HCL 01/2011

HOTARÂREA
PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL
DOMNULUI PERICLEANU-GRIGORE CIPRIAN
     
HCL 02/2011 HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2011
     
HCL 03/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 04/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor
de munca realizate de una dintre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de
ajutor social conform prevederilor Legii nr.276/2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat
     
HCL 05/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU
ANGAJAREA ÎN CADRUL GRUPULUI SCOLAR “ANGHEL SALIGNY” TULCEA A UNUI
MEDIATOR SCOLAR
     
HCL 06/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea Procedurii privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la
Bugetul Local pentru activitati nonprofit de interes local si a Procedurii privind regimul
finantarilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de
lege, care isi desfasoara activitatea in Municipiul Tulcea
     
HCL 07/2011 HOTARAREA
pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare pista de altetism -
Stadion Delta Tulcea” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 08/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea anexei Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 268/2010 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in
suprafata de 117,03ha, polderul Zaghen
     
HCL 09/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea inventarului domeniului public cu suprafata de teren
aferenta unor strazi din municipiul Tulcea, conform masuratorilor topo cadastrale
     
HCL 10/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul public al municipiului a intrândului din strada Negruzzi,
in suprafata de 103mp, situat in municipiul Tulcea, in vederea intabularii
     
HCL 11/2011 HOTARAREA
pentru modificarea pozitiilor 692 si 1079 din “Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al municipiului Tulcea” cu privire la inregistrarea Gradinitei cu
Program Prelungit nr.18 in loc de Liceul de Arta George Georgescu-corpul B
     
HCL 12/2011 HOTARAREA
privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din România SA, in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea
Consiliului Local Tulcea, a drumului
DN 22 G (Centura Tulcea)–Km 0+000 - Km 3+950
     
HCL 13/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a spatiului cu alta destinatie
decat cea de locuinta in suprafata de 21,60 mp, situat in Tulcea, Aleea Ciocîrliei – spate bl.
X4 si inchirierea prin licitatie a acestuia, pentru destinatia de garaj, aprobarea Caietului de
sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 14/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE LOCUINTA
UNIFAMILIALA SI TRANSFORMARE ANEXA AGRICOLA IN ATELIER PRESTARI SERVICII ”,
str. Viticulturii F.N., Tulcea, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si includerea in intravilan
a terenului de 1600 mp
     
HCL 15/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” ANSAMBLU DE LOCUINTE SI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ”, str. LIVEZILOR NR.52, Tulcea si a Regulamentului
Local de Urbanism aferent
     
HCL 16/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL ”, str.
BUCOVINEI NR.7, Tulcea si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 17/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
” PARC EOLIAN SI RACORDARE LA S. E.N.” F12 extravilan Tulcea,
T269 A4266/15, T269 A4266/20 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 18/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU-
”SEDIU FIRMA, CENTRU DE PERFECTIONARE PROFESIONALA SI ANEXE ”
- intrarea Intrarea Livezilor IV Nr.7A Tulcea
     
HCL 19/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ÎNFIINTAREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA TULCEA
     
HCL 20/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA DIRECTIEI POLITIE LOCALA TULCEA
     
HCL 21/2011 HOTARÂREA
PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 22/2011 HOTARÂREA
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SANDA NELU-LUCIAN
DIN PARTEA PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL FILIALA TULCEA
     
HCL 23/2011 HOTARÂREA
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
TULCEA NR. 4 PENTRU ACTIVITATI STIINTIFICE, ÎNVATAMÂNT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SI ASISTENTA
SOCIALA, SPORTIVE SI DE AGREMENT
     
HCL 24/2011 HOTARAREA
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. PE ANUL 2011
     
HCL 25/2011 HOTARAREA
pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2011
     
HCL 26/2011 HOTARÂREA
pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. ENERGOTERM S.A. pe anul 2011
     
HCL 27/2011 HOTARAREA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Directiei de Intretinere
si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 28/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe
anul 2011
     
HCL 29/2011 HOTARÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatile finantate
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2011
     
HCL 30/2011 HOTARÂREA
PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA, PE BAZA DE
COMBUSTIBIL CALOR ECONOMIC 3, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.A.
SUCURSALA TULCEA
     
HCL 31/2011 HOTARAREA
privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere,
administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A.
     
HCL 32/2011 HOTARÂREA
privind alocarea unui sprijin financiar Liceului de Arta „George Georgescu” Tulcea în vederea participarii
unui grup de 15 elevi la Festivalul International de la SANREMO, Italia, editia a XIII –a.
     
HCL 33/2011 HOTARÂREA
privind stabilirea unor criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale provenite din
valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri ce sunt considerate de stricta
necesitate precum si a criteriilor proprii de stabilire a conditiilor care conduc la neacordarea
ajutorului social
     
HCL 34/2011 HOTARAREA
privind cesionarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din
autorizatia de construire nr. 456/27968/04.10.2005 in
beneficiul titularilor contractelor de construire
     
HCL 35/2011 HOTARAREA
privind schimbarea destinatiei imobilului situat in mun. Tulcea, str. Socului, nr. 4, bl.
2, sc. A, ap. 1 apartinand domeniului public al municipiului, din locuinta sociala in
spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta
     
HCL 36/2011 HOTARAREA
pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind inchirierea si folosirea
ambarcatiunilor de agrement fara motor pe Lacul Ciuperca, din municipiul Tulcea
     
HCL 37/2011 HOTARAREA
pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tulcea nr.
268/2010 privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata
de 117,03ha, polderul Zaghen
     
HCL 38/2011 HOTARAREA
privind preluarea din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de
Distributie si Exploatare a Filmelor <<Romania-Film>>, in domeniul public al municipiului
Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a imobilului
“Gradina de Vara – DACIA” , situat in Tulcea, str. Isaccei nr. 16
     
HCL 39/2011 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 14.737,83 mp, situat in Tulcea, strada Taberei FN-zona industriala Vest si concesionarea
acestuia prin licitatie pentru activitati industriale, aprobarea: Studiului de oportunitate,
Caietului de sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie, PUZ “Unitate de recuperare
feroaliaje din zgura metalurgica” si a Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 40/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 4.434,50 mp, apartinand
domeniului public al municipiului Tulcea, zona Lac Ciuperca – Casa Albastra Tulcea,
pentru realizarea unui complex sportiv, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de
sarcini, Instructiunilor de participare la licitatie, PUZ “Concesionare teren pentru
amplasare terenuri de sport, nocturna, fotbal, tenis, volei, parcuri de joaca pentru copii” si a
Regulamentului local de urbanism aferent
     
HCL 41/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 21,80 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,
str. I.L. Caragiale nr. 1, bl. A1, sc. D, ap.1, pentru amenajare cabinet masaj
si aprobarea PUD “AMENAJARE CABINET MASAJ CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 42/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 14,32 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,
Aleea Mugurel nr. 2, bl. K2, sc. A, ap.2, pentru amenajare sediu firma
si aprobarea PUD “AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR”
     
HCL 43/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 10,34 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,
str. Eternitatii nr. 28, bl.E3, sc. A, ap.1, pentru amenajare sediu firma
si aprobarea PUD “AMENAJARE BIROURI SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 44/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 7,80 mp,
teren din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea,
Aleea Albatros bl. C1, sc. A, ap.3, pentru amenajare sediu firma
si aprobarea PUD “AMENAJARE BIROURI SEDIU FIRMA CU ACCES DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 45/2011 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 5,20 mp din domeniul privat al
municipiului, situat in Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea - Bloc Inel Rocada, pentru extindere spatiu comercial
si aprobarea PUD “MODERNIZARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL”
     
HCL 46/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL”PARC EOLIAN,STATIE DE
TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 1” extravilan
Tulcea, T260 A4238/25 si A4238/7, T266 A4255/19 si A 4255/4, T296 A4717/1,
T 272 A4277/4 si A4277/, a Regulamentului Local de Urbanism aferent si introducerea in intravilan
a suprafetei de 4,25ha in trup izolat ” Statie electrica Tulcea Sud”.
     
HCL 47/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL”PARC EOLIAN,STATIE DE
TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 2” extravilan
Tulcea, T243 A4157/24 si A4157/10, T263 A4245, T255 A4204/11
si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 48/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL”PARC EOLIAN,STATIE DE
TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 3” extravilan
Tulcea, T230 A3960 , T263 A4245, T262 A 4243, T260 A4238/12
si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
     
HCL 49/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” ”PARC EOLIAN, STATIE DE
TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 4” extravilan
Tulcea, T292 A4696/2 , T293 A4704/2, T303 A 4759/9 si a Regulamentului Local de Urbanism
aferent
     
HCL 50/2011 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” ” PARC EOLIAN, STATIE
DE TRANSFORMARE DE 400KV SI RACORD ELECTRIC LA S.E.N. TULCEA 5”
extravilan Tulcea, T302 A4757/2 si A4757/17, T304 A4761/2, T303 A 4759/6 si a Regulamentului
Local de Urbanism aferent.