HCL 1/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 2/2017
PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL
DOMNULUI GRECU RĂZVAN DIN PARTEA PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 3/2017
PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOMNULUI GEAMBAZU
DANIEL-NICU DIN PARTEA  PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ
     
HCL 4/2017


PRIVIND  MODIFICAREA ŞI
COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI
TULCEA NR. 4
PENTRU
ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT

     
HCL 5/2017

PENTRU APROBAREA
PROCEDURII PRIVIND ACORDAREA UNOR SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL ASOCIAŢIILOR
ŞI FUNDAŢIILOR ROMÂNE, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI
ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA, CONFORM
PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
HCL 6/2017

Privind
organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ   preuniversitar de stat şi particular şi a
unităţilor pentru activităţi extraşcolare şi cu program sportiv suplimentar
din municipiul Tulcea, pentru anul şcolar


2017 - 2018

     
HCL 7/2017

Privind aprobarea preţurilor
locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei
termice produsă pe bază de gaze naturale şi CLU în municipiul Tulcea

de către
 S.C. ENERGOTERM  S.A. TULCEA

     
HCL 8/2017

         
PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE CU
PERSOANE BENEFICIARE ALE LEGII NR. 416/2001

PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU


MODIFICĂRILE
ŞI
COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN
MUNICIPIUL
TULCEA

     
HCL 9/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFULUI  ACTIVITĂȚII DE ÎNTREȚINERE FÂNTÂNI ARTEZIENE DE
PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 10/2017

PRIVIND
APROBAREA TARIFULUI PENTRU ÎNCHIRIERE EUROPUBELE DE 240 L ŞI EUROCONTAINERE
DE 1.1 MC

     
HCL 11/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR ACTIVITĂȚII DE GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE A
ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 12/2017

Privind aprobarea tarifelor
activității de salubrizare și întreținere spații verzi în municipiul Tulcea
executată de  S.C. SERVICII PUBLICE S.A. Tulcea

     
HCL 13/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea şi transportul la rampa ecologică a
deşeurilor menajere, inerte, vegetale, animaliere şi voluminoase de la
populaţie

     
HCL 14/2017


Privind
aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi
procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate
celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea

     
HCL 15/2017

Pentru
aprobarea tarifelor privind
curăţarea şi
transportul zăpezii de pe căile publice din municipiul Tulcea şi menţinerea
în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

     
HCL 16/2017


PRIVIND APROBAREA TARIFELOR

ACTIVITĂŢII DE SALUBRIZARE STRADALĂ DE PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 17/2017

PRIVIND
APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU
OBIECTIVUL 
“REABILITARE
GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 18/2017


PRIVIND ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “EXTINDERE CANALIZARE ŞI
REABILITARE REŢELE APA STR. CUZA VODĂ, STR. PRELUNGIREA TABEREI INCLUSIV
ALEILE ŞI INTRĂRILE AFERENTE ŞI EXTINDERE CANALIZARE IMOBILE SITUATE ÎN
PRELUNGIREA STRĂZII MAHMUDIEI (ZONA CARIEREI DE PIATRĂ PE ŞOSEAUA AGIGHIOL),
MUNICIPIUL TULCEA”

     
HCL 19/2017

Privind aprobarea rapoartelor de
evaluare pentru două locuinţe construite din

fondurile statului,
aparţinând domeniului privat al municipiului
Tulcea,
aprobate spre vânzare actualilor
chiriaşi
în baza HCL nr.102/18.06.2014

     
HCL 20/2017


Privind trecerea
din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul public al judeţului
Tulcea a străzilor Viticulturii, Orizontului şi
Bacului, pentru încadrarea acestora în categoria drumurilor de interes
judeţean, în vederea derulării unor obiective de investiţii

     
HCL 21/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE
”,
STR. ISACCEI NR. 53-53 A  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 22/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE SILOZURI METALICE PENTRU
DEPOZITARE CEREALE
”, ŞOSEAUA
TULCEA AGIGHIOL KM 8, T258  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 23/2017


Pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local
nr. 116/2016  privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

     
HCL 24/2017

PENTRU APROBAREA MAJORĂRII COTIZAȚIEI
ANUALE LA BUGETUL ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE “DEZVOLTAREA DURABILĂ A
SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL TULCEA”, DE LA SUMA DE 20.000
LEI/AN LA 30.000 LEI/AN

     
HCL 25/2017

PRIVIND 
EXONERAREA S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA DE REDEVENŢA
ÎN SUMĂ DE 24.358 LEI, PE
ANUL 2017

     
HCL 26/2017

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE
ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA

     
HCL 27/2017

Privind
aprobarea cuantumului chiriei pentru locuinţele pentru
tineri destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe, situate în municipiul Tulcea

     
HCL 28/2017


Privind aprobarea comisiei speciale
pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al municipiului Tulcea

     
HCL 29/2017


Privind
aprobarea listei cuprinzând “Inventarul bunurilor care alc
ătuiesc
domeniul privat al municipiului Tulcea”

     
HCL 30/2017

Privind darea în
administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea a
imobilului, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în
municipiul Tulcea, str. Victoriei nr. 101, a bunurilor din dotare și a
microbuzului  marca Ford  Transit 17+1 locuri în vederea desfăşurării
activităţii specifice a Centrului Multifuncţional Sofia

     
HCL 31/2017


Privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1353 mp, aferent
străzii Intrarea Livezilor I

     
HCL 32/2017


Privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 969,71 mp, aferent

parcării situată în Tulcea strada Păcii,în spatele Direcţiei Judeţene de
Statistică

     
HCL 33/2017


Privind inventarierea în domeniul public al
municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 861,62 mp, aferent

parcării situată în Tulcea strada Păcii,învecinată cu Parohia Sfântul
Gheorghe

     
HCL 34/2017

Privind
inventarierea în domeniul public al municipiului a terenurilor aferente
drumurilor stradale DS 613 în suprafaţă de 1971 mp şi DS 278 în suprafaţă de
1777 mp, situate în intravilanul municipiului Tulcea - Suburbia Tudor
Vladimirescu

     
HCL 35/2017

Privind trecerea
din domeniul privat al statului
şi din
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în

domeniul privat al municipiului Tulcea

şi în administrarea
Consiliului Local Tulcea a unor terenuri, drumuri tehnologice şi de
exploatare din perimetrul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul
Tulcea

     
HCL 36/2017

Privind
inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenurilor
aferente
Drumului Stradal 1
în suprafaţă de 1053 mp
şi a
Drumului Stradal 2 în
suprafaţă de 580 mp
, situate în municipiul
Tulcea, T18

     
HCL 37/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL -
ANSAMBLU REZIDENŢIAL-LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
”,
STR. 1848 NR.14 A ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 38/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE HALE PRODUCŢIE ŞI
DEPOZITARE
”, EXTRAVILAN T
21, P A330/1, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN
INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2702 MP

     
HCL 39/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE
”,
STR. AURELIANA NR.27  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 40/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE  SPAŢIU ADMINISTRATIV,
DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCŢIE PUBLICITARĂ ŞI PERSONALIZĂRI DIVERSE
”,
STR. CERNICA NR.13  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 41/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE  LOCUIN
ŢE
P+2E+M, ANEXE GOSPODĂREŞTI, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE
”,
EXTRAVILAN T 67,  P 2035, P 2035/1, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM
AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TULCEA A TERENULUI ÎN
SUPRAFAŢĂ DE 9525,37 MP

     
HCL 42/2017

PRIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU  ”CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M ŞI
ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL
”, STR.
ALEEA ORHIDEELOR NR.9 A TULCEA

     
HCL 43/2017

Pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr. 90/30.07.2015 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor
de întârziere şi a dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor,
dividendelor, redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C.
Aquaserv S.A. Tulcea

     
HCL 44/2017


Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi a
dobânzilor penalizatoare aferente impozitelor, taxelor, dividendelor,
redevenţei neachitate la termenele scadente pentru  S.C. Aquaserv S.A.
Tulcea

     
HCL 45/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3, STRADA
MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 46/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI
 

     
HCL 47/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 48/2017

Privind
aprobarea contului de execuţie al bugetului local

pe
trimestrele III şi IV - 2016

     
HCL 49/2017

Privind aprobarea
utilizării excedentului din anii precedenţi  pentru acoperirea deficitului
Sectiunii de Dezvoltare înregistrat la sfârşitul anului 2016

 

     
HCL 50/2017

Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Direcţiei
de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea pentru anul 2016

 

     
HCL 51/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. AGROPIEŢE S.A. TULCEA PE ANUL 2017

 

     
HCL 52/2017

Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al 
  S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 53/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. AQUASERV S.A. TULCEA PE ANUL 2017

 

     
HCL 54/2017


Pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.
Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2017 şi a anexelor de fundamentare
a acestuia

     
HCL 55/2017

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL
S.C. SERVICII PUBLICE S.A. TULCEA PE ANUL 2017

     
HCL 56/2017

privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 57/2017

Privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul
2017

 

     
HCL 58/2017

privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli la activităţile finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2017

     
HCL 59/2017

Privind
aprobarea bugetului fondurilor externe

 nerambursabile
al Municipiului Tulcea pe anul 2017

 

     
HCL 60/2017

Privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea
Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi
completarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea,
aprobate prin
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu
modificările şi completările ulterioare

     
HCL 61/2017

privind aprobarea majorării capitalului
social al
S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma de
2.500.000 lei

     
HCL 62/2017

privind
modificarea numărului de burse şi cuantumul acestora

 acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat în anul  şcolar 2016-2017,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/24.11.2016

     
HCL 63/2017

Privind alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2017,  pentru acordarea unei subvenții
Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială

     
HCL 64/2017

Privind alocarea sumei de 16.200 lei din bugetul local al
Municipiului Tulcea pe anul 2017,  pentru acordarea unei subvenții
Parohiei “Sf. Nicolae” Tulcea, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi
administrează unităţi de asistenţă socială

     
HCL 65/2017

pentru  aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local pentru activităţi
nonprofit de interes local şi a Ghidului Solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local cultelor religioase
recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Tulcea

     
HCL 66/2017

pentru modificarea articolului 2, alineatul
(1) litera k) al Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Tulcea nr. 279
din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului
Local al Municpiului Tulcea în
domeniul
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
efectuat
cu autobuze, prin care se
acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 67/2017

privind anularea
creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice
aflate în stare de insolvabilitate

     
HCL 68/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori,
persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale radiate
din evidenţa fiscală

     
HCL 69/2017

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE  FEZABILITATE
PENTRU OBIECTIVUL
„LOCUINŢE PENTRU TINERI
DESTINATE ÎNCHIRIERII PRIN PROGRAMUL ANL PENTRU MApN, STR. 1848,  MUNICIPIUL
TULCEA
ŞI A
INDICATORILOR  TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 70/2017

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Tulcea nr.
1135/14.01.2008, prin Act Adiţional

     
HCL 71/2017

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Tulcea nr. 1617/05.04.2011, prin Act Adițional

 

     
HCL 72/2017

privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru spaţiile
proprietate privată a municipiului Tulcea aprobate spre vânzare în baza
H.C.L. nr.38/28.08.2008 pentru
aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Tulcea, cu
destinaţia de cabinete medicale şi spaţii conexe actului medical, inclusiv
cota indiviză de teren aferentă, care se scot la vânzare în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.68/28.05.2008 privind vânzarea
spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se
desfăşoară activităţi conexe actului medical

     
HCL 73/2017

privind trecerea din domeniul
privat al municipiului în domeniul public al municipiului a imobilului
situat în Tulcea, strada Păcii nr.7, bl.21, sc.A, ap.3 şi schimbarea
destinaţiei acestuia în locuinţă de serviciu

     
HCL 74/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea  nr. 42/28.02.2007

privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în
suprafaţă de 300 mp către PAROHIA “ÎNĂLŢAREA DOMNULUI”, strada Eternităţii
nr.31, Tulcea

     
HCL 75/2017

privind concesionarea prin încredinţare
directă a terenului în suprafaţă de 114.954 mp,  aparţinând domeniului
public al municipiului, situat în Tulcea, Şoseaua Agighiol cu destinaţia de
Exploatare Cariera “Bididia I şi II”

     
HCL 76/2017

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a
terenului în suprafaţă de 6,90 mp, situat în Tulcea, strada
slt.Gavrilov Corneliu nr.174, bl.A8, sc.A, ap.1
,
concesionarea acestuia prin încredinţare directă
pentru
alee de
acces şi aprobarea  P.U.D. “
Concesionare
teren-
acces din exterior

     
HCL 77/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
”CONSTRUIRE HALĂ D+P ŞI PLATFORMĂ PARCARE AMBARCAŢIUNI
”,
TARLA 94, PARCELA  2396, 2397/2, ALEEA SERELOR NR.3 ŞI A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 78/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL 
”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE S+P+7 E
”,
STR. BABADAG  NR.133  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 79/2017

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII «ALEEA
PLAUR » TRONSONULUI DE DRUM/ALEE DS613 ŞI DS278, 

SITUAT ÎN INTRAVILANUL
MUNICIPIULUI TULCEA - SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU,

CARE SE INTERSECTEAZ
Ă
LA SUD CU STRADA PLAUR  ȘI LA EST CU STRADA VIILOR ȘI INCLUDEREA ÎN
NOMENCLATORUL DE STRĂZI AL MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 80/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Tulcea nr.58/29.09.2016 privind aprobarea organigramei,
statului de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare Patrimoniu Tulcea

     
HCL 81/2017

privind aprobarea Organigramei şi a  Statului
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

     
HCL 82/2017

PRIVIND APROBAREA
REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
SPAŢIILOR PUBLICE DE JOACĂ PENTRU COPII PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA

     
HCL 83/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

“REABILITARE REŢEA TERMOFICARE
AGENT PRIMAR ÎNTRE CARTIER VEST ŞI CAF 50 GCAL/H, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 84/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
ŞI MODERNIZARE REŢEA CANALIZARE

STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 85/2017

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
ŞI MODERNIZARE REŢEA APĂ

STR. BACULUI ŞI STR.
VITICULTURII, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
HCL 86/2017


PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
HCL 87/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate
de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale
radiate din evidenţa fiscală

     
HCL 88/2017

pentru
modificarea şi completarea Contractului

nr. 23515 / 24.08.2006

privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat
public din

Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.
328/24.11.2005, cu modificările şi completările ulterioare

     
HCL 89/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

“REABILITARE GRĂDINIŢA NR. 3,
STRADA MIRCEA VODĂ NR. 47, MUNICIPIUL TULCEA

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 90/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

ÎMBUNĂTĂŢIREA
CAPACITĂŢII DE PRELUARE A APELOR METEORICE DIN MUNICIPIUL TULCEA

“ PROIECT FINANŢAT ÎN
CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 91/2017

PRIVIND APROBAREA CONTRIBUŢIEI
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA LA FINANŢAREA CHELTUIELILOR
NEELIGIBILE ALE PROIECTULUI 

REŢEA
CANALIZARE APE PLUVIALE STRADA ALEXANDRU CEL BUN, MUNICIPIUL TULCEA

PROIECT FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

     
HCL 92/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Institutul de Cercetări

Eco – Muzeale
”Gavrilă Simion” Tulcea
în vederea realizării proiectelor

“Parcul arheologic Aegyssus III”
şi „Conferinţa Internaţională <Obiecte, Idei şi călători. Legături între
Balcani, Marea Egee şi Anatolia de Vest în timpul Epocii Bronzului şi
începutul Epocii Fierului
.
Conferin
ţă în memoria lui
Alexandru Vulpe
>

     
HCL 93/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu Centrul Cultural

„Jean Bart”
 Tulcea în vederea realizării proiectelor “
Festivalul de teatru TRAGOS, ediţia a XIV-a
”,
„Festivalul de Muzică bună, ediţia a III-a şi

”Cunoaşte Tulcea, du-i renumele în
lume”

     
HCL 94/2017

privind asocierea Consiliului Local
al Municipiului Tulcea cu Liceul de Arte „George Georgescu” Tulcea în
vederea realizării proiectelor “

Concursul Internaţional de Interpretare Instrumentală George Georgescu,
ediţia a XXV-a”, „Concursul Naţional Constantin Găvenea, ediţia a XXII-a” şi
„Concursul Naţional Alexandru Ciucurencu, ediţia a XXVII-a”

     
HCL 95/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Clubul Sportiv Municipal
Danubiu Tulcea
în vederea
realizării proiectelor

„Participarea atleţilor la competiţiile
naţionale în anul 2017”, „Afirmarea şi continuitatea boxului feminin tulcean
2017“, „
Promovarea
activităţii de performanţă kaiac canoe 2017

şi „Dezvoltarea voleiului tulcean în 2017”.

     
HCL 96/2017

privind asocierea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea cu

Clubul Sportiv Şcolar Tulcea
în vederea realizării proiectelor:

„Minibaschet 2017”, „Cantonament de
pregătire fizică” şi „Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul
copiilor şi juniorilor prin practicarea jocului sportiv – Volei”

     
HCL 97/2017

privind interzicerea
pescuitului
recreativ în Lacul Ciuperca,
situat în Tulcea, str. Isaccei

pentru asigurarea protecţiei, conservării şi regenerării resurselor acvatice
vii

     
HCL 98/2017


privind darea în
folosinţă gratuită către
S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A.


a terenului în suprafaţă de 0,3 mp, situat în
Tulcea, strada Bacului nr.20,

pentru amplasarea unei casete
stradale şi a unui bloc de masură şi protecţie trifazat

     
HCL 99/2017


privind


darea

în
folosinţă gratuită către

S.C.
E-Distribuţie Dobrogea S.A. a


terenului în suprafaţă de 0,25 mp, situat în Tulcea, strada Slt. Gavrilov
Corneliu nr.162,


pentru amplasarea unei cutii stradale

     
HCL 100/2017

pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 17/14.02.2013 privind
inventarierea în domeniul privat al municipiului

a
terenului în suprafaţă de 1086 mp,
situat în Tulcea, str.Bacului FN,
concesionarea acestuia prin licitaţie

pentru amenajare platformă pentru întreţinere şi garare ambarcaţiuni,
aprobarea: Studiului de oportunitate, Caietului de
sarcini, Instrucţiunilor de participare la licitaţie, PUZ
“Amenajare
Platformă pentru Întreţinere şi Garare Ambarcaţiuni” şi a Regulamentului
Local de Urbanism aferent

     
HCL 101/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 888 mp, situat în Tulcea,

str.Viticulturii nr.2,

concesionarea acestuia prin
încredinţare directă
pentru
extindere
spa
ţii
producţie şi aprobarea P.U.Z.

Concesionare
teren pentru extindere spaţii producţie

cu Regulamentul
local de urbanism aferent

     
HCL 102/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE
”,
STR. BARAJULUI NR. 36 A - 38  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 103/2017


P
RIVIND
APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
ATELIERE
CONFEC
ŢII
METALICE
”,
STR. VITICULTURII  NR. 2  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 104/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUIN
ŢE
(ANSAMBLU REZIDENŢIAL)
”,
STR. LIVEZILOR  F.N.  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 105/2017
PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 
     
     
HCL 106/2017

Privind
modificarea şi completarea articolului 38 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Ansamblului Artistic Profesionist „BALADELE DELTEI”, aprobat
prin
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017

     
     
HCL 107/2017

PRIVIND
APROBAREA PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, ÎN CALITATE
DE PARTENER, ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE A PROIECTULUI "BITANTREP
– TOURISM AND CULTURE IN BLACK SEA BASIN" (BITANTREP – TURISM ȘI CULTURĂ ÎN
BAZINUL MĂRII NEGRE), PRECUM ŞI A COFINANŢĂRII AFERENTE

     
     
HCL 108/2017


PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A
MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI FUDULEA STERICĂ DIN PARTEA
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

     
     
HCL 109/2017


PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER  LOCAL AL DOAMNEI LITRIN ELISABETA

 DIN
PARTEA  PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT

     
     
HCL 110/2017PRIVIND  MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI
LOCAL  AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 1


 PENTRU STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 111/2017


PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII  SALA DE SPORT MULTIFUNCŢIONALĂ “DANIEL IULIAN
POHARIU” SĂLII DE SPORT MULTIFUNCŢIONALE DIN MUNICIPIUL TULCEA, STRADA
ISACCEI, NR. 20 A

     
     
HCL 112/2017

privind
inventarierea în domeniul public al municipiului a terenului în suprafaţă de

138 mp, situat în Tulcea, strada Frumoasă FN şi

darea acestuia în folosinţă gratuită
către
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Tulcea,
pentru extinderea
sediului

     
     
HCL 113/2017

privind inventarierea
în
domeniul public al municipiului a terenului în suprafaţă de 1531 mp, situat
în municipiul Tulcea, Aleea Chiparosului

     
     
HCL 114/2017

privind inventarierea în domeniul
public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 3452 mp, aferent
străzii Intrarea Vest

     
     
HCL 115/2017

privind
modificarea
şi completarea Inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Tulcea însuşit
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008
şi darea în administrare către

S.C. Servicii Publice S.A. a 6 platforme colectare gunoi

     
     
HCL 116/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 10,54 mp, situat în Tulcea,

str.Plevnei nr.34, bl.D3, sc.A,
parter, ap.1,

concesionarea acestuia prin încredinţare
directă
pentru
extindere
balcon şi aprobarea  P.U.Z.


Extindere balcon şi concesionare teren aferent

cu Regulamentul
local de urbanism aferent

     
     
HCL 117/2017

privind
inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă

de 30,43 mp, situat în Tulcea,

str.Podgoriilor nr.16, bl.9, sc.B,
ap.6,

concesionarea acestuia prin încredinţare directă

pentru
extindere
spaţiu birouri şi aprobarea  P.U.Z.

Concesionare
teren pentru extindere
spaţiu
birouri

cu Regulamentul local
de urbanism aferent

     
     
HCL 118/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE
”,
STR. ZIMBRULUI  NR.1  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 119/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”SUPRAETAJARE ŞI EXTINDERE IMOBIL
”,
STR. 14 NOIEMBRIE NR. 5 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 120/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENŢIAL, PRESTĂRI SERVICII ŞI
FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

”, T 19, A 283, A 277 ŞI A REGULAMENTULUI 
LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 121/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”EXTINDERE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI PREZENTARE MUZEU ŞCOALA
MARANGOZI
”, STR. ABATORULUI 
NR. 24  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 122/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC DE DETALIU  ”SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ P+M ÎN LOCUINŢĂ
”,
STR. EROU DEMETRIADE NR. 33, TULCEA

     
     
HCL 123/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
SCHIMBARE
DESTINAŢIE DIN BOXĂ ÎN SPAŢIU DE LOCUIT ŞI CONSTRUIREA UNUI BALCON LA
NIVELUL BALCONULUI DE LA ETAJUL 1”, STR. VICTORIEI NR. 51, BL.6, SC.A  ŞI A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 124/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
CARTIER REZIDENŢIAL”, T 28 - P 481, P 483, P 485, T 26- P 438, P 440,
P440/2, EXTRAVILAN TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI
INTRODUCEREA ÎN ÎNTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 125.000 MP ÎN TRUP IZOLAT « GREEN
VILAGE » PRIN EXTINDEREA INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 125/2017PRIVIND   APROBAREA

 COMPONENŢEI 
NOMINALE  A COMISIEI TEHNICE


DE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM  A MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 126/2017PRIVIND APROBAREA

 REGULAMENTULUI
DE FUNCŢIONARE A COMISIEI TEHNICE DE  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI URBANISM 
A MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 127/2017

pentru stabilirea comisiei de
evaluare a ofertelor şi a comisiei de soluţionare a

contestaţiilor privind concesionarea sau

închirierea
bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Tulcea

     
     
HCL 128/2017


PENTRU MODIFICAREA  ANEXEI NR . 4  LA
REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT  ÎN
REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT  PRIN HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 69/28.08.2008,

CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
     
HCL 129/2017

privind acordul de
principiu al Consiliului Local al Municipiului Tulcea pentru înfrăţirea
dintre Municipiul
Tulcea,
România şi Municipiul Lesvos, Grecia

     
HCL 130/2017

privind
aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I - 2017

     
HCL 131/2017

privind  aprobarea  garantării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 4.103.206,75 lei, pentru refinanţarea
creditului in valoare de 6.142.494 euro contractat de S.C. AQUASERV S.A.
pentru realizarea investiţiilor publice de interes local aferente
proiectului “Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi
apă uzată din judeţul Tulcea”

     
HCL 132/2017

Privind asocierea Consiliul Local al
Municipiului Tulcea prin
Ansamblul
Artistic Profesionist “Baladele Deltei”
,
cu Judeţul Tulcea prin Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Tulcea,  în vederea realizării Festivalului – Concurs Internaţional
de Folclor pentru Copii şi Tineret “Peştişorul de Aur”, ediţia a XXV-a

     
HCL 133/2017

pentru aprobarea cotizației  a Unității
Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, ca membru asociat în Asociația
pentru Dezvoltare Intercomunitară - Investițiile Teritoriale Integrate Delta
Dunării

     
HCL 134/2017

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al S.C. AGROPIEŢE S.A Tulcea pe anul 2017

     
HCL 135/2017

privind anularea obligaţiilor fiscale datorate
de debitori, persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului

şi scăderea societăţilor comerciale
radiate din evidenţa fiscală

     
HCL 136/2017

privind
anularea creanţelor fiscale
datorate de persoanele fizice
aflate în stare de insolvabilitate

     
HCL 137/2017

pentru modificarea si completarea Hotărârii
Consiliului Local Tulcea nr.27/27.02.2017

privind
aprobarea cuantumului chiriei
pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe situate în municipiul Tulcea

     
HCL 138/2017


privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 873,45 mp, situat
în Tulcea, strada Timpuri Noi nr.10A

     
HCL 139/2017


privind
atribuirea prin închiriere a terenului în suprafaţă de 105 mp, aparţinând
domeniului public al municipiului, situat în Tulcea, strada P
ăcii
nr.3

(Hotel Egreta), cu destinaţia de parcare auto, către S.C. Unita Turism
Holding S.A.,


Sucursala Egreta Tulcea

     
HCL 140/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
EXTINDERE
BALCON EXISTENT”, STR. SABINELOR NR. 1, BL.E3, SC.C, AP.1  ŞI A
REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 141/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CAPACITATE SALA POLIVALENTĂ
”,
STR. ISACCEI  NR.18  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 142/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
SCHIMBARE 
DESTINAŢIE APARTAMENT DIN LOCUINŢA ÎN SALON DE ÎNFRUMUSEŢARE CU ACCES DIN
EXTERIOR”, STR. 1848 NR. 17, BL.8, SC.E, AP.4 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT

     
HCL 143/2017

PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE D+P+5+6E R
”,
STR. GRIVIŢEI NR. 14  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
HCL 144/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
LOCUINŢE D+P+5E ”, STR. GRIVIŢEI NR. 70A  ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT

     
HCL 145/2017

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL
LOCAL PENTRU DESF
ĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN  MUNICIPIUL TULCEA

     
HCL 146/2017


PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI PENTRU NUMIRILEFINALE NR. 15408/13.06.2017 AL COMISIEI DE SELECŢIE ŞI MANDATAREAREPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ÎN ADUNAREAGENERALĂ A ACŢIONARILOR DE LA SOCIETATEA SERVICII PUBLICE S.A. PENTRUNUMIREA  MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ACESTEI SOCIETĂŢI

     
     
HCL 147/2017

privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017

     
     
HCL 148/2017


privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al
Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea

     
     
HCL 149/2017


Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” pe anul 2017

     
     
HCL 150/2017

 

privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor
fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului
Tulcea 

     
     
HCL 151/2017


PRIVIND STABILIREA
INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CARE BENEFICIAZĂ CONSILIERII LOCALI DIN CADRUL
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA PENTRU PARTICIPAREA LA ŞEDINŢELE
ORDINARE ALE CONSILIULUI ŞI
ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE

     
     
HCL 152/2017

 

Întreţinere şi Administrare Patrimoniu
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
58/29.09.2016, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 80/30.03.2017

     
     
HCL 153/2017privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrulDirecţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu

     
     
HCL 154/2017

 

Privind modificarea
Statului de funcții al  Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
aprobat prin Anexa nr. 5 la
 Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 60 din 30.03.2017 
privind
înfiinţarea
 Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, precum şi modificarea şi completarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Tulcea şi structurilor fără personalitate juridică
subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea, aprobate prin 
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 105 din 30.07.2015, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și aprobarea salariilor de
bază ale personalului contractual din cadrul 
Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

     
     
HCL 155/2017Privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din
cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială

     
     
HCL 156/2017


privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli


al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul
2017

     
     
HCL 157/2017

privind scutirea de la
plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu  şi a impozitului
pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor
persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim
brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul
2017 

 

     
     
HCL 158/2017

privind aprobarea tarifului pentru colectarea, transportul, depozitarea şi procesarea la rampa ecologică a deşeurilor menajere şi comerciale, asimilate celor menajere, colectate de la persoanele juridice din municipiul Tulcea

 

     
     
HCL 159/2017

Privind aprobarea Actului Adiţional nr.
10 la Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune

a serviciului public de
salubrizare pentru
activităţile de
deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în
Municipiului Tulcea nr. 29748/28.10.2010

     
     
HCL 160/2017


PRIVIND
ATRIBUIREA ÎN ADMINISTRARE A MIJLOACELOR FIXE REZULTATE CA URMARE A
RECEPŢIONĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REABILITĂRI ŞI DOTĂRI
INVESTIŢIONALE ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII COLEGIUL AGRICOL N. CORNĂŢEANU,
MUNICIPIUL TULCEA, COD SMIS 53815”

     
     
HCL 161/2017


privind inventarierea în domeniul
privat al municipiului Tulcea a terenului


în suprafaţă de 437 mp,
situat în Tulcea, strada Portului FN,
învecinat cu


S.C. Vard Tulcea S.A.

     
     
HCL 162/2017


privind acordul de principiu pentru vânzarea
terenului în suprafaţă de 27 mp,

aflat
în cotă indiviză cu municipiul Tulcea,
aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.
Babadag nr.158, bl.13, parter, care are altă destinaţie decât cea de
locuinţă, către concesionarii Mergeani Gheorghe şi Mergeani Ecaterina

     
     
HCL 163/2017


privind
concesionarea prin licitaţie
a terenului în suprafaţă de 305,25 mp,

aparţinând
domeniului privat al municipiului,
situat în Tulcea, str.Cimbrului
nr.11, lotul 1,
cu
destinaţia
Construire
locuinţe
pentru
tinerii cu vârsta cuprinsă între
18 şi 35 de ani”

     
     
HCL 164/2017

 


privind
concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 422 mp,
aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea, strada P
rimăverii nr.20,
către S.C. Tulcea Gaz S.A., pentru realizarea unei staţii de reglare gaze
naturale

     
     
HCL 165/2017

 

privind inventarierea în domeniul privat al
municipiului a terenului în suprafaţă
de 4,83 mp, situat în Tulcea,
str.Constructorilor nr.6, bl.I3, sc.B, ap.3, parter,
 concesionarea acestuia prin
încredinţare directă pentru
extindere spaţiu
comercial existent şi aprobarea  PUZ

Extindere
spaţiu comercial existent
şi concesionare teren aferent

cu Regulamentul local de urbanism
aferent

     
     
HCL 166/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ”, EXTRAVILAN, T 67, P 2035, NUMĂR CADASTRAL 33778,
TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INTRODUCEREA ÎN
INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 400 MP PRIN EXTINDEREA INTRAVILANULUI
MUNICIPIULUI TULCEA  

     
     
HCL 167/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”
CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ P+M, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE”, EXTRAVILAN, T 67, P 2035, NUMERELE
CADASTRALE 38169, 38170, TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT
ŞI INTRODUCEREA ÎN ÎNTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 1739 MP PRIN EXTINDEREA
INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 168/2017

 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
”MODIFICĂRI ADUSE ÎN TIMPUL EXECUŢIEI - SCHIMBARE ACOPERIŞ
DIN ŞARPANTĂ ÎN MANSARDĂ LOCUIBILĂ”, STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR.67A,  TULCEA
ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 169/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL  ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENŢIAL
- LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
”,
STR. 1848 NR.14 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 170/2017


PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE
ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/EXTINDERII
CONSTRUCŢIILOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TULCEA

     
     
HCL 171/2017

 

PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 124/30.05.2017 PRIVIND

APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
CARTIER REZIDENŢIAL”, T 28 - P 481, P 483, P 485, T 26- P 438, P 440,
P440/2, EXTRAVILAN TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI
INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEŢEI DE 125.000 MP ÎN TRUP IZOLAT « GREEN
VILAGE » PRIN EXTINDEREA INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI TULCEA 

     
     
HCL 172/2017

PRIVIND
APROBAREA TEMEI DE PROIECTARE PENTRU PROIECTUL

"MODERNIZAREA
PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN
ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC"

 

     
     
HCL 173/2017

PRIVIND
ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ 

     
     
HCL 174/2017

Privind
rectificarea bugetului local pe anul 2017

     
     
HCL 175/2017privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli


la
activităţile finanţate integral sau parţial


din
venituri proprii pe anul 2017

 

     
     
HCL 176/2017


PRIVIND
APROBAREA UNOR NORMATIVE PROPRII
DE CHELTUIELI PENTRU ACŢIUNI DE PROTOCOL EFECTUATE LA NIVELUL UNITĂŢII
ADMINISTRATIV - TERITORIALE MUNICIPIUL TULCEA

     
     
HCL 177/2017


privind acordarea unei prestaţii financiare
excepţionale


pentru copiii înscriși în programul 
Centrului de zi “Aproape de tine”din cadrul Asociației Mâini Întinse

     
     
HCL 178/2017


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
L.T.E. ŞI SISTEM RUTIER STR. T. VLADIMIRESCU, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
     
HCL 179/2017


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REFACERE
SISTEM RUTIER STR. WALTER, STR. CHINDIEI ŞI

STR. CICERONE, MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

 

     
     
HCL 180/2017


PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 

REABILITARE
INTRAREA VEST ( TRONSON DE LEGĂTURĂ ÎNTRE


STR. METALURGIŞTILOR
ŞI STR. SPITALULUI), MUNICIPIUL TULCEA
“ 
ŞI A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI

 

     
     
HCL 181/2017

 

PRIVIND APROBAREA
DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE  PENTRU OBIECTIVUL 
„MODERNIZARE INSTALAŢII
TERMICE DE DISTRIBUŢIE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE ŞI CONTORIZARE INDIVIDUALĂ
LA NIVEL DE APARTAMENT, ETAPA I, MUNICIPIUL TULCEA”
 
ŞI A INDICATORILOR
TEHNICO-ECONOMICI

     
     
HCL 182/2017

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Tulcea


nr. 61/30.03.2017 privind aprobarea majorarii capitalului
social


al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea cu suma 2.500.000 lei

     
     
HCL 183/2017

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Tulcea

nr. 188/23.12.2014
privind
concesionarea prin licitaţie a lotului 1 în suprafaţă de 990,24 mp,
aparţinând domeniului privat al municipiului, situat în Tulcea,
str.Viticulturii nr.25, pentru
magazin de prezentare
fier forjat,
aprobarea  PUZ
“Lotizare teren în suprafaţă de 8289,35 mp”, str.Viticulturii nr.25 şi a
Regulamentului local de urbanism aferent

     
     
HCL 184/2017


pentru modificarea poziţiei 864
din “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat


al municipiului Tulcea” aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/27.02.2017

 

     
     
HCL 185/2017


privind acordul de principiu pentru vânzarea
către actualii concesionari ai suprafeţelor  de teren aparţinând domeniului
privat al municipiului Tulcea, care au altă destinaţie decât cea de locuinţă 

 

     
     
HCL 186/2017


pentru acordul de principiu
privind schimbul de imobile între


municipiul Tulcea şi S.C. VALBERTO
S.R.L.

     
     
HCL 187/2017

 

privind inventarierea
în
domeniul privat al municipiului a terenului în


suprafaţă de 14 mp, situat în
municipiul Tulcea, Aleea Metalurgiştilornr.1, Bl.Z11, sc.C, ap.5

     
     
HCL 188/2017

 

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL
”CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE”, ŞOSEAUA TULCEA-AGIGHIOL, KM 8,
T 258, P4231,  TULCEA ŞI  REGULAMENTUL  LOCAL DE URBANISM AFERENT

     
     
HCL 189/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL  ”CONSTRUIRE
LOCUIN
ŢĂ”,
STR. ARŢARILOR NR. 14 ŞI A REGULAMENTULUI  LOCAL DE URBANISM AFERENT

 

     
     
HCL 190/2017


PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL

MODIFICARE A FUNCŢIUNII DE ANEXĂ A EXPLOATAŢIEI AGRICOLE ÎN SEDII PENTRU
FIRMĂ, SPAŢII DEPOZITARE, CONSTRUIRE DRUM DE ACCES ŞI PLATFORME” ,
EXTRAVILAN, T 72, P A211/8, CC 2111/8/1,  TULCEA, A REGULAMENTULUI  LOCAL DE
URBANISM AFERENT ŞI

INTRODUCEREA ÎN
ÎNTRAVILAN

CA TRUP IZOLAT
“GHEORGHIU”  A SUPRAFEŢEI DE 3931 MP 

 

     
     
HCL 191/2017

PENTRU
MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.
37/28.07.2016 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ” LOTIZARE ȘI
CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE”, EXTRAVILAN TULCEA, T29, A 2327, A
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT ŞI INCLUDEREA ÎN INTRAVILAN A
SUPRAFEŢEI DE 20.000 MP

     
     
HCL 192/2017

PENTRU MODIFICAREA  ANEXEI NR . 4  LA REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT

 ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT

PRIN HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 69/28.08.2008,

CU
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

     
     
HCL 193/2017


PRIVIND ACTUALIZAREA “STRATEGIEI
DE ALIMENTARE LOCALĂ CU ENERGIE TERMICĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A MUNICIPIULUI
TULCEA”

     
     
HCL 194/2017  
     
HCL 195/2017  
     
HCL 196/2017  
     
HCL 197/2017  
     
HCL 198/2017  
     
HCL 199/2017  
     
HCL 200/2017  
     
HCL 201/2017  
     
HCL 202/2017  
     
HCL 203/2017  
     
HCL 204/2017  
     
HCL 205/2017  
     
HCL 206/2017  
     
HCL 207/2017  
     
HCL 208/2017  
     
HCL 209/2017  
     
HCL 210/2017  
     
HCL 211/2017  
     
HCL 212/2017  
     
HCL 213/2017  
     
HCL 214/2017  
     
HCL 215/2017  
     
HCL 216/2017  
     
HCL 217/2017  
     
HCL 218/2017  
     
HCL 219/2017  
     
HCL 220/2017  
     
HCL 221/2017  
     
HCL 222/2017  
     
HCL 223/2017  
     
HCL 224/2017  
     
HCL 225/2017  
     
HCL 226/2017  
     
HCL 227/2017  
     
HCL 228/2017  
     
HCL 229/2017  
     
HCL 230/2017  
     
HCL 231/2017  
     
HCL 232/2017  
     
HCL 233/2017  
     
HCL 234/2017  
     
HCL 235/2017  
     
HCL 236/2017  
     
HCL 237/2017  
     
HCL 238/2017

 

     
HCL 279/2017

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018