Anunt de intentie

Referitor la elaborarea Proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţilor care se încadrează în grupa 932- Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN –Rev.2
     

Anunt de intentie

Referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L nr.143/2014, modificat și completat prin H.C.L. nr.54/2015
     

Anunt de intentie

Referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.166/2008, modificat şi completat prin H.C.L. nr.89/2011
     

HCL 207/2015

Privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice din municipiul Tulcea
     

HCL 204/2015

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
     

HCL 01/2015

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.3 PENTRU SERVICII PUBLICE SI COMERT
     

HCL 02/2015

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 03/2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2015
     

HCL 04/2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2015
     

HCL 05/2015

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
AL S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2015
     

HCL 06/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015 şi a anexelor de fundamentare a acestuia
     

HCL 07/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea
     

HCL 08/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2015
     

HCL 09/2015

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015
     

HCL 10/2015

Privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2014
     

HCL 11/2015

Privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar şi pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar 2015 - 2016
     

HCL 12/2015

Pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 aprobată prin H.C.L. nr.177/2005 privind stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare financiare excepţionale,
modificată şi completată prin H.C.L. nr. 203/2006, H.C.L. nr. 28/2008 şi H.C.L. nr. 148/2011
     

HCL 13/2015

Privind stabilirea unor situaţii deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgenţă şi a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local
     

HCL 14/2015

Pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul Tulcea
     

HCL 15/2015

Privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la
Bugetul Local
     

HCL 16/2015

Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 45/2005 privind aprobarea tarifului orar de închiriere a Salii de Sport Multifunctionala situata în Tulcea, strada Isaccei, nr.20, Zona Lac Ciuperca
     

HCL 17/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,,CONSOLIDARE MAL, STRADA GLORIEI NR. 22 - 24, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 18/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,, CONSOLIDARE ZID DE SPRIJIN STR. 1848, NR. 8, MUNICIPIUL TULCEA’’ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 19/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE „CONSOLIDARE RAVENA STR.TIMPURI NOI, NR. 10A, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 20/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU COPII ALICE ”, STR.BALIZEI NR.F.N, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 21/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL LEBADA – CARTIER BALTAG”, T-36, P-729, ZONA BALTAG, EXTRAVILAN, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 17.112 MP
     

HCL 22/2015

Pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Calugareni nr.15, de la 522,73 mp la 430 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL 23/2015

Pentru rectificarea suprafetei de teren situata in Tulcea, strada Portului FN, apartinand domeniului public al municipiului Tulcea, cu destinatia de “Platforma Autogara” de la 1.100 mp la 1.338 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL 24/2015

Privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Apararii Nationale pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3 din Hotararea Guvernului nr.1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea si pentru actualizarea anexei 4 a HG nr. 1704/2006- pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
     

HCL 25/2015

PRIVIND INTERZICEREA PESCUITULUI ÎN LACUL CIUPERCA PÂNĂ PE DATA DE 31.12.2015 PENTRU ASIGURAREA PROTECŢIEI, CONSERVĂRII ŞI REGENERĂRII RESURSELOR ACVATICE VII
     

HCL 26/2015

Privind acordul de principiu pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune nr.20097/30.06.2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.144/26.05.2005
     

HCL 27/2015

PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR . 4 LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA NR. 69/28.08.2008, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
     

HCL 28/2015

Privind asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același nivel a activităților proiectului “Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului
     

HCL 29/2015

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL 30/2015

Privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile ale Municipiului Tulcea pe anul 2015
     

HCL 31/2015

Privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 32/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER, REABILITAREA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REABILITAREA, EXTINDEREA REŢELEI DE COLECTARE APE MENAJERE DE PE STR. AURELIANĂ ŞI STR. LUTERANĂ, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 33/2015

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii CENTRU DE ZI PENTRU COPII "ALICE", a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii locale
     

HCL 34/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZARE STRADA ING. DUMITRU IVANOV, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 35/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ STR. BRIZEI, MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 36/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ STR. BACULUI, MUNICIPIUL TULCEA“
ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 37/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE RUTIERĂ STR. DEBARCADERULUI, MUNICIPIUL
TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 38/2015

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.144/26.05.2005 privind constituirea S.C.Energoterm S.A. prin reorganizarea Direcției Servicii Publice
     

HCL 39/2015

Pentru modificarea şi completarea unor prevederi contractuale în Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi nonprofit de interes local şi în Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase recunoscute de lege, care işi desfăşoară activitatea in Municipiul Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/13.02.2015
     

HCL 40/2015

Pentru constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proiectele şi solicitările pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la
Bugetul Local
     

HCL 41/2015

Privind revocarea HCL nr.134/26.09.2013 pentru modificarea si completarea articolului 10 din Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea şi a anexei nr.2, aprobate prin H.C.L. nr.247/2011
     

HCL 42/2015

Pentru revocarea HCL nr.81/15.05.2014 privind acordul de principiu pentru vanzarea prin negociere directa catre actualul chirias, a spatiului situat in Tulcea, str.Babadag, nr.2, Bl. A1, sc.D, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea
     

HCL 43/2015

Privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Apararii Nationale pentru punerea in aplicare a prevederilor art.3 din H.G. nr.1123/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate in mun. Tulcea, jud. Tulcea si pentru actualizarea anexei nr.4 a H.G. nr. 1704/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
     

HCL 44/2015

Privind aprobarea comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea
     

HCL 45/2015

Privind actualizarea listei cuprinzând “Inventarul bunurilor care aparţin
domeniului privat al municipiului Tulcea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/30.06.2011 şi actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/19.12.2013
     

HCL 46/2015

Privind darea in folosinta gratuita catre Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a 6 loturi de teren in suprafata de 0,98 mp fiecare, situate in diverse locuri din municipiul Tulcea, in vederea amplasarii a 6 panouri de informare si de semnalizare a zonelor strict protejate
     

HCL 47/2015

Privind darea în folosinta gratuita Asociatiei Judetene de Box Tulcea,
a bunului imobil P.T. 23, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Eternitatii FN
     

HCL 48/2015

Privind modificarea art.1 din HCL nr.136/20.12.2012 privind inventarierea in domeniul public al municipiului Tulcea si darea in administrare catre Directia de Intretinere si
Administrare Patrimoniu a unor ambarcatiuni de agrement
     

HCL 49/2015

Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Tulcea a 60 barci de agrement, 69 hidrobiciclete si 20 motoare pentru hidrobiciclete in vederea valorificarii si/sau casarii acestora
     

HCL 50/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE OBIECTIV TURISTIC « SAT PESCĂRESC TRADIŢIONAL » ”, F 12 EXTRAVILAN DJ 222 C - ZONA ZAGHEN T77 A 2184, LOT 1, NC 33965, TULCEA, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 31200 MP ÎN TRUP IZOLAT
     

HCL 51/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMPLASARE STAŢIE BETOANE ”, STR.ISACCEI NR.103, INTRAVILAN TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 52/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”EXTINDERE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ EXISTENTĂ”, STR.OIŢELOR NR.2, INTRAVILAN TULCEA
     

HCL 53/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA “LĂCRĂMIOARELOR” TRONSONULUI DE DRUM CARE DESERVEŞTE LOTURILE CE FAC OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL “, TULCEA , T 61, P1791, P 1779, APROBAT PRIN H.C.L. NR. 63/2013 ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 54/2015

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT PRIN H.C.L. nr.143 / 2014
     

HCL 55/2015

PRIVIND ÎNFIINŢAREA COMISIEI DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE LA NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 56/2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 57/2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielila activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015
     

HCL 58/2015

Privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV - 2014
     

HCL 59/2015

Privind modificarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2014 - 2015, aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 157/ 27.11.2014
     

HCL 60/2015

Privind participarea Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea ca membru asociat in Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara - Investitiile Teritoriale Integrate Delta Dunarii
     

HCL 61/2015

Privind desemnarea reprezentatului Municipiului Tulcea in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara "Dezvoltarea durabila a serviciilor de apa si canalizare din judetul Tulcea"
     

HCL 62/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Institutul de Cercetari Eco - Muzeale Tulcea in vederea realizarii proiectului "Parcul arheologic Aegyssus"
     

HCL 63/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Centrul Cultural "Jean Bart" Tulcea in vederea realizarii proiectelor "Festivalul de teatru TRAGOS, editia a XIII - a" si "Cunoaste Tulcea, du-i renumele in lume"
     

HCL 64/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Liceu de Arte "George Georgescu" in vederea realizarii proiectelor "Concursul International de Interpretare Instrumentala George Georgescu, editia a XXIII-a" , "Concursul National Constantin Gavenea, editia a XVIII-a" si "Concursul National Alexandru Ciucurencu, editia a XXV-a"
     

HCL 65/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Clubul Sportiv Danubiu Tulcea in vederea realizarii proiectelor "Pregatire centralizata si participare la Campionatul National de viteza juniori", "Participare la competitiile nationale de atletism - 2015 " si "Promovarea talentelor in boxul tulcean feminin"
     

HCL 66/2015

Privind asocierea Consiliului Local Tulcea cu Clubul Sportiv Scolar Tulcea in vederea realizarii proiectului "Sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor prin practicarea jocului sportiv - Volei"
     

HCL 67/2015

Privind alocarea sumei de 35.700 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2015 pentru acordarea unei subventii Asociatiei Maini Intinse, in conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
     

HCL 68/2015

Privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul Directiei de Politie Locala din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 69/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL "AMPLASARE CATARG PENTRU DRAPEL NATIONAL - SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU, STRADA PLOPILOR F.N" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 70/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL "SEMNAL ACCES MUNICIPIU, STR BABADAG FN" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 71/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL "REFACERE SISTEM RUTIER STR. NEPTUN, MUNICIPIUL TULCEA" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 72/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL "REFACERE SISTEM RUTIER STR. ELENA DOAMNA, MUNICIPIUL TULCEA" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 73/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU OBIECTIVUL "REFACERE SISTEM RUTIER STR. CALUGARENI SI STR. ZIMBRULUI, MUNICIPIUL TULCEA" SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 74/2015

Pentru rectificarea suprafatei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr. 102/2004, situat in Tulcea, strada Avram Iancu nr. 51, de 203,46 mp la 225 mp, in vederea inscrierii in cartea funciara
     

HCL 75/2015

Pentru rectificarea suprafatei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr. 102/2004, situat in Tulcea, strada Vlad Tepes nr.5, de la 265,54 mp la 315 mp, in vederea inscrierii in cartea funciara
     

HCL 76/2015

Pentru rectificarea suprafatei de teren situata in Tulcea, strada Isaccei nr. 15, bl I5 A, Sc. C, ap 3, de la 2,10 mp la 3 mp cu destinatia de scara de acces cabinet notarial si inventarierea acestuia in domeniul privat al municipiului Tulcea, in vederea inscrierii in cartea funciara
     

HCL 77/2015

Pentru modificarea suprafetei de teren a Falezei municipiului Tulcea, inregistrata la pozitia 149 din inventarul domeniului public aprobat prin H.G nr. 1360/2001, conform masuratorilor topo cadastrale, de la 9361,00 mp la 16.598 mp, in vederea inregistrarii in cartea functiara
     

HCL 78/2015

Privind acceptarea donatiilor facute Municipiului Tulcea si inventarierea in domeniul public a municipiului Tulcea a terenului in suprafata de 3148 mp situat in Tulcea, Tarla 36, parcela 729, inscris in Cartea Funciara nr. 32750, a localitatii Tulcea avand numarul cadastral 32750
     

HCL 79/2015

Pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.223/29.09.2010 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor prin ANL si a modelului-cadru al contractului de vanzare-cumparare cu plata integrala
     

HCL 80/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA "ARTARILOR" TRONSONULUI DE DRUM CARE SE INTERSECTEAZA LA NORD CU STRADA VITICULTURII SI LA SUD CU STRADA MESTECENI SI INCLUDEREA IN NOMENCLATORUL DE STRAZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 81/2015

Privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Tulcea pe anul 2015
     

HCL 82/2015

Privind acordul de principiu pentru vanzarea directa catre SC Energy Group SRL, a terenului in suprafata de 11 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str. Maior Andrei Grigore nr.1
     

HCL 83/2015

Privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 2904,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, str.Prislav FN, pentru activitati industriale si prestari servicii, aprobarea PUZ “Concesionare teren pentru activitati industriale sau prestari servicii”, str.Prislav FN si a Regulamentului local de urbanism aferent
     

HCL 84/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ”, EXTRAVILAN TULCEA, T 67, P 2035, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 2 500 MP IN TRUP IZOLAT
     

HCL 85/2015

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
     

HCL 86/2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 87/2015

PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL TULCEA LA ,,PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL” PE ANUL 2015
     

HCL 88/2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 89/2015

Privind acordarea scutirii la plată a dobânzii penalizatoare datorată de S.C.ENERGOTERM S.A. pentru neplata la termen a dividendelor
     

HCL 90/2015

Privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a dobanzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor, redeventei neachitate la termenele scadente pentru S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.
     

HCL 91/2015

Pentru aprobarea convenției privind plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
     

HCL 92/2015

Privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale datorate de societăţile comerciale radiate din Registrul Comerţului
     

HCL 93/2015

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     

HCL 94/2015

Privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi în programul Centrului de zi „Aproape de tine” Asociaţia Mâini Întinse
     

HCL 95/2015

Privind reducerea cu 100% sau cu 50% a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi pe terenul aferent, datorat pe anul 2015, de persoanele fizice cu venituri mici care locuiesc pe raza municipiului Tulcea
     

HCL 96/2015

Privind asocierea Consiliul Local al Municipiului Tulcea cu Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în vederea realizării Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur”, ediţia a XXIII-a
     

HCL 97/2015

Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
pentru reabilitarea imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel nr. 3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 și a indicatorilor tehnico - economici
     

HCL 98/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CIMBRULUI, CARIEREI, ILGANI, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 99/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL “REFACERE SISTEM RUTIER INTRAREA PRISLAV II ŞI INTRAREA MARMUREI, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 100/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ,, CONSOLIDARE PLANSEE LA COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET– ARIPA DE
NORD, MUNICIPIUL TULCEA’’ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 101/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL “ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA“ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 102/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AMENAJARE SPATIU COMERCIAL CU ACCES DIN EXTERIOR ”, STR.GARII NR13, BL.G6, SC.B, ET.P, AP.3 ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 103/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR STRADA”SCURTĂ”, STRADA “AVÂNTULUI”, STRADA “CIREŞILOR” CELOR 3 STRĂZI DIN ZONA REZIDENŢIALĂ T36, P729, INTRODUSĂ ÎN INTRAVILAN PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 284/2010 ŞI INCLUDEREA ÎN NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 104/2015

Privind aprobarea înfiinţării Centrului Multifuncţional Sofia în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Multifuncţional Sofia
     

HCL 105/2015

Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea
     

HCL 106/2015

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.85/15.05.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de deconectare/debranșare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.137/26.05.2011, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/31.05.2012 și Hotărârea Consiliului Local nr.84/30.05.2013
     

HCL 107/2015

Privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi solicitărilor pentru activităţi nonprofit de interes local şi pentru cultele religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea, ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local
     

HCL 108/2015

PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI NOMINALE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI TULCEA
     

HCL 109/2015

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 110/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 7mp, situat in Tulcea, strada Pacii nr.101, bl.P101, sc.B, ap.2 si concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru acces la spatiul comercial existent
     

HCL 111/2015

Privind aprobarea asocierii Municipiului Tulcea prin Consiliul Local Tulcea cu S.C. SILEX CLASIC S.R.L. TULCEA pentru realizarea Proiectului “DEGAJAREA SUPRAFETEI OCUPATE CU DEPOZITE NECONTROLATE DE DESEURI INDUSTRIALE”
     

HCL 112/2015

Privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea nr. 1135/14.01.2008, prin Act Adiţional
     

HCL 113/2015

Privind aprobarea prelungirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin Act Aditional
     

HCL 114/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE PLATFORME BETONATE 1300 MP, MONTARE STAŢIE ASFALT MOBILĂ, CĂI DE ACCES, CĂI DE CIRCULAŢIE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE EDILITARE”, STR. ISACCEI F.N., TARLA 20, PARCELA 288, INTRAVILAN MUNICIPIUL TULCEA ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 115/2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 116/2015

Pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 117/2015

Privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local de Asociaţia “Casiana”
     

HCL 118/2015

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 119/2015

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. AGROPIETE S.A Tulcea pe anul 2015
     

HCL 120/2015

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “MODERNIZARE ZONA VESTICA A PIETEI SF. GHEORGHE”, str. Slt. Corneliu Gavrilov, nr. 91, Tulcea si a indicatorilor tehnico - economici
     

HCL 121/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL ,, ZID DE SPRIJIN STRADA I.L.CARAGIALE, MUNICIPIUL TULCEA’’ ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 122/2015

Pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.173/31.10.2013 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de igienizare realizate de catre Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea, la imobilele apartinand domeniului public al municipiului Tulcea
     

HCL 123/2015

Pentru revocarea HCL nr.15/14.02.2013 pentru modificarea si completarea HCL nr. 74/31.03.2011 privind trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Tulcea si in administrarea Consiliului Local Tulcea a doua imobile – imobilul 5281 Tulcea, strada Antenei FN – integral si imobilul 397 Tulcea, strada 1848 (incinta UM 02044) – partial, modificata si completata prin HCL nr.152/30.06.2011
     

HCL 124/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 630 si 631 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Gradinita cu program prelungit nr.12, strada 24 Ianuarie nr.2
     

HCL 125/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 632 si 633 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Gradinita cu program prelungit nr.13, Aleea Trifoiului nr.5
     

HCL 126/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 618 si 948 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala “Constantin Gavenea”, strada 1848 nr.29
     

HCL 127/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 619 si 620 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Scoala Primara nr.9, strada Mahmudiei nr.123
     

HCL 128/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 956 si 957 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Colegiul Dobrogean Spiru Haret, strada 14 Noiembrie nr.24
     

HCL 129/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 958 si 959 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Colegiul Economic “Delta Dunarii”, strada Viitorului nr.32
     

HCL 130/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 954 si 955 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Henri Coanda, strada Tineretului nr.2
     

HCL 131/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 970 si 971 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, strada 1848 nr.7
     

HCL 132/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 968 si 969 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul de Arte “George Georgescu”, strada Gavrilov Corneliu nr.166
     

HCL 133/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 964 si 965 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Liceul Teoretic “Ion Creanga”, strada Comertului nr.11C
     

HCL 134/2015

Pentru modificarea si comasarea pozitiilor 609 si 610 din “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Tulcea” privind inregistrarea unitatii de invatamant Scoala Profesionala “Danubius”, strada Avram Iancu nr.61A
     

HCL 135/2015

Pentru rectificarea suprafetei de teren a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Tulcea cu destinatia de locuinta, scos la vanzare chiriasilor in temeiul HCL nr.102/2004, situat in Tulcea, strada Pacii nr.88, de la 741,71 mp la 1021 mp, in vederea inregistrarii in cartea funciara
     

HCL 136/2015

Privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al municipiului Tulcea, a terenului in suprafata de 3.993 mp, situat in Tulcea, strada 1848 nr.14A, lot 4 si darea acestuia in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte pentru realizarea obiectivului „Locuinte pentru credit ipotecar”
     

HCL 137/2015

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea in domeniul privat al municipiului Tulcea a 4 centrale termice, care deservesc locuintele ANL situate in Tulcea pe str.Izvorului, nr. 4, nr. 6 si nr. 8
     

HCL 138/2015

Privind atribuirea in folosinta gratuita pe toata perioada existentei constructiilor a terenurilor din domeniul privat al municipiului, aferente locuintelor tip ANL, situate in Tulcea, str. Izvorului nr.4, nr.6 si nr.8, catre titularii dreptului de proprietate asupra acestora
     

HCL 139/2015

Privind acordul de principiu pentru vanzarea directa catre SC Tomi Auto Best SRL, a terenului in suprafata totala de 209,40 mp, apartinand domeniului privat al municipiului, situat in Tulcea, strada Viitorului nr.87
     

HCL 140/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 30 mp, situat in Tulcea, strada Eternitatii FN (spate bl.N7) si inchirierea acestuia prin licitaţie pentru amplasarea provizorie a unui atelier de pictura icoane
     

HCL 141/2015

Pentru modificarea si completarea articolului 1 din HCL nr.54/27.05.1999 privind concesionarea suprafetei de 4,1mp si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare cabinet medical si acces din exterior”, str.Gavrilov Corneliu nr.99, bl.A1, sc.D, ap.3 - Tulcea
     

HCL 142/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 84mp, situat in Tulcea, strada Comertului FN, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru modernizare spatiu comercial existent si aprobarea PUZ “Modernizare spatiu comercial si concesionarea terenului aferent” cu Regulamentul local de urbanism aferent
     

HCL 143/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ”, EXTRAVILAN TULCEA, T 67, P 2035, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 10.197 MP
     

HCL 144/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE ANEXE ALE EXPLOATATIEI AGRICOLE ”, T 260, P 4238 EXTRAVILAN ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 145/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTE P+1E SI IMPREJMUIRE-ANSAMBLU REZIDENTIAL”, STR. LIVEZILOR NR.9 ŞI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 146/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA ”, STR.MAIOR ANDREI GRIGORE NR.9, INTRAVILAN TULCEA
     

HCL 147/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”CONSTRUIRE LOCUINTA, CABINET MEDICAL, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE ”, STR.VITICULTURII NR.2, INTRAVILAN TULCEA
     

HCL 148/2015

Privind modificarea şi completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015
     

HCL 149/2015

Privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea pentru anul 2015
     

HCL 150/2015

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru anul 2016
     

HCL 151/2015

Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii, persoane fizice, vor presta activităţi în folosul comunităţii
     

HCL 152/2015

PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITARE TEREN DE FOTBAL, STADION DELTA, MUNICIPIUL TULCEA”
     

HCL 153/2015

Privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 68 din 30.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea
     

HCL 154/2015

PRIVIND MODIFICAREA STRUCTURII FIŞEI DE FUNDAMENTARE PENTRU STABILIREA
TARIFELOR ACTIVITĂŢII DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI
TULCEA, APROBATE PRIN H.C.L. NR. 20/31.01.2008, MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR.
34/28.08.2008
     

HCL 155/2015

Privind modificarea structurii Fişei de fundamentare privind stabilirea tarifelor
pentru colectarea, transportul, depozitarea si procesarea la rampa ecologica a
deseurilor menajere si comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la
persoanele juridice din municipiul Tulcea, aprobate prin H.C.L. nr. 87/2008,
modificată prin H.C.L. nr. 183/18.12.2008, H.C.L. nr. 5/29.01.2009 şi H.C.L. nr.
263/2010
     

HCL 156/2015

Privind aprobarea pierderilor înregistrate de S.C. Energoterm S.A. Tulcea
în anul 2014 din prestarea serviciului public de producere, transport,
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru propulaţie în sistem
centralizat și a Planului de Reorganizare
     

HCL 157/2015

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea pe anul 2015
     

HCL 158/2015

Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul
,,Transformare acoperiş de tip terasă în acoperiş de tip şarpantă“ la Creşa nr. 6 “Dumbrava
minunata” şi a indicatorilor tehnico-economici
     

HCL 159/2015

Privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
pentru reabilitarea imobilului situat în municipiul Tulcea, str. Aleea Mugurel
nr. 3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie
Timpurie “Sibell” din Programul RO11 – Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa
profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic
European 2009 – 2014 și a indicatorilor tehnico - economici
     

HCL 160/2015

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢIE PENTRU OBIECTIVUL ,,CONSOLIDARE RAVENĂ STR.TIMPURI
NOI, NR. 10A, MUNICIPIUL TULCEA” ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 161/2015

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL ”BRANSAMENTE
RETEA APA SI CANALIZARE STR.HORIA SI STR.CRISAN SI BRANSAMENTE RETEA APA STR.
GENERAL DE BRIGADA NICOLAE I. MATEESCU, STR. MUNCII SI STR. CRISAN, MUNICIPIUL
TULCEA”ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
     

HCL 162/2015

Privind inventarierea in domeniul public al municipiului a terenului in suprafata
de 17,71 mp, situat in Tulcea la intersectia strazii Iuliu Maniu cu strada Spitalului
si darea acestuia in folosinta gratuita catre S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.,
pentru amplasare Punct de Alimentare
     

HCL 163/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 15mp, situat in Tulcea, aleea Ciresari nr.1A (langa blocul N3) si inchirierea
acestuia prin incredintare directa pentru amplasare birou Asociatie de Proprietari
     

HCL 164/2015

Privind concesionarea prin licitatie a 5 loturi de teren, apartinand domeniului
privat al municipiului, situate in Tulcea, str.Viticulturii nr.25, pentru
depozite necomerciale, parcuri auto, anexe
     

HCL 165/2015

Privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 19,35mp, situat in Tulcea, strada Alunisului nr.22, bl.G2, sc.A, ap.1,
concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere sediu firma si
aprobarea PUD “Amenajare sediu firma cu extindere si acces din exterior”
     

HCL 166/2015

Privindinventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata
de 85 mp, situat in Tulcea, str. Viitorului nr.FN, concesionarea acestuia prin
incredintare directa pentru spatiu depozitare si aprobarea PUD “Concesionare
teren pentru extindere constructie existenta cu spatiu depozitare”
     

HCL 167/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ”MODERNIZARE
PIATA SF. GHEORGHE”, STR. SLT. GAVRILOV CORNELIU NR.91, INTRAVILAN
TULCEA
     

HCL 168/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA,
LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ”, F12 EXTRAVILAN TULCEA,
T 20, P 302, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI INCLUDEREA IN
INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 7500 MP
     

HCL 169/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA
P+M”, T61, P 2035, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT SI
INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 300 MP
     

HCL 170/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA SI
GARAJ ”, EXTRAVILAN, T66, P 2027, A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT SI INCLUDEREA IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE 1000 MP
     

HCL 171/2015

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE BLOC
LOCUINTE”, INTRAVILAN, STR.VITICULTURII NR. 2 ŞI A REGULAMENTULUI
LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 172/2015

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE SI SUPRAETAJARE
LOCUINTE DE SERVICIU IN REGIM DE INALTIME P+4E +M ”, INTRAVILAN, STR.
ING. DUMITRU IVANOV NR. 16, TULCEA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT
     

HCL 173/2015

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER, GARAJ SI IMPREJMUIRE”, INTRAVILAN, T67, P 2035 SI A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 174/2015

Privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL “EXTINDERE HALA VERIFICARI
TEHNICE, SALA ASTEPTARE CLIENTI SI ARHIVA –REPREZENTANTA RAR ”, INTRAVILAN,STR.ISACCEI NR.109 B SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
     

HCL 175/2015

Privind aprobarea prelungirii duratei Contractului nr. 12.420/26.04.2006 de delegare a gestiunii
serviciului public de intretinere, administrare si exploatare a pietelor agroalimentare din Municipiul Tulcea prin concesiune, prin Act Aditional
     

HCL 176/2015

Privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tulcea
     

HCL 177/2015

Privind TRANSPORTUL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE ÎN MUNICIPIUL TULCEA
     

HCL 178/2015

Privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de prevenire si combatere
a înzăpezirii şi poleiului din municipiul Tulcea pe timp friguros,în perioada noiembrie 2015-martie 2016
     

HCL 179/2015

     

HCL 180/2015

     

HCL 181/2015

     

HCL 182/2015

     

HCL 183/2015

     

HCL 184/2015

     

HCL 185/2015

     

HCL 186/2015

     

HCL 187/2015

     

HCL 188/2015

     

HCL 189/2015

     

HCL 190/2015

     

HCL 191/2015

     

HCL 192/2015

     

HCL 193/2015

     

HCL 194/2015

     

HCL 195/2015

     

HCL 196/2015

     

HCL 197/2015

PRIVIND APROBAREA LISTEI DE INVESTITII IN CARE SUNT CUPRINSE CONTRACTELE DE FINANTARE NERAMBURSABILA A CAROR DURATA SE PRELUNGESTE IN ANUL 2016
     

HCL 198/2015

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
     

HCL 199/2015

privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora
acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
în anul şcolar 2015-2016
     

HCL 200/2015

privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea în anul 2016
     

HCL 201/2015

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de intretinere,
administrare si exploatare a pietelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A. , incepand cu 01.01.2016
     

HCL 202/2015

PRIVIND EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢA
DATORATĂ PENTRU ANUL 2016
     

HCL 203/2015

privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru sistemul de alimentare cu energie termică a municipiului Tulcea pentru anul 2014
     

HCL 205/2015

privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate
     

HCL 206/2015

privind scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale
datorate de societăţile comerciale radiate din Registrul Comerţului
     

HCL 208/2015

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ
     

HCL 209/2015

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016
     

HCL 210/2015

PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI-TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TULCEA, SITUAT IN TULCEA , STR. 1848, NR. 14A, CU NUMARUL CADASTRAL 35344, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA nr. 35344 A MUNICIPIULUI TULCEA, IN SUPRAFATA MASURATA DE 25000 MP
     

HCL 211/2015

privind inventarierea in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 6,75 mp, situat in Tulcea, str. Pacii nr.103, bl.M2, sc.C, parter, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru acces din exterior si aprobarea PUZ “Transformare garsoniera in cabinet stomatologic cu concesionare teren pentru acces direct din exterior” şi a Regulamentului local de urbanism aferent
     

HCL 212/2015

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a terenului in suprafata de 382 mp, situat in Tulcea, str.Babadag, nr.125, concesionarea acestuia prin incredintare directa pentru extindere hotel si aprobarea PUZ “ EXTINDERE HOTEL CITY CU DOUA CORPURI ALIPITE P+2E SI P+7E, CONCESIONARE TEREN” şi a Regulamentului local de urbanism aferent
     

HCL 213/2015

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 45/2004 privind aprobarea criteriilor de prioritate si componenta comisiei sociale de repartizare a locuintelor construite pentru tineri si alte categorii sociale
     

HCL 214/2015

PRIVIND APROBAREA INCLUDERII TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TULCEA IN TERITORIUL ELIGIBIL FLAG DELTA ACOPERIT DE ASOCIATIA ,,GRUP LOCAL PENTRU DEZVOLTARE DURABILA IN DELTA DUNARII”
     

HCL 215/2015

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII STRADA”ANASONULUI” ACCESULUI RUTIER ŞI PIETONAL DE UTILITATE PUBLICĂ DIN ZONA REZIDENŢIALĂ TARLA 36, PARCELA 729, INTRODUS ÎN INTRAVILAN PRIN PLANUL URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 284/2010 ŞI INCLUDEREA ÎN