Contencios Administrativ

Oficiul Juridic, Contencios Administrativ este subordonat direcţiei administraţiei Publice Locale şi duce la îndeplinire următoarele atribuţii principale :

          1.Reprezintă interesele Consiliului local Tulcea şi ale Primăriei municipiului Tulcea în cauzele aflate pe rol la instanţele de judecată .

          2.Asigură avizul proiectelor de dispoziţii, autorizaţii şi alte acte ale Primăriei, din punct de vedere al legalităţii.

          3.Asigură consultanţa juridică direcţiilor şi serviciilor Primăriei şi cetăţenilor interesaţi în problemele Primăriei. 

          4.Asigură asistenţa juridică şi participarea la negocierea de contracte, convenţii şi orice acte ce angajează patrimonial Consiliul local.

          5.Asigură reprezentarea Consiliului local în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, cele notariale, ale Procuraturii, poliţiei,organelor arbitrale,etc.

          6.Asigură participarea la concilierea şi încercarea de rezolvare pe cale amiabilă a problemelor litigioase şi de contencios.

          7.La solicitarea serviciilor publice asigură asistenţa juridică a acestora. 

          8.Ţine la zi registrul de evidenţă al cauzelor, registrul de termene şi cel alfabetic.

          9.În urma sesizărilor funcţionale şi a actelor primare comunicate de servicii , întocmeşte documentaţia şi redactează cererile de chemare în judecată , întâmpinările, actele neconvenţionale , recursurile , memori pentru recursuri extraordinare şi orice alte acte ce le consideră necesare şi utile rezolvării favorabile a cauzelor cu care este sesizat, folosind orice căi primare sau extraordinare de atac prevăzute de lege. 

          10.Comunică şi urmăreşte prin administraţia financiară locală titlurile executorii obţinute .

          11.Asigură întocmirea documentelor legale pentru recuperarea pagubelor produse patrimoniului Primăriei şi Consiliului local , precum şi pentru recuperarea debitelor de la persoane juridice şi fizice, pe cale silită, în colaborare cu serviciile de resort.

          12.Întocmeşte modificări, somaţii, etc., Actele pentru luarea măsurilor asiguratorii (sechestrul asigurator sau juridic , ipoteci , etc.).

          13.Administrează biblioteca juridică a Consiliului local, asigurând conservarea şi dupa posibilităţi, completarea acesteia şi asigură informarea personalului din aparatul propriu al Consiliului local.

          14.Întocmeşte contracte cadru privind vânzarea,închirierea, concesionarea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat de interes local şi le supune aprobării Consiliului local.

          15.Elaborează şi avizează proiecte de contracte de asociere sau de prestări servicii diverse şi le prezintă spre aprobare celor autorizaţi sa le semneze.

          16.Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare funcţionalităţi compartimentului şi realizării atribuţiilor acestuia.

          17.Întocmeşte documentele prevăzute de lege cu privire la organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice şi asigură asistenţa juridică pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă la unităţile aflate sub autoritatea Consiliului local.

          18.Examinează actelor normative publicate, comunicându-le operativ la direcţiile, serviciile şi birourile Primăriei spre cunoaştere şi aplicare.

          19.Transmite la zi actele normative apărute în monitorul oficial către serviciile Primăriei care nu au abonament.