HCL 101/ septembrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 136/29.05.2008 privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 4.727mp si concesionarea prin incredintare directa a 4.400mp teren situat in Tulcea, strada Combustibilului, nr.2
     
HCL 102/ septembrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 15/26.01.2004 privind concesionarea prin incredintare directa a
suprafetei de 11,75mp si aprobarea planului urbanistic de detaliu “Amenajare sediu firma”, Aleea Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 5, Tulcea
     
HCL 103/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA ST UDIULUI DE FEZABILITATE “ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA A SP1 APE MENAJERE, SPI, SP II, SP III – APE PLUVIALE, MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 104/ septembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 5,00 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Plevnei, nr.36, bl.D4, sc.B, ap.1, pentru sediu firma cu acces din exterior si aprobarea PUD “ Amenajare sediu firma cu acces din exterior ”
     
HCL 105/ septembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 4,52mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, Str. Viitorului, nr.89, bl. C3, sc.A, ap.2, pentru amenajarea unui balcon si aprobarea PUD-“Construire si inchidere balcon”
     
HCL 106/ septembrie2008 HOTARÂREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ ANSAMBLU DE LOCUINTE UNIFAMILIALE S+P+1-2 E +M »- STRADA LIVEZILOR FN, TARLA 19, PARCELA 277, MUNICIPIUL TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 107/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ CASA DE VACANTA »- STRADA ORIZONTULUI NR. 23 TULCEA , A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 993 MP
     
HCL 108/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ SALON DE NUNTI »- STRADA LIVEZILOR NR. 35 TULCEA
     
HCL 109/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “AUTO SERVICE, VOPSITORIE DUPONT » - STRADA BARAJULUI, FN, TULCEA PE 1044 MP TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI
     
HCL 110/ septembrie2008 HOTARAREA Pentru aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 68/2008 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea
     
HCL 111/ septembrie2008 HOTARÂREA PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE SI ELIBERARE A VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 112/ septembrie2008 HOTARAREA Privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local si aprobarea Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local al municipiului Tulcea.
     
HCL 113/ septembrie2008 HOTARAREA Privind aprobarea modificarii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Mun. Tulcea, prin Act Aditional
     
HCL 114/ septembrie2008 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA ART. 3 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 111/26.04.2007 PRIVIND M AJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C. AQUASERV S.A. PRIN COOPTAREA CA ACTIONARI A UNOR UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN H.C.L. NR. 76/28.08.2008
     
HCL 115/ septembrie2008 HOTARAREA PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TULCEA GAZ S.A.
     
HCL 116/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIATIEI SPORTIVE FOTBAL CLUB “DELTA” TULCEA APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 83/31.03.2005 PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI SPORTIVE FOTBAL CLUB “DELTA” TULCEA PRIN ASOCIERE CU CONSILIUL JUDETEAN TULCEA SI C.S. DINAMO CORAL TULCEA
     
HCL 117/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. F.C. DELTA TULCEA S.A. APROBAT PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.66/27.03.2008
     
HCL 118/ septembrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea H.C.L. nr.68/2008 pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Tulcea
     
HCL 119/ septembrie2008 HOTARAREA privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea de a contribui la finantarea proiectului cu finantare nerambursabila phare « Am casa mea ! »
     
HCL 120/ septembrie2008 HOTARAREA privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tulcea de a contribui la finantarea proiectului cu finantare nerambursabila phare « O casa buna, pentru o viata mai buna ! »
     
HCL 121/ septembrie2008 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 64,06mp si concesionarea prin incredintare directa a acesteia, situata in municipiul Tulcea, Str Garii, nr 2, Bl 1, parter comercial, pentru extindere cladire spatiu comercial , in cadrul obiectivului “AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 122/ octombrie2008 HOTARAREA privind virari de credite între capitole de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2008
     
HCL 123/ octombrie2008 HOTARAREA privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al MunicipiuluiTul cea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala „F.C. Delta Tulcea” S.A.
     
HCL 124/ octombrie2008 HOTARAREA privind modificarea s i completarea art.2 din HCL nr. 121/25.09.2008 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 64,06mp si concesionarea prin incredintare directa a acesteia, situata in municipiul Tulcea, Str Garii, nr 2, Bl 1, parter comercial, pentru extindere cladire spatiu comercial , in cadrul obiectivului “AMENAJARE SI EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”
     
HCL 125/ octombrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 126/ octombrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 127/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 128/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE INTERVENTII PE TIMP FRIGUROS IN MUNICIPIUL TULCEA IN PERIOADA 15.11.2008 – 15.03.2009
     
HCL 129/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FE ZABILITATE “ REABILITAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA SI REABILITAREA EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE APE UZATE
MENAJERE DE PE STRADA MIHAI EMINESCU SI STRADA DELFINULUI , STRADA BUNA VESTIRE SI STRADA SCARII, MUNICIPIUL TULCEA “ SI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI
     
HCL 130/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APA SI REABILITAREA EXTINDEREA RETELEI DE COLECTARE APE UZATE
MENAJERE DE PE STRADA AURELIANA SI STRADA LUTERANA MUNICIPIUL TULCEA“ SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 131/ octombrie2008 HOTARAREA privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tulcea
     
HCL 132/ octombrie2008 HOTARAREA privind actualizarea listei cuprinzand “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1.360/27.12.2001
     
HCL 133/ octombrie2008 HOTARAREA privind însusirea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea
     
HCL 134/ octombrie2008 HOTARAREA privind compensarea chiriei cu valoarea lucrarilor executate de S.C. PASIROM INTERACTIV S.R.L. Bucuresti la imobilul situat in Tulcea, str. Taberei, nr. 50
     
HCL 135/ octombrie2008 HOTARAREA privind revocarea HCL nr.92/2008 si aprobarea efectuarii schimbului de terenuri, in suprafata de 375mp, intre Mocanu Daniel si Consiliul Local Tulcea situate in Tulcea, strada Babadag
     
HCL 136/ octombrie2008 HOTARAREA privind schimbarea destinatiei din peroane in spatii comerciale pe o suprafata de 102mp din terenul concesionat de SC Conex Trans SRL, strada Portului nr.28A
     
HCL 137/ octombrie2008 HOTARAREA privind vanzarea a 16 loturi de teren in cota indiviza si exclusiva, concesionate, in suprafata totala de 1.194,66 mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 138/ octombrie2008 HOTARAREA privind achizitionarea de catre Municipiul Tulcea a imobilului din strada Tineretului, nr. 2
     
HCL 139/ octombrie2008 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 1.678 mp, situata in Municipiul Tulcea, str. Babadag, FN
     
HCL 140/ octombrie2008 HOTARAREA privind preluarea in domeniul privat al municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 180,00 mp, situat in Tulcea, strada Mahmudiei FN
     
HCL 141/ octombrie2008 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 114,00 mp, situat pe str. Mahmudiei, nr. 13, cu destinatia “platforma parcare” si inchirierea prin incredintare directa a acestuia S.C. Allianz–Tiriac Asigurari S.A.- Sucursala Tulcea
     
HCL 142/ octombrie2008 HOTARAREA pentru acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în domeniul public al municipiului Tulcea si în administrarea Consiliului Local Tulcea, a imobilului -“Gospodarie agrozootehnica”, situat in Municipiul Tulcea, str. Orizontului FN
     
HCL 143/ octombrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 15/26.01.2004 privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 11,75mp si aprobarea planului urbanistic de detaliu “Amenajare sediu firma”, Aleea Metalurgistilor, nr. 1, bl. Z11, sc. A, ap. 5, Tulcea
     
HCL 144/ octombrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea anexei nr. 1-“Lista cu terenurile concesionate, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru constructii de locuinte, solicitate a fi cumparate ”, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 114/24.04.2008 privind vanzarea a 29 loturi de teren, concesionate, in suprafata totala de 12.667,962mp, din domeniul privat al municipiului Tulcea, care au alta destinatie decat pentru constructia de locuinte
     
HCL 145/ octombrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea anexei “CENTRALIZATOR” aprobata prin HCL nr. 90/25.09.2008 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza HCL nr. 114/24.04.2008
     
HCL 146/ octombrie2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada D imitrie Sturdza nr.14-16 , de la 153,22 mp la 215,00 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 147/ octombrie2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, situat in Tulcea strada Victoriei nr.27, de la 1800 mp la 2498,127 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 148/ octombrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 21,01 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str.Isaccei nr.43 , bl.I-12, sc.B, ap.1, pentru spatiu comercial cu acces din exterior si aprobarea PUD “ Amenajare spatiu comercial cu acces din exterior”
     
HCL 149/ octombrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 4 ,70 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, strada Viitorului nr.89 (initial str.Taberei nr.38) , bl.C3, sc.A, ap.5, pentru construire balcon si aprobarea PUD “ Construire si inchidere balcon”
     
HCL 150/ octombrie2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ AMENAJARE CABINET STOMATOLOGIC CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR” - STRADA SLT. GAVRILOV CORNELIU NR. 144, BL. E1, SC. A, AP. 3, TULCEA