HCL 01/2007

HOTARAREA privind alegerea presedintelui de sedinta
     
HCL 02/2007 HOTARAREA privind aprobarea planului urbanistic zonal "ZONA INDUSTRIALA EST MUNICIPIUL TULCEA", a Regulamentului Local de Urbanism aferent si introducerea in intravilanul municipiului Tulcea a 3,6694 ha
     
HCL 03/2007 HOTARAREA privind aprobarea planului urbanistic de detaliu " Modernizare si extindere spatiu comercial" str. Babadag nr.7, bl.3, sc.B, parter, Tulcea
     
HCL 04/2007 HOTARAREA privind aprobarea planului urbanistic de detaliu "Constructie atelier confectii metalice din structura metalica "str. Conbustibilului nr.2 Tulcea
     
HCL 05/2007 HOTARAREA privind aprobarea planului urbanistic de detaliu " Modernizare si extindere spatiu comercial existent" str. Babadag nr.7, bl.3, sc.C parter, Tulcea
     
HCL 06/2007 HOTARAREA privind aprobarea planului urbanistic de detaliu " Montare statie de mixturi astfaltice tip SMA-20 si dotari specifice" str. Forestierului nr.2 Tulcea
     
HCL 07/2007 HOTARAREA privind concesionarea prin incredintare directa a suprafetei de 162,50 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Progresului FN, pentru realizarea de spatii comerciale si locuinte
     
HCL 08/2007 HOTARAREA privind concesioanrea prin incredintare directa a suprafetei de 25,25 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl.8, sc.C, ap.6, pentru amenajarea unui spatiu comercial si aprobarea PUD "Amenajare spatiu comercial cu acces din exterior"
     
HCL 09/2007 HOTARAREA privind concesioanrea prin incredintare directa a suprafetei de 25,25 mp, teren din domeniul privat al localitatii, situat in municipiul Tulcea, str. Isaccei nr.13A, bl.I5-I5A, sc.A, ap.1, pentru extindere cabinet stomatologic si aprobarea PUD "Extindere cabinet stomatologic cu acces din exterior"
     
HCL 10/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al localitatii in domeniul privat al localitatii, a terenului in suprafata de 1.500 mp, situat in extravilanul localitatii, pe Dealul Marca-Soseaua Agighiol (langa groapa de gunoi) si asocierea in participatiune a Consiliului Local Tulcea cu S.C. SEHER S.R.L. Tulcea, pentru montarea de statii eoliene in parcul eolian si producerea de energie electrica pe acest teren
     
HCL 11/2007 HOTARAREA privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului al terenului in suprafata de 137 mp, si concesionarea acestui teren situat in Tulcea, str. Neptun FN prin licitatie publica, pentru realizarea unei farmacii umane, aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 12/2007 HOTARAREA privind modificarea si completarea HCL 32/28.02.2006 privind concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2.853 mp, din domeniul public al localitatii, situat in Tulcea, str. Isaccei, FN, in partea de sud a lacului Ciuperca, pentru realizarea unui STRAND si aprobarea PUD: "AMENAJARE TOBOGAN ACVATIC EXISTENT SI TERENURI DE TENIS", Studiu de oportunitate, Caietului de sarcini si Instructiunilor de participare la licitatie
     
HCL 13/2007 HOTARAREA privind atribuirea in folosinta a terenului in suprafata de 750 mp, apartinand domeniului privat al municipiului , situat in Tulcea, str. Spitalului nr.1, Parohiei "Sfintii Trei Ierarhi", si aprobarea PUD"Lacas de cult ortodox"
     
HCL 14/2007 HOTARAREA pentru aprobarea Regulamentului privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui numar de 13 apartamente din blocul B4, sc.A, str. Babadag, nr.15, Tulcea si a Instructiunilor de organizare si desfasurare a licitatiei
     
HCL 15/2007 HOTARAREA privind modificarea si completarea prevederilor capitolului II si art. 25 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 74/2002 privind aprobarea unor norme pentru activitatile de gospodarie, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului
     
HCL 16/2007 HOTARAREA privind interzicerea desfasurarii activitatii de colectare, transport, valorificare sau eliminare a deseurilor metalice in zonele destinate locuintelor din municipiul Tulcea
     
HCL 17/2007 HOTARAREA de modificare a Hotararii Consiliului Local nr. 341/08.12.2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
     
HCL 18/2007 HOTARAREA privind actualizarea taxelor de eliberare a autorizatiei de comert stradal, a avizului de comert stradal si a avizului de comercializare martisoare
     
HCL 19/2007 HOTARAREA pentru completarea anexei aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 276/28.09.2006 privind scutirea de la plata impozitului pe terenul situat in suburbia Tudor Vladimirescu, pentru caz de calamitate, datorat de catre contribuabili, persoane fizice , pe anul 2006
     
HCL 20/2007 HOTARAREA privind scutirea / reducerea de la plata impozitelor datorate pe anul 2006, de persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     
HCL 21/2007 HOTARAREA privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si a Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale in anul 2007
     
HCL 22/2007 HOTARAREA privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pe anul 2007
     
HCL 23/2007 HOTARAREA privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.366/21.12.2006 privind aprobarea transportului gratuit, pentru pensionarii cu domiciliul in municipiul Tulcea, in anul 2007
     
HCL 24/2007 HOTARAREA pentru aprobarea preturilor la energia termica, produsa si furnizata, de DALKIA ROMANIA SRL Sucursala Tulcea
     
HCL 25/2007 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2007
     
HCL 26/2007 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Servicii Publice pe anul 2007
     
HCL 27/2007 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     
HCL 28/2007 HOTARAREA privind aprobarea studiului de fezabilitate " Reconstructia Ecologia a Lacului Ciuperca Municipiul Tulcea" si a indicatorilor tehnico-economici
     
HCL 29/2007 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
     
HCL 30/2007 HOTARAREA de modificare ºi completare a HCL nr. 341/08.12.2006 ºi a HCL nr. 17/25.01.2006 privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2007
     
HCL 31/2007 HOTARAREA privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli la activitãþi autofinanþate din învãþãmântul preuniversitar de stat pe anul 2007
     
HCL 32/2007 HOTARAREA pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. AGROPIETE S.A. Tulcea, pe anul 2007
     
HCL 33/2007 HOTARAREA privind aprobarea Contractului de performanta, a obiectivelor si criteriilor de performanta pe anul 2007, pentru directorul general al S.C. AGROPIETE S.A.
     
HCL 34/2007 HOTARAREA PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA PE ANUL 2007
     
HCL 35/2007 HOTARAREA PENTRU AVIZAREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A S.C.”TRANSPORT PUBLIC”S.A. TULCEA
     
HCL 36/2007 HOTARAREA pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2007 al SC AQUASERV SA TULCEA
     
HCL 37/2007 HOTARAREA pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2007 al SC ENERGOTERM SA
     
HCL 38/2007 HOTARAREA privind acordarea unui ajutor de urgenþã
     
HCL 39/2007 HOTARAREA privind acordarea unui ajutor de urgenþã
     
HCL 40/2007 HOTARAREA privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu
     
HCL 41/2007 HOTARAREA privind acordul de principiu pentru trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în domeniul public al municipiului Tulcea ºi în administrarea Consiliului Local Tulcea, a terenului in suprafata de 90.000mp, situat in Municipiul Tulcea, str. Orizontului, nr. 39
     
HCL 42/2007 HOTARAREA privind atribuirea în folosinþã gratuita a terenului in suprafata de 300 mp cãtre PAROHIA “ ÎNÃLÞAREA DOMNULUI”, strada Eternitatii nr.31, Tulcea
     
HCL 43/2007 HOTARAREA privind schimbarea destinatiei spatiului construit pe terenul din domeniul privat al localitatii, situat in Tulcea, str. Independentei, nr. 11, din “Atelier prestari servicii si Sediu firma” in “Locuinta”
     
HCL 44/2007 HOTARAREA privind vanzarea loturilor de teren concesionate din domeniul privat al Municipiului Tulcea, destinate construirii de locuinte proprietate personala
     
HCL 45/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE „REABILITAREA ªI MODERNIZAREA ZONEI INDUSTRIALE EST DIN MUNICIPIUL TULCEA” ªI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     
HCL 46/2007 HOTARAREA pentru modificarea ºi completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Tulcea nr.160/26.05.2005 privind concesionarea prin incredintare directa a terenului in suprafata de 23,87 mp, teren din domeniul privat al municipiului Tulcea, destinat extinderii unui spatiu comercial existent si aprobarea PUD “EXTINDERE SPATIU COMERCIAL EXISTENT”, str. Pacii, nr.101, bl.P2, sc.A, ap.2, Tulcea
     
HCL 47/2007 HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „IMOBIL CU LOCUINÞE ªI SPAÞII COMERCIALE”, STR. PROGRESULUI NR. 8-12 TULCEA
     
HCL 48/2007 HOTARAREA privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “GARAJ +ANEXÃ GOSPODÃREASCÃ (P+M) “STR. DOCHIEI NR. 26 A TULCEA
     
HCL 49/2007 HOTARAREA PENTRU MODIFICAREA ªI COMPLETAREA H.C.L. NR. 56/2006 PRIVIND TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     
HCL 50/2007 HOTARAREA Privind completarea Regulamentului “Amplasarea firmelor ºi reclamelor în municipiul Tulcea” aprobat prin HCL nr. 124/28 sept. 2000