HCL 01/2012

privind utilizarea excedentului din anii precedenti pentru acoperirea deficitului Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârsitul anului 2011
     
HCL 02/2012 privind incetarea mandatului de consilier al domnului BUSURCA ALEXANDRU
     
HCL 03/2012 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ALI IOANA din partea Partidului Democrat Liberal Organizatia Judeteana Tulcea
     
HCL 04/2012 privind modificarea si completarea comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.5 pentru Administratie Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si a Libertatilor Cetatenilor
     
HCL 05/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2012
     
HCL 06/2012 privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului si acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decat cele eligibile pentru proiectul „RECONSTRUCTIA ECOLOGICA ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVATIA BIOSFEREI TRANSFRONTALIERE DELTA DUNARII, ROMÂNIA/UCRAINA”
     
HCL 07/2012 privind preluarea infrastructurii de transport naval, situata in Tulcea, Portul Tulcea zona Faleza, apartinand domeniului public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     
HCL 08/2012 privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local Tulcea, în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea a tronsonului de drum DC1 Tulcea - suburbia Tudor Vladimirescu - Ceatalchioi
     
HCL 09/2012 privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 5.194 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Forestierului FN, pentru hala productie peleti si depozitare materiale, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie, PUZ “Concesionare teren pentru hala productie peleti si depozitare materiale” si a Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 10/2012 privind aprobarea planului urbanistic zonal ” LOCUINTA P+M ” Str.Orizontului, nr.28, intravilan, Tulcea si a regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 11/2012 pentru modificarea articolului 1 alineatul 2 din hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.234/27.10.2011 privind aprobarea planului urbanistic zonal ” CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1”, ”CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+M” extravilan tarla 36, parcela 702 Tulcea a regulamentului local de urbanism aferent si includerea in intravilan a terenului de 1765.60 MP in trup izolat « IONESCU–DOMUSCIUC »
     
HCL 12/2012 HOTARAREA PRIVIND ÎNFIINTAREA ADMINISTRATIEI PORTUARE “ZONA FALEZA PORT TULCEA” ÎN
CADRUL S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 13/2012 pentru completarea articolului 2, alineatul (1) al Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea si actualizarea hotarârilor în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acorda facilitati populatiei
     
HCL 14/2012 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru angajarea in cadrul scolii de arte si meserii nr.3 Tulcea a unui mediator scolar
     
HCL 15/2012 privind acordarea acceptului de infiintare a consortiului scolar cu titlul « CARANEN » ce are ca parteneri scoala cu clasele I-VIII « I.L. CARAGIALE » Tulcea si scoala cu clasele I-VIII « IOAN NENITESCU » TULCEA
     
HCL 16/2012 privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 116 MP, situat in Tulcea, str.Isaccei nr.115 si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere depozit en-gros si aprobare PUD “ REAUTORIZARE DEPOZIT EN-GROS 0”
     
HCL 17/2012 privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 2.100 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, zona Dallco lot D6-1, pentru atelier productie mobilier lemn si depozitare materiale, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 18/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea, pe anul 2012
     
HCL 19/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2012
     
HCL 20/2012 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si a estimarilor pentru perioada 2013-2014 ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea
     
HCL 21/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. SERVICII PUBLICE S.A Tulcea, pe anul 2012
     
HCL 22/2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2012
     
HCL 23/2012 HOTARÂREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012
     
HCL 24/2012 privind vanzarea directa a 2 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionate, in suprafata totala de 4.681,15 mp, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 25/2012 privind aprobarea aprobarea planului urbanistic de detaliu ”LOCUINTA P+M ”
STR.INTRAREA LIVEZILOR IV, NR.3, TULCEA
     
HCL 26/2012 privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei Intercomunitare „DEZVOLTAREA DURABILA A SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE DIN JUDETUL TULCEA” aprobate prin H.C.L. nr.348/08.12.2006,modificata si completata prin H.C.L. nr.84/29.03.2007 si H.C.L. nr.260/27.09.2007, ca urmare a acceptarii unor noi membrii asociati
     
HCL 27/2012 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea catre S.C.
AQUASERV S.A. Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 263/27.09.2007
     
HCL 28/2012 privind aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor si solicitarilor pentru activitati nonprofit de interes local si pentru cultele religioase recunoscute de lege, care isi desfasoara activitatea in Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finantare nerambursabila de la Bugetul Local, aprobata prin HCL nr. 53/15.02.2011
     
HCL 29/2012 pentru aprobare procedurii pentru aprobarea procedurii privind acordarea unor subventii de la bugetul local asociatiilor si fundatiilor romane, cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de de asistenta sociala in municipiul Tulcea, conform prevederilor legii nr.34/1998
     
HCL 30/2012 privind acordarea unui ajutor de urgenta
     
HCL 31/2012 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 32/2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2012
     
HCL 33/2012 Privind suplimentarea numarului de burse sociale acordate elevilor din Scoala cu clasele I-VII nr. 5, Tulcea prin H.C.L. nr. 253/07.12.2011
     
HCL 34/2012 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE A ACTIVITATILOR ECONOMICO-PRODUCTIVE, DE TURISM SI DE AGREMENT DESFASURATE PE TERITORIUL COMUN AL MUNICIPIULUI TULCEA SI AL REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNARII"
     
HCL 35/2012 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTELE DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE CATRE SOCIETATI COMERCIALE SI ASOCIATII DE PROPRIETARI APROBATE PRIN H.C.L. NR. 4/28.01.2010
     
HCL 36/2012 Privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Transport Public S.A. Tulcea cu suma de 200.000 lei
     
HCL 37/2012 Privind aprobarea rapoartelor de evaluare si vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinate construirii de locuinte proprietate personala, situate in Tulcea, Cartierul Lotizare Vest
     
HCL 38/2012 Privind vanzarea prin negociere directa a spatiului situat in Tulcea, strada Garii nr. 42, bl.21 parter - fatada str. Isaccei, din domeniul privat al municipiului Tulcea, actualilor chiriasi
     
HCL 39/2012 Pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si domnul Marcu Viorel –Daniel
     
HCL 40/2012 Pentru acordul de principiu privind schimbul de imobile intre municipiul Tulcea si doamna Maros Valentina
     
HCL 41/2012 Pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr.190/28.10.2004 privind trecerea din domeniu public al Municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta
     
HCL 42/2012 Privind modificarea suprafetei de teren a Falezei municipiului Tulcea, inregistrata la pozitia 149 din inventarul domeniului public, conform masuratorilor topo cadastrale, de la 9361,00mp la 13.067,00mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 43/2012 Privind schimbarea destinatiei imobilului situat in Tulcea str. Gavrilov Corneliu nr. 308, bl. A3G, sc. B, ap.3 apartinand domeniului public al municipiului, din gradinita pentru prescolari, in locuinte sociale
     
HCL 44/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMPLASARE STATIE DE TELEFONIE MOBILA VODAFONE ”, STR. ISACCEI NR.81 , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 45/2012 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA”, STR.GAZELEI NR.15 , TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 46/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA ” GEORGES BOULANGER PANTAZI” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PRIVATA DIN T61, PARCELA 1789, 1790 , REGLEMENTAT PRIN PUZ “ZONA SUD VII TULCEA”, APROBAT CU HCL NR. 371/ 23. 12.2003 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 47/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA”PROF. IVAN EVSEEV”ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA IDENTIFICAT CU DENUMIREA “ALEEA A “ IN PUZ “LOTIZARE IN CARTIERUL MESTECENI ”, APROBAT CU HCL NR. 181/30.09. 2009 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 48/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA ”SELIM ABDULACHIM” ACCESULUI RUTIER SI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICA IDENTIFICAT CU DENUMIREA “ALEEA B “ IN PUZ“LOTIZARE IN CARTIERUL MESTECENI , APROBAT CU HCL NR. 181/30.09.2009 SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 49/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE LICEUL TEHNOLOGIC “ION MINCU” GRUPULUI SCOLAR DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA 1848 NR. 7
     
HCL 50/2012 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE LICEUL TEORETIC “ION CREANGA” LICEULUI PEDAGOGIC DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA COMERTULUI NR. 11 C