HCL 01/2008

HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 02/2008 HOTARAREA privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “REABILITAREA SI MODERNIZAREA PARC PERIMETRAL LACULUI CIUPERCA DIN
MUNICIPIUL TULCEA” si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 03/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE “ BLOCURI DE LOCUINTE PENTRU TINERI, IN REGIM DE INCHIRIERE, STRADA IZVORULUI, MUNICIPIUL TULCEA ”
SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 04/2008 HOTARAREA PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, TERENUL PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE INCHIRIERII , IN SUPRAFATA DE 6.270 MP. SITUAT IN TULCEA, STRADA IZVORULUI, PE PERIOADA REALIZARII CONSTRUCTIEI
     
HCL 05/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie, a terenului din domeniul privat al localitatii in suprafata de 152,40 mp, situat in Tulcea, str. Viitorului, nr. 87, pentru realizarea unui spatiu comercial si fast-food si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 06/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie, a terenului din domeniul privat al localitatii in suprafata de 57,00 mp, situat in Tulcea, str. Viitorului, nr. 87, pentru realizarea unui spatiu comercial si aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 07/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie, a 10 loturi de teren, in suprafata totala de 16.983mp, situate in Municipiul Tulcea, zona Dallco, intre str. Bacului si str. Digului, pentru realizarea de constructii cu destinatia de prestari servicii
     
HCL 08/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PAVILION PREZENTARE –EXPUNERE SI SERVICE AUTO“ STR. ISACCEI F.N. TULCEA (T 20, A-290) SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT
     
HCL 09/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “ EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA “ STR. VITICULTURII NR.12 TULCEA
     
HCL 10/2008 HOTARAREA privind includerea in domeniul privat al municipiului a imobilului (constructie si teren) cu destinatia de locuinta avand suprafata totala de 795,66 mp, situat in Tulcea, strada Stancilor nr.5
     
HCL 11/2008 HOTARAREA privind darea în folosinta gratuita catre S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea , a imobilului din str. Mahmudiei nr. 17, aflat in domeniului public al localitatii
     
HCL 12/2008 HOTARAREA privind efectuarea unui schimb de imobile intre Consiliul Local Tulcea si Târnacop Gheorghe, Târnacop Mircea, Constantin Iuliana-Mihaela
     
HCL 13/2008 HOTARAREA pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, din Tulcea str. George Georgescu (fosta Partizani) nr.1, de la 190,80 mp la 293,95 mp mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     
HCL 14/2008 HOTARAREA privind vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al municipiului, situate in Tulcea, la intersectia str. Iuliu Maniu cu str. 1848, visà-vis de biserica “Sfanta Treime”, destinate activitatii de comert
     
HCL 15/2008 HOTARAREA pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.166/ 31.05.2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008
     
HCL 16/2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C.ENERGOTERM S.A. TULCEA
     
HCL 17/2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 18/2008 HOTARAREA privind aprobarea unui nou tarif pentru o calatorie cu mijloacele de transport in comun, in municipiul Tulcea
     
HCL 19/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TRANSPORTULUI GRATUIT,PENTRU PENSIONARII CU DOMICILIUL IN MUNICIPIUL TULCEA, IN ANUL 2008
     
HCL 20/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITATII DE INTRETINERE A CAILOR PUBLICE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU ANUL 2008
     
HCL 21/2008 HOTARAREA privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A.
     
HCL 22/2008 HOTARAREA privind aprobarea tarifului pentru apa potabila furnizata in municipiul Tulcea de S.C. Aquaserv S.A. Tulcea;
     
HCL 23/2008 HOTARAREA privind reorganizarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     
HCL 24/2008 HOTARAREA privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 25/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA COMPLETARII SI MODIFICARII UNOR CATEGORII SI DENUMIRI DE STRAZI DIN NOMENCLATORULUI DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA, APROBAT PRIN HCL NR. 164/31.05.2007
     
HCL 26/2008 HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA COMISIEI DE ANALIZA SI SOLUTIONARE A CERERILOR DE SUBVENTIE ALE PERSOANELOR ÎNDREPTATITE SA PRIMEASCA SUBVENTII PENTRU
LOCUINTA ÎN BAZA PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 51/2006, APROBATA PRIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 304/30.10.2006
     
HCL 27/2008 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2007, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 28/2008 HOTARAREA privind modificarea Anexei nr. 1 aprobata prin H.C.L. nr.177/2005 privind stabilirea situatiilor în care se pot acorda prestatii financiare exceptionale modificata si completata prin H.C.L. 203/2006
     
HCL 29/2008 HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA
     
HCL 30/2008 HOTARAREA privind aprobarea platii consumuli de energie termica la pretul de 126,86 lei/Gcal pentru Filiala Uniunii Artistilor Plastici din Tulcea
     
HCL 31/2008 HOTARAREA
     
HCL 32/2008 HOTARAREA privind aprobarea reactualizarii pretului la imobilele apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea, cu destinatia de locuinta, ramase nevandute chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004,
     
HCL 33/2008 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2008
     
HCL 34/2008 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 35/2008 HOTARAREA privind aprobarea contractarii unui împrmut intern în valoare de 3.000.000 lei pentru finantarea unor obiective de investitii
     
HCL 36/2008 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
     
HCL 37/2008 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitati autofinantate din învatamântul preuniversitar de stat pe anul 2008
     
HCL 38/2008 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli finantat din fonduri PHARE
     
HCL 39/2008 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea pe anul 2008, pentru reabilitare si amenajare cladire, în vederea înfiintariiCentrului Social de urgenta « PHOENIX »finantat din fonduri nerambursabile
     
HCL 40/2008 HOTARAREA PENTRU APROBAREA PRETURILOR LA ENERGIA TERMICA, PERCEPUTE DE S.C. DALKIA ROMANIA S.R.L. SUCURSALA TULCEA
     
HCL 41/2008 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA SI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA” SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 42/2008 HOTARAREA PRIVIND EMITEREA UNUI ANGAJAMENT FERM AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU SUPORTAREA CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE SI
REPARATII CAPITALE AFERENTE OBIECTIVELOR DE INVESTITII PREVAZUTE ÎN PROIECTUL “REABILITAREA SI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA”
     
HCL 43/2008 HOTARAREA privind exonerarea S.C. Agropiete S.A. de redeventa in suma de 23.848,20 lei, pe anul 2008
     
HCL 44/2008 HOTARAREA pentru modificarea si completarea HCL nr. 214/26.07.2007 privind concesionarea prin incredintare directa a unor terenuri din domeniul privat al
municipiului Tulcea, situate in Zona Est
     
HCL 45/2008 HOTARAREA privind concesionarea prin licitatie, a terenului din domeniul public al localitatii in suprafata de 300mp, situat in Tulcea, tarlaua 68, parcela 2058, pentru amplasarea unui turn de telefonie mobila G.S.M., si aprobarea: PUZ “TURN GSM DE TIP COSMOTE”, Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 46/2008 HOTARAREA PRIVIND REVOCAREA H.C.L. 172/26.05.2005 SI APROBAREA P.U.Z “ CONSTRUIRE LOCUINTE EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI STR. VITICULTURII F.N. – TARLAUA 67 PARCELA 2035 “ REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT SI MAJORAREA INTRAVILANULUI CU 0,8716 HA NOUA SUPRAFATA A INTRAVILANULUI FIIND DE 1695,7527 HA TULCEA
     
HCL 47/2008 HOTARAREA PRIVIND VEHICULELE FARA STAPÂN SAU ABANDONATE AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA
     
HCL 48/2008 HOTARAREA pentru modificarea anexelor 1 si 3 la HCL nr.24/2008 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 49/2008 HOTARAREA PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
     
HCL 50/2008 HOTARAREA privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei