Compartiment avizare activități comerciale

Atribuţii:

  1. - oferă operatorilor economici interesaţi informaţii legate de autorizaţiile , avizele şi acordurile eliberate de Primăria municipiului Tulcea, prin intermediul compartimentului,  şi procedurile ce sunt necesare a fi urmate in vederea obţinerii acestor autorizaţii/avize/acorduri;
  2. indrumă operatorii economici, la solicitarea acestora, verbală sau scrisă, in vederea completării documentaţiilor ce urmează a fi depuse in susţinerea cererilor de eliberarea a autorizaţiilor/avizelor/acordurilor;
  3. verifică documentaţiile depuse şi, acolo unde este cazul, verifică in teren conformitatea documentaţiilor depuse cu situaţiile de fapt;
  4. asigură lucrările specifice de secretariat atunci când cererile operatorilor economici sunt supuse analizării şi avizării de câtre comisiile numite de Primar, prin Dispoziţii;
  5. intocmesc şi eliberează autorizaţiile şi avizele pentru care deţin competente.

Autorizaţii emise de Compartimentul avizare activităţi comerciale, cărora li se aplică procedura aprobării tacite - conform prevederilor O.U.G.27/2003, modificată şi completată, :

 

Date de contact:

Primăria municipiului Tulcea,
loc.Tulcea, str.Pacii, nr.20, etaj 3, camera 310, cod postal 820033
telefon : 0240-511-440 interior 238
e-mail : cabinetprimar@primaria-tulcea.ro
Program cu publicul : luni – vineri 08.00-11.00 / 14.30-15.30

 

 

LEGISLATIE

O.G. nr. 99/ 29 august 2000 Republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modificată și completată

LEGE nr. 650/ 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

H.G. nr. 333/ 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

H.C.L. nr.143/2014 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea

H.C.L. nr.54/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.143 / 2014

H.C.L. nr.23/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de alimentație publică în municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.143/2014, modificat și completat prin H.C.L. nr.54/2015 br>
HG nr. 843/ 14 octombrie 1999 privind incadrarea pe tipuri a unitaţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice

H.C.L. nr.24/2016 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activităților care se încadrează în grupa 932- Alte activități recreative și distractive potrivit clasificării activităților din economia națională CAEN – rev.2, în municipiul Tulcea

H.C.L. nr.166/2008 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal in municipiul Tulcea

H.C.L. nr.89/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal in municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.166/2008

H.C.L. nr.22/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal in municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.166/2008, modificat și completat prin H.C.L. nr.89/2011

H.C.L. nr.117/2005 privind aprobarea procedurii de autorizare a funcţionării pieţelor din municipiul Tulcea

H.C.L. nr.29/2013 privind aprobarea Regulamentului local pentru emiterea acordului de funcționare al unităților economice din municipiul Tulcea

H.C.L. nr.34/2012 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităților economico-productive, de turism și de agrement desfășurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea și al Rezervației biosferei “Delta Dunării”

H.C.L. nr. 293/2010 privind aprobarea regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comercializarea produselor constând in substanţe care inlocuiesc pe cele stupefiante şi psihotrope şi care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea

H.C.L. nr.181/2011 privind aprobarea programului de funcţionare a unităţilor economice din municipiul Tulcea

O.U.G nr. 27/ 2003 privind procedura aprobării tacite