HCL 51/ august2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada M ahmudiei nr.66, de la 325,96 mp la 946,01 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 52/ august2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea art.4 din HCL nr.22/2002 “privind inchirierea prin licitatie publica a 7 hrube cu o suprafata construita de 770mp, pentru infiintarea unei ciupercarii”
     
HCL 53/ august2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 56 mp, apartinand domeniului privat al localitatii, situat in Tulcea, strada Alunisului nr.13A, pentru spatiu comercial, si aprobarea: PUD “Modernizare si extindere spatiu comercial”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 54/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ CONSTRUIREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE “ ZONA E3, NR. CADASTRAL 3154, MUNICIPIUL TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 55/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ CONSTRUIRE LOCUINTE, SPATII COMERCIALE, SERVICII “ STRADA LIVEZILOR FN, MUNICIPIUL TULCEA , CONORM TITLURI
TARLA 19, PARCELA A 249, NUMERE CADASTRALE 6883 SI 262 SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 56/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ CONSTRUIRE DE LOCUINTE UNIFAMILIALE “ STRADA LIVEZILOR NR 23 SI STRADA LIVEZILOR NR. 25, MUNICIPIUL TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 57/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “ ANSAMBLU REZIDENTIAL” – TULCEA STRADA ANTENEI SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     
HCL 58/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ CENTRU COMERCIAL D+P+1E ” STR. BARAJULUI-SUD; T-23; T-357, MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 59/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ CONSTRUIRE LOCUINTA P+1 ” STR. ETERNITATII NR. 36 D, TULCEA
     
HCL 60/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ CONSTRUIRE LOCUINTA P+M ” STRADA ACVILEI NR. 9, TULCEA
     
HCL 61/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ LOCUINTA PARTER ” STRADA LACULUI NR. 2, TULCEA
     
HCL 62/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ AMENAJARE SEDIU FIRMA CU ACCES DIRECT DIN EXTERIOR SI EXTINDERE ” STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 2, BL. C2, SC.A, AP. 1, TULCEA
     
HCL 63/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ IMOBIL P+1+M – SALA DE CULTURISM SI FITNESS ” STR. TRANDAFIRILOR NR. 13 TULCEA
     
HCL 64/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ AMENAJARE RAMPA LANSARI – RIDICARI AMBARCATIUNI, ÎMPREJMUIRE DANA DEBARCADER, SALA ASTEPTARE + CASA DE BILETE ” – TRECERE BAC, TULCEA
     
HCL 65/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ EXTINDERE SI MODERNIZARE DISTRICT TULCEA DJ222KM3+020 ” TULCEA
     
HCL 66/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ SPATII DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE ” , STRADA DIGULUI LOT 7 FN TULCEA
     
HCL 67/ august2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE ” , EXTRAVILAN, TARLA 34, PARCELA 698 TULCEA
     
HCL 68/ august2008 HOTARAREA pentru stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Tulcea
     
HCL 69/ august2008 HOTARAREA PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 70/ august2008 HOTARAREA PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI ALOCATIEI ZILNICE DE HRANA PENTRU CRESA CU PROGRAM SAPTAMÂNAL DIN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 71/ august2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 72/ august2008 HOTARAREA PRIVIND NUMIREA DOMNULUI EC.POHARIU DANIEL ÎN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL - INTERIMAR AL DIRECTIEI DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU
     
HCL 73/ august2008 HOTARAREA privind modificarea art. nr. 1 din Hotarârea Consiliului Local Tulcea nr. 267 din data de 27.09.2007 prin înlocuirea domnului Ampleev Andrian din Adunarea Generala a Actionarilor a SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea
     
HCL 74/ august2008 HOTARAREA privind necesitatea înlocuirii domnului Chichi Nicolae din Adunarea Generala a actionarilor pentru SC AGROPIETE SA
     
HCL 75/ august2008 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C. L. NR. 203/2007 PRIVIND MANDATAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA A MEMBRILOR ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR PENTRU S.C. ENERGOTERM S.A.
     
HCL 76/ august2008 HOTARAREA privind modificarea art. nr. 3 din Hotarârea Consiliului Local Tulcea nr. 111/26.09.2007 prin înlocuirea domnului Ampleev Andrian din Adunarea Generala a
Actionarilor a SC AQUASERV SA Tulcea
     
HCL 77/ august2008 HOTARAREA privind deplasarea unei delegatii în orasul Ilion (Grecia), în perioada 26 -29 septembrie 2008 în vederea semnarii protocolului de înfratire între Municipiul Tulcea si orasul Ilion
     
HCL 78/2008 HOTARAREA
     
HCL 79/2008 HOTARAREA
     
HCL 80/2008 HOTARAREA
     
HCL 81/2008 HOTARAREA
     
HCL 82/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 83/ septembrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 84/ septembrie2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 85/ septembrie2008 HOTARAREA pentru aprobarea pretului local al energiei termice facturata populatiei
     
HCL 86/ septembrie2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 87/ septembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea tarifelor pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a deseurilor menajere si comerciale, asimilate
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea, incepand cu 01.octombrie.2008
     
HCL 88/ septembrie2008 HOTARAREA privind acordarea unor înlesniri la plata pentru debite datorate de S.C. ENERGOTERM S.A
     
HCL 89/ septembrie2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 90/ septembrie2008 HOTARAREA privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aprobate spre vanzare, in baza HCL nr. 114/24.04.2008
     
HCL 91/ septembrie2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr.102/2004 privind vanzarea catre chiriasi a imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in domeniul privat al municipiului Tulcea
     
HCL 92/ septembrie2008 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren apartinand domeniului privat al municipiului (in suprafata de 105mp) si administrarea
Consiliului Local Tulcea, cu teren proprietatea privata a domnului Mocanu Daniel situate in Tulcea strada Babadag
     
HCL 93/ septembrie2008 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al localitatii a suprafetei de teren de 7.124,78 mp, situata in Municipiul Tulcea, str. Prelungirea Taberei, FN
     
HCL 94/ septembrie2008 HOTARAREA privind atribuirea prin inchiriere a terenului în suprafata de 1.300,00mp, apartinand domeniului public si privat al localitatii, situat in Tulcea, Strada Portului, FN (langa Hotel Esplanada), cu destinatia parcare auto
     
HCL 95/ septembrie2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL nr. 344/19.12.2007 privind inchirierea parcarilor de resedinta din Municipiul Tulcea
     
HCL 96/ septembrie2008 HOTARAREA privind modificarea si completarea anexei nr. 1-“Lista cu loturile de teren din Tulcea, care sunt destinate constructiilor de locuinte proprietate personala, ce se scot la vanzare”, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Tulcea nr. 44/28.02.2007 privind vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al Municipiului Tulcea, destinate construirii de locuinte proprietate personala
     
HCL 97/ septembrie2008 HOTARAREA pentru corectarea suprafetei de teren cu care este inregistrat imobilul de la pozitia 892 “Teren str.Antenei FN” din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al localitatii” din 1.075mp in 10.075mp si trecerea din domeniul public al localitatii in domeniul privat al localitatii, a terenului in suprafata de 10.075mp din str.Antenei FN, in vederea construirii unui ansamblu rezidential conform PUZ aprobat prin HCL nr.57/28.08.2008
     
HCL 98/ septembrie2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea strada Plugarilor nr.68, de la 368,33 mp la 537,00 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 99/ septembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 1.100 mp, situat in Tulcea, strada Portului FN (Au togara), cu destinatia “Platforma Autogara”
     
HCL 100/ septembrie2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie a 5 loturi de teren, din domeniul privat al localitatii, in suprafata totala de 11.200mp, situate in municipiul Tulcea, zona Dallco- subzona “D”, conform PUZ aprobat