• FISA DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2015
 • RECLAMATIE ADMINISTRATIVA
 • Administraţie Publică

  Direcţia administraţia Publică Locală este subordonată Secretarului municipiului Tulcea şi are în principal următoarele atribuţiuni:

            1.întocmeşte lucrările necesare convocării Consiliului local, pregătirii şi desfăşurarii şedinţelor acestuia şi face convocarea consilierilor şi invitaţilor la şedinţele în plen şi pe comisii de specialitate.

            2.Asigură pregătirea dosarelor de şedinţă şi multiplicarea materialelor.

            3.Asigură transmiterea hotărârilor Consiliului local în termen legal către Prefectul judeţul Tulcea, în vederea exercitării controlului asupra legalităţii acestora.

            4.Asigură evidenţa şi transmiterea către Prefect şi către persoanele interesate a dispoziţiilor Primarului municipiului Tulcea.

            5.Urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local şi încunoştiinţează pe Primar în vederea întocmirii informării trimestriale a Consiliului local, conform art. 45 din Legea 69/1991.

            6. Ţine evidenţa prezenţei consilierilor locali la şedinţele în plen şi pe comisii.

            7. Întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor de consiliu.

            8.Organizează activitatea de răspuns în termen legal la interpelările adresate în şedinţele Consiliul local.

            9.Realizează procedura specială pentru votarea secretă procurând, pastrând şi folosind în acest sens, materialele necesare (Legea 69/1991, art.28)

            11.Verifică dacă a fost îndeplinită procedura de semnare a proceselor verbale ale Consiliului local, conform art.27, alin.1 din Legea 69/1991, de către persoanele abilitate, respectiv, preşedintele de şedinţă, secretar şi cel puţin 3 consilieri.

            12. Asigură informarea cetăţenilor asupra ordinii de zi a şedinţei Consiliului local, în condiţiile art.23, alin.6 si art. 25 alin.1 din Legea 69/1991. 

            13. Pregăteşte lucrările necesare pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare.

            14. Coordonează redactarea diverselor proiecte de hotărâri şi dispoziţii ale primarului pe care le supune spre aprobare după caz, Consiliului local sau primarului şi le transmite apoi celor vizaţi sa le ducă la îndeplinire.

            15.Coordonează activitatea de preluare a materialelor de la iniţiatorii proiectelor de hotărâri şi asigură transmiterea pentru dezbatere către comisile de specialitate ale Consiliului local.

            16.Asigură elaborarea şi redactarea proiectului de Regulament de funcţionare a Consiliului local, îl supune spre aprobare acestuia şi iniţiaza măsuri de reactualizare, ori de câte ori este necesar.

            17.Coordonează activităţile de primire, înregistrare şi repartizare a corespondenţei primite de Primărie, precum şi serviciul de dactilografiere.

            18.Asigură gestionarea şi utilizarea parafelor şi ştampilelor cu care operează Primăria .

            19.Coordonează întocmirea Nomenclatorului de documente din cadrul Primăriei şi iniţiază reactualizarea acestuia, ori de câte ori este nevoie, urmărind simplificarea şi rationalizarea documentelor din cadrul direcţiilor şi serviciilor funcţionale.

            20.Administrează arhiva Primăriei, în conformitate cu normele legale în vigoare.

            21. Coordonează activitatea de stare civilă la nivelul Primăriei.

            22.Asigură exercitarea activităţii de autoritate tutelară, în consens cu prevederile legale în vigoare.

            23.Exercită prin serviciul de specialitate controlul asupra respectării normelor legale privind ocrotirea şi asistenţa socială a persoanelor fizice şi a unor familii defavorizate, conform legislaţiei în vigoare.

            24.Coordonează întocmirea documentaţiei necesare privind acordarea ajutoarelor sociale şi urmăreşte punerea în plată, suspendarea sau încetarea acestora.

            25.Coordonează activitatea de înscriere în Registrul agricol al municipiului, a terenurilor, gospodăriilor populaţiei şi a animalelor din aceste gospodării şi eliberează diverse înscrisuri în legatură cu problemele de natură agricolă.

            26.Desfăşoară activităţi în sprijinul Comisiei locale de fond funciar, în conformitate cu legile în vigoare din acest domeniu.

            27.Asigură rezolvarea cererilor, sesizarilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, ce cad în sarcina acestei direcţii.

            28.Coordonează acţiunile de recensamânt ale populaţiei, precum şi în diverse sectoare ale activităţilor sociale şi agricole la nivelul municipiului.

            29. Întocmeşte diverse rapoarte şi informări pe linia activităţilor desfăşurate de direcţie.    În vederea desfăşurării alegerilor locale şi generale directorul direcţiei administraţiei Publice Locale coordonează activităţile specifice, având în acest sens următoarele atribuţiuni :

            1. Întocmeşte şi reactualizează listele electorale permanente .

            2. Răspunde de corectitudinea înscrierilor din listele electorale permanente.

            3. Ţine evidenţa cetăţenilor cu drept de vot care îşi fac mutaţia definitivă în municipiu, completând la zi listele electorale şi colaborând cu poliţiile din ţară.

            4.Preia de la Biroul de Stare Civilă situaţia deceselor la zi şi răspunde de radierea lor din listele electorale.

            5.Preia de la Judecatoriile din ţară comunicările de condamnare şi ţine evidenţa lor facând operaţiunile în listele electorale permanente.

            6.Preia de la direcţia Sanitară comunicările cu persoanele fără drept de vot.

            7.Ţine evidenţa şi colaborează cu serviciul evidenţa populaţiei pentru cetăţenii cu viza de flotant din municipiu.

            8.Asigură toate materialele necesare pentru desfăşurarea în conformitate cu legea referendumurilor alegerilor.

            9.Elaborează planul de cheltuieli desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor.

            10.Efectuează toate operaţiunile tehnico-administrative legate de desfăşurarea alegerilor.

            11.Organizează serviciul de corespondenţă secretă cu evidenţă populaţiei din toate localităţile, pentru situaţia cetăţenilor cu viză de flotant din municipiul Tulcea. 

            12.Coordonează şi organizează lucrările pentru buna desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor , în perioada stabilită de lege sau prin hotărârile Consiliului local.

            13. Propune arondarea ratională a străzilor la secţiile de votare.

            14.întreţine şi actualizează permanent nomenclatura străzilor.

            15.Propune numărul de secţii de votare, conform legii precum şi delimitarea acestora.

            16.Asigură păstrarea arhivei, conform normelor legale în vigoare.