Direcţia Economică

 Direcţia Economică, organism de vitală importanţă, pentru orice profil de activitate face parte din structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului local, fiind subordonată direct Primarului ca autoritate executivă, cuprinde două servicii şi patru birouri, constituite întru-un mecanism complex care acoperă următoarele activităţi: 

          - Serviciul Buget -finanţe

          - Birou Contabilitate

          - Serviciul Impozite Taxe

          - Birou Impozite Taxe -Persoane Fizice

          - Birou Impozite Taxe -Persoane Juridice

          - Birou Executari Silite

Structurată astfel, direcţiei Economice îi revin urmatoarele atribuţii, a caror detaliere se regăseşte în cele prevăzute la compartimentele subordonate :

          1. Răspunde de respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al municipiului Tulcea, antrenând toate serviciile şi instituţiile publice locale la fundamentarea indicatorilor financiari / proiectul bugetului local astfel întocmit îl prezintă ordonatorului principal de credite;

          2. Participă la fundamentarea economico- financiară a unor programe şi proiecte ale municipiului, urmărind corelarea indicatorilor din proiecte cu resursele financiare alocate prin bugetul local ; 

          3. Urmăreşte şi asigură atragerea la bugetul local a tuturor resurselor de venituri stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna gestionare şi executare a bugetului local ;

          4. Efectuează analize pe baza de studii de eficienţă economică şi propune Consiliului local , virarile de credite cât şi soluţiile legale pentru utilizarea fondului de rezervă bugetară ;

          5. Întocmeşte studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării unor împrumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări publice , urmărind contractarea , garantarea şi rambursarea acestora la termenele scadente ;

          6. Întocmeşte raportul anual de încheiere al contului de execuţie bugetară pe care îl supune spre aprobarea Consiliului local ;

          7. Asigură stabilirea , încasarea şi urmarirea impozitelor şi taxelor locale aprobate de către Consiliul local ;

          8. Asigură încasarea şi utilizarea taxelor speciale în scopul pentru care au fost instituite ;

          9. Asigură actualizarea , evidenţierea şi buna administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului ; 

          10. Propune Consiliului local măsuri pentru eficientizarea activităţii societăţilor din sfera serviciilor municipale aflate sub autoritatea acestuia ; 

          11. Organizează activităţile de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de gestiune a patrimoniului , cu respectarea normelor metodologice a M.F. şi a Legii contabilităţii în vigoare ;

          12.Verifică în permanenţa legalitatea , oportunitatea şi necesitatea angajării unor cheltuieli din bugetul local şi sesizează Consiliul local de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare ;

          13.Întocmeşte documentaţiile economico-financiare pentru verificarea bugetului local conform cu prevederile legale în vigoare şi le prezintă ordonatorului principal de credite ;

          14. Asigură măsurile legale pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv şi propune primarului delegări de competenţe şi altor persoane cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

          15. Asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar contabile în cadrul primăriei şi urmăreşte respectarea acestuia;

          16. Participă cu date economico-financiare la întocmirea raportului anual al Primarului privind starea economică şi socială a municipiului Tulcea;

          17. Asigură prezenţa specialistilor din cadrul direcţiei la activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului local, la cererea acestora;

          18. Asigură dotarea cu materiale de birotica a direcţiilor şi serviciilor din organigrama primăriei, precum şi implementarea unor programe de evidenţă economică şi financiară pe calculator;

          19. Asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul direcţiei economice, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media; 

          20. Organizează inventarierea patrimoniului public şi privat şi valorificarea acestor inventare cu respectarea normelor contabile în vigoare;

          21. Dispune aplicarea unor măsuri de bună administrare şi gospodărire a obiectelor de inventar şi bunurilor gospodăreşti necesare funcţionării în condiţii optime a birourilor, serviciilor şi direcţiilor primăriei;

          22. Asigură îndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control financiar şi de gestiune abilitate de lege, în termenele fixate de acestea;