcţii luând măsuri de intrare în legalitate acolo unde constată abateri de la normative.

          6.Organizează activitatea de depistare a construcţiilor ilegale şi ia măsurile impuse de starea de fapt pentru intrarea în legalitate şi aducerea terenurilor la starea iniţială. 

          7.Organizează primirea documentaţiilor tehnice şi verificarea lor în teren, în vederea eliberării autorizaţiilor de construcţie, a certificatelor de urbanism şi a diverselor autorizaţii, cu respectarea normelor legale în vigoare.

          8.Urmăreşte aplicarea întocmai a legislaţiei în vigoare la eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi contractelor de închiriere/concesionare. 

          9.Organizează recepţionarea diverselor proiecte de urbanism şi amenajarea teritoriului executate de institutele de specialitate, la comanda Primăriei şi urmăreşte aplicarea acestora în practică. 

          10.Asigură asistenţa de specialitate la Comisiile de specialitate ale Consiliului local, unde se prezintă documentaţii tehnice legate de urbanism şi amenajarea teritoriului.

          11. Coordonează şi avizează modul de realizare a investiţiilor în concordanţă cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.

          12.Asigură şi coordonează activitatea de protecţie a mediului şi de dezvoltare regională şi participă alături de inspecţia de protecţie a mediului la întocmirea şi realizarea programelor.

          13. Propune metode şi procedee de amenajare şi mobilare urbană a spaţiilor verzi, terenuri sportive, terenuri de joaca pentru copii, platforme gospodăreşti şi parcări.

          14. Asigură măsuri pentru protecţia urbanistică a monumentelor şi siturilor istorice, de arhitectură, a rezervărilor arheologice, monumente ale naturii, colaborând cu organele specializate abilitate de lege.

          15. Acordă în condiţiile legii, a hotarârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, autorizaţii de utilizare a spaţiilor de publicitate, reclamă şi afisaj din municipiu.

          16. Asigură întocmirea unor informări, rapoarte şi diverse documentaţii pe probleme de urbanism şi 

Amenajarea teritoriului şi le susţine în faţa celor autorizaţi sa le primeasca.

          17. Participă la întocmirea programelor de protecţie a mediului şi a ecosistemelor din Delta Dunării, alături de ARBDD , INCDD , agenţia de protecţie a mediului şi ONG-urile locale sau internaţionale.

          18. Organizează primirea, cercetarea în teren a cererilor şi sesizărilor cetăţenilor şi diverşi agenţi economici, conform atribuţiilor, şi le soluţionează operativ, în consens cu legile în vigoare. 

          19. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare asigurării funcţionalităţii direcţiei şi realizării atribuţiunilor acesteia.