HCL 01/2010

HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 02/2010 HOTARARE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI CADRU AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 03/2010 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 23515 DIN 24.08.2006 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 04/2010 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA SI A CONTRACTELOR DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 05/2010 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN JUDETUL TULCEA
     
HCL 06/2010 HOTARARE PRIVIND SCUTIREA / REDUCEREA DE LA PLATA IMPOZITELOR DATORATE PE ANUL 2009 DE PERSOANELE FIZICE CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 07/2010 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 08/2010 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ALIMENTARE CU APA STR. ISACCEI - STR. PACII
L=1750 ML, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 09/2010 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “EXTINDERE CANALIZARE STRADA I. NENITESCU, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 10/2010 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “ELIMINAREA DEVERSARILOR NECONTROLATE ALE APELOR PLUVIALE SI MENAJERE ÎN LACUL CIUPERCA, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 11/2010 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “EXTINDERE CONDUCTA ALIMENTARE CU APA SI BLOCURILE TURN”
     
HCL 12/2010 HOTARAREA PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA DE PE STRADA BABADAG NR. 5 (CT 19, BL. 1, BL. 3)”
     
HCL 13/2010 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA VALORII SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA SI A TERENURILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA, CE URMEAZA SA FIE VANDUTE , IN TEMEIUL HCL nr. 375/2005
     
HCL 14/2010 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU TERENURILE APROBATE SPRE VANZARE IN BAZA HCL nr. 198/18.12.2008 si HCL nr. 207/29.10.2009
     
HCL 15/2010 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA SUPRAFETELOR AFERENTE SCOLII NR.12 EVIDENTIATE IN “Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al municipiului Tulcea” LA POZITIILE 625 si 949
     
HCL 16/2010 HOTARAREA
privind modificarea denumirii si a suprafetelor aferente Scolii “Grigore Antipa”,
situata in Tulcea, Strada Victoriei nr. 64, evidentiate la pozitiile nr. 615 si nr. 947
din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea”
     
HCL 17/2010 HOTARAREA
pentru trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului a
terenului in suprafata de 5.955 mp, situat in Tulcea, strada Orizontului nr.211 si acordul
de principiu privind schimbul de imobile intre
municipiul Tulcea si SC TRANSIF S.A.
     
HCL 18/2010 HOTARAREA
privind darea in administrarea Consiliului Judetean Tulcea a 496 mp, din suprafata
totala aferenta Pietei Mircea cel Batrin, teren apartinand domeniului public al
municipiului Tulcea
     
HCL 19/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de
183 mp, din domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, Strada Prislav,
nr. 149, pentru activitatea de comert carburanti auto
     
HCL 20/2010 HOTARAREA
privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 13,05mp, din
domeniul privat al municipiului, situat in Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu, nr. 178, bl. A12, sc. A,
ap. 1, pentru amenajare coafor si aprobarea PUD “AMENAJARE COAFOR CU ACCES
DIRECT DIN EXTERIOR SI EXTINDERE”
     
HCL 21/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
” HALA PENTRU VULCANIZARE-SERVICE AUTO”- Strada Mahmudiei Nr.154
Tulcea si Regulamentul Local de Urbanism aferent
     
HCL 22/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DE DETALIU - “LOCUINTA
P +M ” –STR.LIBERTATII NR.102 TULCEA
     
HCL 23/2010 HOTARAREA
privind modificarea suprafetei de teren a imobilului “Piata Mircea cel Batrîn”, inregistrat la
pozitia 935 din inventarul domeniului public, conform masuratorilor topo cadastrale - de la
10.271,51mp la 13.285mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 24/2010 HOTARÂREA
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru
aprobarea majorarii capitalului social al S.C. F.C. DELTA Tulcea S.A.
     
HCL 25/2010 HOTARAREA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Directiei de
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 26/2010 HOTARAREA
pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2010
     
HCL 27/2010 HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A Tulcea, pe anul 2010
     
HCL 28/2010 HOTARAREA
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. PE ANUL 2010
     
HCL 29/2010 HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AQUASERV S.A Tulcea, pe anul 2010
     
HCL 30/2010 HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2010 al SC ENERGOTERM S.A.
     
HCL 31/2010 HOTARAREA
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. FC DELTA Tulcea S.A, pe anul 2010
     
HCL 32/2010 HOTARAREA
privind aprobarea majorarii capitalului social al
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea cu suma de 190.000 lei
     
HCL 33/2010 HOTARAREA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Municipiului Tulcea pe anul 2010
     
HCL 34/2010 HOTARÂREA
PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA,
PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.A. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 35/2010 HOTARAREA
privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in municipiul Tulcea
     
HCL 36/2010 HOTARARE
privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele tip ANL situate pe str.
1848, nr.14, ai caror chiriasi, titulari de contract, au implinit, pana la data de
01.02.2010, varsta de 35 ani
     
HCL 37/2010 HOTARÂREA
privind modalitatea de acordare a gratuitatii pe mijloacele de transport în comun precum si
cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, cât si pentru însotitorii
adultilor cu handicap auditiv si mental accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav, asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav si accentuat din
municipiul Tulcea
     
HCL 38/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE
“ LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII,
STRADA SPITALULUI, SCARA A SI B, MUNICIPIUL TULCEA ”
SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 39/2010 HOTARÂREA
PRIVIND APROBAREA STUDIUL DE PRE-FEZABILITATE „DESEURI PENTRU
ENERGIE – INSTALATIE CHP LA TULCEA”
     
HCL 40/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE SI APA
CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, ETAPA A VI-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 41/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE SI APA
CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, ETAPA A V-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 42/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE SI APA
CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, ETAPA A IV-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 43/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE SISTEM DE ÎNCALZIRE SI APA
CALDA DE CONSUM PRIN MONTAREA DE MODULE, ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 44/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “REABILITARE RETELE TERMICE SECUNDARE,
ETAPA A IV-A, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 45/2010 HOTARÂREA
PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA
URMARE A RECEPTIONARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII “TRECEREA PE GAZE
NATURALE A CT ANL, MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 46/2010 HOTARAREA privind aprobarea achizitionarii imobilului
proprietate SC CORAL SRL situat în str. Isaccei nr. 36 Tulcea
     
HCL 47/2010 HOTARAREA pentru modificarea duratei de folosinta gratuita de catre Asociatia Romana
pentru Reciclare-RoRec Bucuresti, a terenului in suprafata de 1451mp,
situat in Tulcea, strada Atelierelor, aprobata prin HCL nr.246/2009
     
HCL 48/2010 HOTARAREA
privind instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana asupra bunurilor
apartinand domeniului public si privat al municipiului Tulcea, pentru traseele de
cablu si amplasarea echipamentelor energetice, in favoarea SC Enel Distributie
Dobrogea SA
     
HCL 49/2010 HOTARAREA
privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de
447,22 mp, situat in Tulcea, str. Isaccei, nr. 34
     
HCL 50/2010 HOTARAREA
privind inchirierea prin licitatie a navei P.A. “2763” (fosta “Gilortul”), apartinand
domeniului privat al municipiului Tulcea, cu destinatia de cazare