Cadastru Imobiliar

Biroul Cadastru, funcţionează în subordinea direcţiei Tehnice şi are în principal urmâtoarele atribuţiuni :

          1.Organizează primirea şi verificarea în teren a documentaţiilor tehnice de specialitate.

          2. Transmite informaţii către Judecatoria locală şi Cartea Funciară, de parcelare a terenurilor şi ieşire din indiviziune cu statul.

          3.Avizează la cerere, documentaţiile întocmite în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, conform normelor legale în vigoare.

          4.Verifică în teren schiţele de dezmembrare şi cadastrele, după care acordă avizarea necesară pe aceste schiţe.

          5.Organizează banca de date cadastrale urbane şi asigură actualizarea datelor ori de câte ori este necesar acest lucru.

          6.Colaborează cu unităţile de specialitate în vederea elaborării şi aprobării lucrărilor privind amenajarea teritoriului şi pentru actualizarea acestor lucrări când este necesar acest lucru.

          7.Participă cu delegaţi la marcarea pe teren prin borne, a hotarelor administrative ale municipiului. 

          8.Ţine la zi evidenţele cadastrale cerute de lege, de HCL sau de dispoziţiile conducerii primăriei.

          9.Asigură păstrarea în condiţii de securitate a planurilor cadastrale.

          10.Asigură asitenţa tehnică de specialitate a comisiei de aplicare a Legii fondului funciar şi figurarea grafică la scară, pe harţile cadastrale a punerii în posesie a terenurilor atribuite conform legii.

          11.întocmeşte rapoarte , informări şi diverse dări de seamă pe care le transmite pe destinaţiile cerute de organele sau persoanele abilitate să le primească, soluţionează în mod operativ petiţiile primite.