HCL 151/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ SPATIU COMERCIAL CU LOCUINTA P+1” - STRADA MAHMUDIEI NR. 161B TULCEA
     
HCL 152/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ CLADIRE P+M” STRADA ENERGIEI NR. 5A TULCEA
     
HCL 153/ octombrie2008 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 336/2006 PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII BORDULUI COMUNITAR CONSULTATIV PENTRU IDENTIFICAREA SI SOLUTIONAREA PROBLEMELOR SOCIALE CARE PRIVESC COPIII
     
HCL 154/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE FINANTARE A ASOCIATIEI DEPROTECTIA CONSUMATORULUI „CACTUS” CU SUMA DE 120.000 LEI PENTRU ANUL 2009, ÎNREGISTRATA SUB NR. 60/12.09.2008
     
HCL 155/ noiembrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 156/ noiembrie2008 HOTARAREA pentru aprobarea criteriilor si conditiilor ce vor sta la baza acordarii premiilor constituite în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tulcea si al D.A.P.S. Tulcea
     
HCL 157/ noiembrie2008 HOTARAREA privind rectifica rea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 158/ noiembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea criteriilor si conditiilor ce vor sta la baza acordarii premiilor constituite in limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului 2008 personalului din aparatul de specialitate al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 159/ noiembrie2008 HOTARAREA privind organizarea pomului de iarna 2008, de catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 160/ noiembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea tarifului pentru apa potabila si canalizare menajera in Municipiul Tulcea
     
HCL 161/ noiembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea cuantumului chiriei pentru locuintele tip ANL din cartierul Tineretului, ai caror chiriasi, titulari de contract, au implinit, pana la data de 01.12.2008, varsta de 35 ani
     
HCL 162/ noiembrie2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr. 282/23.12.2004 privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in zona centrala a municipiului Tulcea
     
HCL 163/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ REABILITARE CLADIRE GRADINITA NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI , MUNICIPIUL TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 164/ noiembrie2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATILE EDILITAR GOSPODARESTI DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 165/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 166/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE COMERT STRADAL IN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 167/ noiembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea Regulamentului intern de functionare a asociatiilor de proprietari
     
HCL 168/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008
     
HCL 169/ noiembrie2008 HOTARAREA privind diminuarea cu 1078,2 mp din suprafata de teren concesionata Clubului Sportiv Scolar Tulcea
     
HCL 170/ noiembrie2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Miron Costin nr.6, de la 525,41mp la 674 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 171/ noiembrie2008 HOTARAREA pentru revocarea HCL 232/28.07.2005 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 8,40mp din domeniul privat al municipiului, pentru amenajarea unui acces din exterior la spatiu comercial si aprobarea PUD “Amenajare spatiu comercial cu acces din exterior” str.Babadag nr.126, bl.16, sc.B, ap.4, Tulcea
     
HCL 172/ noiembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 16.760mp, din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, Strada Antenei, FN, pentru realizarea obiectivului „Ansamblu Rezidential”
     
HCL 173/ noiembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 55mp, din domeniul public al localitatii, pentru amenajare alee acces si aprobarea PUD “ S PATIU PRESTARI SERVICII 'CATTERING' SI LOCUIRE Ds+P+3E”- Strada Viticulturii, nr. 2, nr. cadastral 4321/1/1/1/3, Tulcea
     
HCL 174/ noiembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 28,33 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, strada 1848 nr.21, bl.13, sc.A, ap.3, pentru sediu firma cu acces din exterior si aprobarea PUD “Amenajare sediu firma cu extindere si acces din exterior”
     
HCL 175/ noiembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 11,00mp teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Constructorilor, FN (langa bl. I3), pentru extindere cladire spatiu comercial, in cadrul obiectivului “CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJARE ACCES DIN EXTERIOR LA SPATIU COMERCIAL”
     
HCL 176/ noiembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in cota indiviza de ½ din suprafata totala de 9,95 mp, apartinand domeniului privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, strada Pacii nr.6, pentru extindere salon coafura si aprobarea PUD “Extindere si Modernizare salon coafura si statie buz”
     
HCL 177/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA” STRADA MIHAI VITEAZU NR. 24, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 178/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “LOCUINTA” STRADA BABADAG NR. 131, MUNICIPIUL TULCEA, TEREN PROPRIETATE PRIVATA A DOMNULUI NURCIU TANASE
     
HCL 179/ noiembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DENUMIRII TRONSONULUI DE STRADA „PORTULUI” DE LA INTERSECTIA CU STRADA „LACUL CIUPERCA” PÂNA LA INTERSECTIA CU „D5” ÎN STRADA „ING. DUMITRU IVANOV”
     
HCL 180/ decembrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 si a bugetului la activitatile autofinantate de învatamânt
     
HCL 181/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 182/ decembrie2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR PENTRU ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 183/ decembrie2008 HOTARAREA privind modificarea HCL nr. 87/2008 privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a deseurilor menajere si comerciale, asimila te celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, incepand cu 01.octombrie.2008
     
HCL 184/ decembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A.
     
HCL 185/ decembrie2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 282/23.12.2004 privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in Municipiul Tulcea
     
HCL 186/ decembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea unui nou tarif pentru o calatorie cu mijloacele de transport in comun, in municipiul Tulcea
     
HCL 187/ decembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea transportului gratuit, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Tulcea, în anul 2009
     
HCL 188/ decembrie2008 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2008, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 189/ decembrie2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA MAJORARII COTI ZATIEI ANUALE LA BUGETUL ASOCIATIEI INTERCOMUNITARE „ DEZVOLTAREA DURABILA A SERVICIULUI DE APA SI CANALIZARE DIN JUDETUL TULCEA”, DE LA SUMA DE 500 LEI/AN LA 20.000 LEI/AN
     
HCL 190/ decembrie2008 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 2 DIN HCL NR. 300/2007 PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA DE A PARTICIPA LA FINANTAREA PROIECTULUI PHARE 2005/017-553.01.01.02 “ACCES LA EDUCATIE PENTRU GRUPURILE DEZAVANTAJATE”
     
HCL 191/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ REABILITARE CANTINA LICEUL PEDAGOGIC, MUNICIPUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 192/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE “ REABILITARE CLADIRE CORP B LICEUL DE ARTA GEORGE GEORGESCU, MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 193/ decembrie2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDUL PENTRU INCHIRIEREA DE CATRE SC AQUASERV SA TULCEA A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 1 MP IN VEDEREA AMPLASARII UNUI PANOU PUBLICITAR LUMINOS AVAND CA ZONA DE IMPACT STR. BABADAG
     
HCL 194/ decembrie2008 HOTARAREA privind modificarea art. 1 din HCL nr. 5 7/2005 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 1.614 mp, concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 1.614mp, situat in Tulcea, strada Portului FN (in vecinatatea autogarii), pentru realizarea obiectivului “HOTEL DE 4 STELE“ si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei
     
HCL 195/ decembrie2008 HOTARAREA privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 2,25 mp, apartinand domeniului privat al munici piului Tulcea, situat in Tulcea, strada Isaccei nr.92, in vederea amplasarii unei troite
     
HCL 196/ decembrie2008 HOTARAREA pentru modificarea listei anexa la HCL nr.81/2008 privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul public al statului a locuintelor ANL din Cartierul Tineretului, s ituat in Tulcea, intre strada Eternitatii si strada Viticulturii
     
HCL 197/ decembrie2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 37/28.08.2008 privind acordul de principiu pentru aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri in suprafata de 50mp, intre S.C. Deltapan S.A. Tulcea si Municipiul Tulcea, in vederea realizarii sensului giratoriu din intersectia strazilor: Isaccei, 1848 si Victoriei
     
HCL 198/ decembrie2008 HOTARAREA privind vanzarea a 7 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, concesionate, in supra fata totala de 4.172,12mp, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 199/ decembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 1044mp, din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, Strada Barajului, FN, pentru realizarea obiectivului „Auto Service, Vopsitorie Dupont”
     
HCL 200/ decembrie2008 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 1.194 mp, situat in Tulcea, strada Prelungirea Taberei FN, concesionarea acestuia prin licitatie pentru depozitare ambarcatiuni si birouri, aprobarea PUD “Spatiu de depozitare am barcatiuni si birouri”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie