Autoritate Tutelară

Biroul Autoritate Tutelară, protecţia Drepturilor Copilului este subordonat direcţiei administraţiei Publice Locale şi are următoarele atribuţiuni : 

          1.întocmeşte proiecte de dispoziţii şi referate în materie de autoritate tutelară.

          2.întocmeşte şi ţine evidenţa dosarelor privind acordarea alocaţiilor de stat pentru copii şi a alocaţiilor suplimentare, pentru familiile care au în îngrijire doi sau mai mulţi copii.

          3. Efectuează anchete sociale şi redactează proiectul de dispoziţie în vederea schimbării reprezentantului legal pentu alocatia de stat pentru copii.

          4.Verifică, actele, efectuează anchetele sociale cu privire la instituirea tutelei şi inventariează bunurile minorilor.

          5.întocmeşte lucrările necesare pentru instituirea curatelei pentru minori în cazurile prevăzute de lege.

          6.Urmăreşte modul în care se gestionează bunurile şi valorile persoanelor puse sub tutelă şi cere tutorilor să prezinte dări de seamă anuale pentru descărcare de gestiune.

          7. Întocmeşte documentele legale privind adopţiile.

          8. Depistează şi ţine evidenţa minorilor şi persoanelor majore lipsite de capacitate de exercitare şi întocmeşte dosare pentru internarea acestora în instituţiile de ocrotire, în vederea acordării ocrotiriilor de către stat.

          9.Întocmeşte anchete sociale în dosarele aflate pe rol la judecătorii, privind stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinţi, stabilirea contribuţiei de întreţinere, etc.

          10.Asigură întocmirea documentelor pentru plasament familial şi încredinţarea minorilor pentru creştere şi educare altor familii sau acelora din care provin, în condiţiile legii.

          11.întocmeşte anchete sociale pentru minorii abandonaţi sau delicvenţi.

          12.întocmeşte dosare pentru plasarea bolnavilor psihici periculoşi, în vederea supravegherii lor în condiţiile dispuse de lege.

          13.Acordă tutorelui dreptul de a utiliza fondurile şi bunurile din gestiunea minorului, în cazuri bine justificate.

          14.Întocmeşte anchete sociale prin care poate propune ridicarea tutelei, curatelei sau decăderea din drepturile părinteşti, conform cu prevederile legale în vigoare.

          15.Sprijină direcţia de protecţie a drepturilor copilului în luarea unor măsuri de protecţie pentru copii aflaţi în dificultate şi întocmirea de anchete sociale în situaţii de:

               - încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane

               - încredinţarea copilului unui serviciu public specializat(centre de plasament)

               - încredinţarea copilului unui organism privat specializat

               - încredinţarea copilului în vederea adopţiei

          16.Ţine evidenţa hotărârilor adoptate de Comisia de protecţie a drepturilor copilului aflat în dificultate şi veghează la respectarea lor întocmai.

          17.Colaborează cu centrele de plasament.

          18.Organizează în colaborare cu organele locale acţiuni pentru depistarea minorilor abandonaţi,lipsiţi de supraveghere sau predispusi a comite fapte antisociale, luând măsuri corespunzătoare.

          19.Rezolvă cererile, reclamaţiile şi sesizările, în termenele legale în domeniul de activitate.

          20.întocmeşte anchete sociale la cerere, cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii.